høst 2018

KVI-3123 Kunstens teori og historiografi - 20 stp

Sist endret: 29.05.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergraden i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne av studenter som kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i kunsthistorie.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende utdanning, med fordypning (90 stp) i kunsthistorie. Av de 90 stp må 60 stp være fra 1000-nivå og 30 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå

Innhold

Emnet gir en fordypning i den nyere kunsthistoriens metoder og teorier (begreper), med vekt på de siste fire-fem decennier, samt en innføring i fagets historiografi. De metodiske og teoretiske tilnærmingene vil bli belyst ut fra bruken av dem innenfor så vel billedkunst som arkitektur. Spesiell vekt blir lagt på studiet av poststrukturalistisk kritikk, semiotikk, kjønnsstudier, postkolonialisme og andre tilnærmingsmåter til det som i vid forstand kan betegnes som visuelle og kunstneriske forhold. Dette innebærer også enn viss overlapping til fagområder som estetikk, litteraturvitenskap, historie, antropologi og religion. Faghistorien fokuserer på så vel kunstkritikk som kunsthistorie. Det legges i den sammenhengen vekt på utvalgte, eldre og nyere tekster som har bidratt til endringer i faget.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Inngående forståelse av kunsthistoriens metoder og teorier i nyere tid.
 • God forståelse av på hvilke måter slike metoder og teorier kan komme til anvendelse i studiet av eller forskningen på et kunsthistorisk materiale.
 • God forståelse av utvalgte, eldre og nyere tekster som har betydning for kunsthistoriens historie.
 • Grunnleggende forståelse av kritiske og historiografiske studier av kunsthistoriefaget.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Benytte eksisterende metoder, begreper og/eller teorier i kunsthistoriske analyser på en selvstendig måte.
 • Presentere, plassere og tolke utvalgte tekster fra den kunsthistoriske faglitteraturen.
 • Drøfte avanserte teoretiske problemstillinger muntlig og skriftlig

Kompetanse

 • Modenhet og selvstendighet i egne refleksjoner om kunsthistoriens metoder og teorier og anvendelsen av disse på et relevant materiale eller emne.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En muntlig presentasjon av et kunsthistorisk emne belyst med utgangspunkt i to ulike metodiske og teoretiske tilnærminger.

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

 • En skriftlig oppgave over oppgitt tema, med et omfang på ca. ti sider.

Oppgaven deles ut i annen halvdel av semesteret, og besvarelsen skal leveres ti dager etter utlevering.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 12.11.2018 innlevering 21.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

KVI-3121 Kunstteori 10 stp
KVI-3122 Kunsthistoriens tekster 10 stp

Pensum

Bøker

(963 sider)

The Art of Art History: A Critical Anthology, redigert av Donald Preziosi, andre utgave, Oxford og New York: Oxford University Press, 2009: 13-21, 27-88, 115-188, 195-255, 335-351, 356-366, 409-423, 435-442, 510-533, 537-541, 548-550, 552-555 (293 sider). ISBN 978-0-19-922984-0. Utvalget består av følgende artikler:

 • Donald Preziosi, "Art as History: Introduction", s. 13-21, 510
 • Johann Joachim Winckelmann, "Reflections on the Imitation of Greek Works in Painting and Sculpture", s. 27-34, 510-512
 • Whitney Davis, "Winckelmann Divided: Mourning the Death of Art History", s. 35-44, 512-514
 • Michael Baxandall, "Patterns of Intention", s. 45-53
 • Donald Preziosi, "Aesthetics: Introduction", s. 55-61, 514
 • Immanuel Kant, "The Critique of Judgement", s. 62-79, 514-516
 • G.F.W. Hegel, "Philosophy of Fine Art", s. 80-88
 • Donald Preziosi, "Form, Content, Style: Introduction", 115-118, 517
 • Heinrich Wölfflin, "Principles of Art History", s. 119-128, 517
 • Ernst Gombrich, "Style", s. 129-140, 518
 • David Summers, ""Form´, Ninetheenth-Century Metaphysics, and the Problem of Art Historical Description", s. 141-143, 518
 • David Summers, "Style", s. 144-148
 • Donald Preziosi, "Anthropology and/as Art History: Introduction", s. 151-154, 519
 • Alois Riegl, "Leading Characteristics of the Late Roman Kunstwollen", s. 155-161, 519-521
 • Aby Warburg, "Images from the Region of the Pueblo Indians of North America", s. 162-88, 521-522
 • Claire Farago, "Silent Moves: On Excluding the Ethnographic Subject from the Discourse of Art History", s. 195-212, 523-527
 • Donald Preziosi, "Mechanisms of Meaning: Introduction", s. 215-219, 527-528
 • Erwin Panofsky, "Iconography and Iconology: An Introduction to the Study of Renaissance Art", s. 220-235, 528-531
 • Hubert Damisch, "Semiotics and Iconology: An Introduction to the Study of Renaissance Art", s. 236-242, 531
 • Mieke Bal og Norman Bryson, "Semiotics and Art History: A Discussion of Context and Senders", s. 243-255, 531-533
 • Craig Owens, "The Discourse of Others: Feminists and Postmodernism", s. 335-351, 537-540
 • Judith Butler, "Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory", s. 356-366, 540-541
 • Timothy Mitchell, "Orientalism and the Exhibitionary Order", s. 409-423, 548-550
 • Walter Benjamin, "The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility", s. 435-442, 552-555
 • Bishop, Claire, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, London og New York: Verso, 2012 (371 sider). ISBN 978-1-84467-690-3
 • Preziosi, Donald, and Claire Farago, Art Is Not What You Think It Is, Chichester, UK: Blackwell Publishing, 2012 (171 sider). ISBN 978-1405192392
 • Vasari, Giorgio, The Lives of the Artists, oversatt av Julia Conaway Bondanella og Peter Condanella, serien The World's Classics, Oxford et al.: Oxford University Press, 1991 (eller tilsvarende): vii-xiv, 3-6, 15-36, 47-58, 277-283, 414-488 (128 sider). Utvalget består av følgende avsnitt:

"Introduction", s. vii-xiv

"Preface to the Lives", s. 3-6

"Giotto", s. 15-36

"Preface to Part Two", s. 47-58

"Preface to Part Three", s. 277-283

"Michelangelo", s. 414-488

Artikler og antologier

(448 sider)

A Companion to Art Theory, redigert av Paul Smith og Carolyn Wilde, Oxford, UK og Malden, MA: Blackwell 2002: 3-39, 49-60, 127-138, 159-172, 215-425, 436-476 (327 sider).

Utvalget består av følgende deler/kapitler:

 • Part I `Tradition and the Academy´: `Introduction: Alberti and the Formation of Modern Art Theory´, `The Classical Concept of Mimesis´, `Medieval Art Theory´, `Renaissance Art Theories´.
 • Part II `Around Modernism´: `The Aesthetics of Kant and Hegel´, `Expression: Natural, Personal, Pictorial´, `Modernism and the Idea of the Avant-Garde´, `On the Intention of Modern(ist) Art´, `Anti-Art and the Concept of Art´, `Marcel Duchamp´s Readymades and Anti-Aesthetic Reflex´.
 • Part III `Critical Theory and Postmodernism´ (hele).
 • Part IV `Interpretation and the Institution of Art´: `The Rules of Representation´, `Hermeneutics and Art Theory´, `Reciprocity and Reception Theory.

Dubuffet, Jean, In Honour of Savage Values, oversatt av Kent Minturn, RES: Anthropology and Aesthetics, 2004: 259¿-268 (10 sider). Eller The University of Chicago Press Journals

Elkins, James, "Naifs, Faux-naifs, Faux-faux naifs, Would-be Faux-naifs: There is No Such Thing as Outsider Art", 2006 (10 sider).

Kidson, Peter, "Panofsky, Suger and Saint Denis", Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 50 (1987): 1-17 (17 sider).

Krauss, Rosalind E., "Sculpture in the Expanded Field", October 102 (Spring 1979): 30-44 (15 sider).

 • Alternative utgaver av Krauss´s artikkel: Rosalind E. Krauss, The Originality of the Avant Garde and Other Modernist Myths, Cambridge, MA: MIT Press, 1985: 276-290. Norsk oversettelse av Agnete Øye i Avantgardens originalitet og andre modernistiske myter, serien Pax artes, nr. 7, Oslo: Pax, 2002.

Maclagan, David, Outsider Art: From the Margins to the Marketplace, London: Reakton Books, 2012: 6-59 (54 sider); dvs. `Introduction´ og kapittel 1, `Art Brut and the Search for the Source of Creative Originality´.

Sjåstad, Øystein, a href="https://www.idunn.no/kk/2011/03/art02 ">"Rosalind Krauss sin modernisme: Form i eit utvida felt"</a>, Kunst og Kultur, 94-3 (2011): 160-174 (15 sider).

Sekundærlitteratur - videre lesning:

Adams, Laurie Schneider, The Methodologies of Art: An Introduction, andre utgave, Boulder, Colorado: Westview Press, 2010. ISBN 978-0-8133-4450-8

The Books that Shaped Art History: From Gombrich and Greenberg to Alpers and Krauss, red. Richard Shone og John-Paul Stonard, London: Thames and Hudson, 2013. ISBN 978-0-500-23895-0

Harris, Jonathan, The New Art History: A Critical Introduction, London og New York: Routledge, 2001. URL (academia.edu),(krever registrering og innlogging).Kontakt
IMG_1856 kopi 2.JPG

Haugdal, Elin Kristine


Professor kunsthistorie
Telefon: +4777620916 elin.haugdal@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no