vår 2019

BED-2119 Kommunikasjon - 15 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Ferdigheter i kommunikasjon er nødvendig for å lede og oppnå samarbeid. Hensikten med kurset er å gi studentene økt kunnskap om betydningen av kommunikasjon som virkemiddel ved prosjektledelse. Det legges til rette for utvikling av kommunikasjonskompetanse, det vil si forbedring av lytteferdigheter samt økt presisjon i formidling av budskapet. Fokuset vil være på kommunikasjon i prosjektorganisasjoner med de spesielle utfordringer som ligger i strukturelle og kulturelle faktorer.

Noen sentrale spørsmål i emnet er: Hvordan kan kommunikasjon benyttes som strategisk verktøy i prosjektarbeid? Hvordan håndtere kommunikasjon med medier? Hvordan bruke digitale medier for kommunikasjon utad og innad? Hvilke presentasjonsteknikker er virksomme for å få frem budskapet? Hvilke barrierer kan oppstå mot effektiv kommunikasjon? Hva er betydningen av verbal og nonverbal kommunikasjon? Hvordan håndtere vanskelige samtaler og konflikter? Hvordan lede møter slik at de fungerer best mulig?

Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal ha:

  • kunnskap om kommunikasjonsteorier som er relevante for prosjektledelse, herunder kunnskap til spesielle utfordringer strukturelt og kulturelt i prosjektorganisasjoner.
  • kunnskap om prinsipper og verktøy for kommunikasjon i virksomheter internt og eksternt.
  • kunnskap om konflikthåndtering.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

  • utarbeide strategier og planer for kommunikasjonsstrategier, formidling, presentasjoner og konflikthåndtering.
  • lede gjennomføring av kommunikasjonsplaner og tiltak.
  • gjennomføre praktiske kommunikasjonstiltak som møter, muntlige presentasjoner, skriftlige presentasjoner, mediekontakt, bruk av sosiale medier.
  • gjennomføre tiltak for å løse konflikter i prosjekter.

Samlet kompetanse:

Studenten skal være i stand til å

  • lede planlegging og gjennomføring av prosjekters kommunikasjon på en slik måte at kommunikasjonen bidrar til at prosjektets mål blir nådd.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisninga vil være prosessorientert. Den vil veksle mellom forelesninger om grunnleggende kommunikasjonsteori og kommunikasjonsøvelser (rollespill, gruppearbeid og case-diskusjoner) ¿ gjerne med utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer. Det er lagt opp til 54 timer undervisning i emnet.

Eksamen

Studentene skal gi en individuell muntlig presentasjon av et oppgitt tema. Arbeidskravet evalueres ut fra presentasjonsteknikk og faglig innhold. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Individuell hjemmeeksamen. Eksamensperioden er 14 dager, og besvarelsen skal ha et omfang på 2500 - 3000 ord. Det gis karakter fra A-F, hvor A er den beste karakteren, og F er ikke bestått. Nærmere kriterier vil bli gitt.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 23.04.2019 innlevering 07.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PROKOM Kommunikasjon 15 stp