vår 2019

MFA-1010 Nautikk 1 - 10 stp

Sist endret: 18.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Del 1: Navigasjon Modul 2 -  Opprettholde sikker brovakt.

Del 2: Navigasjon Modul 3 -  Bruk av Radar og Arpa for å opprettholde navigeringens sikkerhet.

Del 3: Navigasjonsinstrumenter I.

Del 4: Meteorologi

Anbefalte forkunnskaper

MFA-1009 Nautikk intro

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har:

  • Inngående kunnskaper om De Internasjonale Regler til Forebygging av Sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer, samt gjeldende regelverk for gjennomføring av en sikker brovakt og ledelse av ressurser på broen.
  • Gode kunnskaper om grunnleggende operasjonelle og tekniske forhold ved radar/ARPA anlegg og om hvordan man tolker og evaluerer informasjon fra slike anlegg.
  • Kunnskap om instrumentenes fysiske prinsipper, nøyaktighet, begrensninger, feilkilder og metoder for feilsøking.
  • Grunnleggende kunnskaper til karakteristikker ved forskjellige værsystemer, rapporteringsprosedyrer og registreringssystemer.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

  • Gjennomføre sikker framføring av skipet ved å anvende regelverket for hindring av sammenstøt til sjøs.
  • Gjennomføre en sikker brovakt ved å kunne demonstrere evne til håndtering av ressurser, kommunikasjon, lederskap og situasjonsforståelse.
  • Anvende og tolke informasjons av radar og ARPA og bruke denne informasjonen til gjennomføring av sikker seilas ihht. til De Internasjonale Regler til Forebygging av Sammenstøt på sjøen.
  • Bruke og tolke informasjon fra meteorologiske instrumenter om bord og kunne bruke denne informasjon til å ta avgjørelser for seilasens sikkerhet.

Generell kompetanse

  • Kritisk kunne analysere og kommunisere samspillet mellom regelverk, teknologi og menneskelige faktorer og deres betydning for sikkerhet til liv, miljø og eiendeler til sjøs.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger inntil 48 timer. 8 Simulatorøving. 5 navigasjonsinstrument laboratorieøvinger. Obligatoriske innleveringer.

Emnet kan blir undervist på engelsk.

Eksamen

1. Praksis på simulator (teller 30%)

2. 4 timers skriftlig eksamen.(teller 70%)

Begge deler må bestås. Det gis en samlet bokstavkarakter A - F.

75% av alle simulatorøvinger, laboratorieøvinger og skriftlige innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen. Nærmere opplysninger om antall oppgis ved studiestart

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 21.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Oppgis ved studiestart
Undervisning Vår 2019
Forelesning Sjur Nicolai Wergeland
uni.lekt. Magne Petter Sollid
uni.lekt. Øyvind Haugseggen
uni.lekt. Johan-Fredrik Røds
Brief uni.lekt. Magne Petter Sollid
Simulatorøving øvinglær. Finn Harald Andreas Hansen
øvinglær. Maria Kristina Folkesson
Gruppe 1 uni.lekt. Magne Petter Sollid
Gruppe 2 uni.lekt. Magne Petter Sollid
Gruppe 3 uni.lekt. Magne Petter Sollid
Lab gruppe 1 uni.lekt. Øyvind Haugseggen
uni.lekt. Johan-Fredrik Røds
Lab gruppe 2 uni.lekt. Øyvind Haugseggen
uni.lekt. Johan-Fredrik Røds
Lab gruppe 3 uni.lekt. Øyvind Haugseggen
uni.lekt. Johan-Fredrik Røds
Lab gruppe 4 uni.lekt. Øyvind Haugseggen
uni.lekt. Johan-Fredrik Røds
Øving øvinglær. Finn Harald Andreas Hansen