Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

MFA-2018 Maritim administrasjon og ledelse - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Sjørett. Befraktning og maritim økonomi. Skipsledelse og rederidrift. Maritim Engelsk.

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har:

  • Inngående kunnskaper om lover og forskrifter som omfatter drift av skip.
  • Gode kunnskaper om befraktning og certeparti samt befraktningskalkyler.
  • Kunnskaper om skipsregnskap, budsjett og kalkyler.
  • Gode kunnskaper om organisasjonsstrukturer og ledelse i organisasjoner.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

  • Gjeldende lover og forskrifter samt anvende disse i operasjon og drift av skip.
  • Bestemmelser gitt i certeparti samt bistå i arbeidet med befraktningskalkyler.
  • Skipsregnskap, samt utarbeide budsjett og kalkyler.
  • Avvende ledelsesteorier i driften av skip.

Generell kompetanse

  • Kandidaten har grunnleggende forståelse av skipsadministrative oppgaver knyttet til sjørett, befraktning, økonomi og ledelse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 timer forelesninger. 14 timer simulator/laboratorium/seminar/øving.

Eksamen

5-timers skriftlig eksamen. Det gis bokstavkarakter A- F.

Et antall obligatoriske innleveringer må være innlevert og godkjent før det blir gitt tilgang til eksamen. Nærmere opplysninger om antall gis ved semesterstart.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 22.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Oppgis ved studiestart