vår 2019

BIO-1006 Dyre- og plantefysiologi - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i Biologi, klima og miljø og lektorutdanning med biologi som studieretning. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Innhold

Undervisningen omfatter både zoofysiologi (dyr) og plantefysiologi. Zoofysiologidelen gir en innføring i fysiologi med hovedvekt på reguleringsmekanismene i en integrert organisme, og dens responser til endringer i miljøfaktorer. Plantefysiologidelen gir en innføring i de anatomiske, biokjemiske og fysiologiske prosessene som ligger til grunn for plantenes vekst og utvikling, og tar for seg plantenes responser på miljøfaktorer og klima.

Hva lærer du

Mål med zoofysiologidelen:

 • å gi studentene en innføring i dyrs fysiologi gjennom utvalgte eksempler.
 • å gi studentene en innsikt i ulike fysiologiske tilpasningsmekanismer til f.eks klima, varierende lysforhold og mattilgang
 • å gi studentene en forståelse av hvordan man gjennom eksperimentell forskning kan studere dyrenes fysiologiske behov og toleransegrenser til endringer i sitt miljø

 Mål med plantefysiologidelen:

 • å gi studentene en innføring i algers og høyere planters biokjemi og fysiologi
 • å gi studentene en forståelse av samspillet mellom ytre miljøfaktorer og plantenes vekst og utvikling
 • å vise studentene noen av de mulighetene som ligger i bioteknologisk utnyttelse av planter

Etter endt kurs, skal studenten kunne:

 • forklare hvordan dyr gjennom utvalgte eksempler er tilpasset sitt miljø
 • beskrive ulike fysiologiske tilpasningsmekanismer til klima, varierende lysforhold og mattilgang
 • forklare hvordan man gjennom eksperimentell forskning kan studere dyrenes fysiologiske behov og toleranse grenser til endringer i sitt miljø
 • forklare planters energi- og karbonmetabolisme og kunne sammenligne med metabolisme i dyr
 • beskrive hvordan planters vekst og utvikling er kontrollert av indre faktorer (hormoner)
 • beskrive prosessene planter anvender for å respondere på forskjellige miljøforhold

Studenten skal:

 • ha grunnleggende kompetanse om fysiologiske tilpasninger til omgivelsene hos dyr
 • kunne reflektere analytisk og kritisk over eksperimentell forskning knyttet til dyrs fysiologi
 • kunne fremstille muntlig og skriftlig kunnskap om polare dyrs fysiologi
 • ha en bred oversikt over plantefysiologi
 • ha kunnskap om viktigheten av planter i marine og landlige økosystemer
 • forstå viktigheten av jordbruk og plantebioteknologi

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, laboratorieøvelser og kollokvier. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-E for bestått. F er ikke bestått. Laboratoriekurset er obligatorisk. Arbeidskrav: Godkjent labrapporter. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 03.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Eget kompendium i dyrefysiologi. Eget kompendium i plantefysiologi  


Kontakt
10628570_10156023205755596_3274667516272748229_n.jpg

Camilla Andreassen


Student Advisor
Telefon: +4777623206 camilla.andreassen@uit.no

profilbilde1.jpg

Nordøy, Erling Sverre


Professor
Telefon: +4777644794 erling.nordoy@uit.no