Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

FRI-1450 Friluftsliv - natur, kultur og samfunn - 10 stp

Sist endret: 30.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Alta |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Årsstudium arktisk friluftsliv og Bachelor i arktisk friluftsliv.

Innhold

Emnet tar for seg friluftslivets kulturhistorie og verdigrunnlag, de filosofiske, politiske og sosiale sammenhenger dette inngår i, samt veiledning i friluftsliv og naturguiding i en friluftslivskontekst. Dette emnet bygger videre på og utdyper tematikk fra emnet IDR-0110 Examen Facultatum, idrett.

Hva lærer du

Kunnskaper

 • Drøfte verdier, interessekonflikter og ulike perspektiver i friluftsliv og naturbasert reiseliv.
 • Beskrive og drøfte friluftslivets historie og utvikling både nasjonalt og regionalt.
 • Forklare friluftslivs samfunnsrelevans som et sosiokulturelt, filosofisk og forvaltningsmessig fenomen.
 • Diskutere ulike ferdsels og bruksformer generelt i Norge og for Finnmark spesielt.

 

Ferdigheter

 • Analysere og vurdere verdier, interessekonflikter og perspektiver i friluftsliv.
 • Kunne vurdere og reflektere over friluftsliv og naturguiding som et sosiokulturelt, filosofisk og forvaltningsmessig fenomen.
 • Kunne vurdere og redegjøre for allmennhetens tilgang til utmarka i Norge og for Finnmark.

 

Kompetanse

 • Formidle skriftlig og muntlig om friluftsliv og naturguiding som et sosiokulturelt, filosofisk og forvaltningsmessig fenomen.
 • Kritisk kunne reflektere over ulike ferdsels og bruksformer generelt i Norge og for Finnmark spesielt.
 • Kritisk kunne diskutere friluftslivets samfunnsrelevans og forvaltningsmessige forhold.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Det gis forelesninger i sentrale temaer i emnet. I tillegg kommer seminarundervisning, gruppearbeid og veiledning. Arbeid med oppgaver er av vesentlig betydning for å oppnå innsikt i faget.

Gjennom studietiden skal studentene i grupper på 3-4 gjøre et utviklingsarbeid der innhenting, vurdering og presentasjon av data fra friluftsliv og/eller naturguiding vil være sentrale arbeidsmetoder. Innhenting av data kan skje i kompetansemiljø, politiske miljø, veileder eller naturguidemiljø eller andre friluftslivs- eller naturguide-kontekster.

Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Individuell eller gruppevis skriftlig oppgave.

Gruppevis planlegging, gjennomføring av et utviklingsarbeid i friluftsliv og/eller naturguiding. Resultatene fra utviklingsarbeidet skal presenteres for klassen med innledning til diskusjon.

Det kreves minimum 80% deltagelse i undervisning som er organsiert som seminar. 

Eksamen og vurdering: Individuell skriftlig eksamen over fire dager som vekter 100% av karakter. Det gis bokstavkarakter på en skala fra A til F, der F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 13.05.2019 innlevering 16.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum gis ved studiestart