vår 2019

MUS-3102 Hovedinstrument 2 - 10 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Obligatorisk emne i Master i musikkutøving, første år.   Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-3101 Hovedinstrument 1

Innhold

Videreutvikle repertoar fra MUS-3101 Hovedinstrument 1. Deltakelse i skolens ensembler og konsertvirksomhet. Planlegging og gjennomføring av en offentlig konsert med egne programkommentarer. Arbeid med beskrivelse av fokusområdet i masteroppgaven.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

  • Kan i større grad analysere og drøfte sine personlige kunstneriske intensjoner
  • Viser større selvstendighet i møte med de kunstneriske utfordringer i gjennomføringen av masterkonsert 2

 

Ferdigheter

  • Har utviklet sin evne til i større grad å skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige kunstneriske intensjoner
  • Har videreutviklet sitt hovedinstrument 1 -repertoar i bredde eller dybde
  • Kan i større grad improvisere der sjanger krever det

 

Generell kompetanse

  • Kan i større grad analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
  • Kan i større grad beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum
  • Har i større grad utviklet evne til å ta ansvar og ledelse i samspillgrupper

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning og veiledning individuelt og i gruppe. Mesterlæring med stor grad av egenøving og selvstendig arbeid. Samspill og deltakelse i skolens ensembler og prosjekter i samsvar med oppsatt semesterplan.

Emnet går over ett semester.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

  • Deltakelse i skolens ensembler og konsertvirksomhet

Eksamen:

Selvstendig offentlig konsert eller én avdeling som kan inngå i en større offentlig konsert.

Varighet minimum 30 min.

Vurdering: Bestått/Ikke bestått.

 Kontinuasjonseksamen påfølgende semester med nytt program eller bearbeiding av tidligere program.

Timeplan

Pensum

Minimum 30 minutter videreutviklet repertoar som fremføres til masterkonsert 2.