vår 2019

HIS-3900 Mastergradsoppgave i historie - 60 stp

Sist endret: 29.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på mastergradsprogrammet i historie.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptak på mastergradsprogram i historie.

Innhold

I løpet av de tre siste semestrene skal studentene skrive en masteroppgave som bygger på et selvstendig studium av et avgrenset historisk emne basert på historiske kilder og/eller litteratur. Masteroppgaven kan være av realhistorisk, historiografisk eller teoretisk/metodisk art. Studenten bestemmer seg for og får godkjent emne for oppgaven i løpet av første semester eller starten på andre semester. Studenten har krav på veiledning av faglærer under valg av oppgaveemne.

Den ferdige masteroppgaven bør ha en lengde på 70-100 sider (linjeavstand 1,5). Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjoner er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemateriale e.l., skal den likevel være på minst 70- 100 sider.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har kunnskap om:

  • å kunne fordype seg i et avgrenset emne ved å skrive en selvstendig, vitenskapelig avhandling. Dette skal gi studentene dypere innsikt i hvordan kunnskap etableres og revideres og utvikle en selvstendig, kritisk og fortrolig holdning til historisk kildemateriale og historiske framstillinger

Ferdigheter: 

Studentene kan:

  • utvikle evnen til å formulere presise problemstillinger, forholde seg til eksisterende forskning, bruke relevant materiale på en selvstendig og kritiske måte og formulere seg klart og sammenhengende.

Kompetanse:

  • være i stand til å gjøre rede for kompliserte saksforhold, bruke relevant kilder, vurdere foreliggende litteratur og formulere seg godt skriftlig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller intregrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Dette må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.

Undervisning

Forelesninger og seminar.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav:I tilknyting til arbeidet med avhandlingen blir det arrangert et masteroppgaveseminar, der studenter og lærere diskuterer kapittelutkast. Masterstudentene skal delta regelmessig i dette seminaret. Det er et arbeidskrav at studentene, som vilkår for å levere inn avhandling, skal ha lagt fram utkast til minst to ulike kapitler i avhandlinga i masteroppgaveseminaret.

Eksamen:Studenten leverer mastergradsoppgaven der skriftlig sensur blir fulgt av en muntlig eksamen. Her settes endelig karakter. Karakterskala: A-F, der F er stryk.

 Den ferdige oppgaven skal være på 70-100 sider (linjeavstand 1,5).

Bedømmelse av masteroppgaven kan ikke finne sted før alle masteremner er bestått.

Innleveringsfristen for mastergradsoppgaven er:

15. mai i vårsemesteret

1. november i høstsemesteret.

Ved karakteren F gis det anledning til kontinuasjonseksamen. Mastergradsoppgåva kan berre leggast fram til ny sensur i bearbeidd eller supplert form dersom arbeidet blir vurdert til ikkje greidd (jf. Eksamensforskriftens § 22).Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamens i vårsemesteret.