vår 2019

PRO-2020 Bacheloroppgave - 20 stp

Sist endret: 26.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Bacheloroppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid. Innføring i vitenskapsteori skal inngå og vil være med å gi utdanningen en forskningsbasert forankring. Det er utviklet egne retningslinjer og formelle dokumenter til bruk i forbindelse med gjennomføring av bacheloroppgaven.

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • Kjenner til relevante metoder og arbeidsmåter innenfor forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer

Ferdigheter:

 • Kan planlegge, gjennomføre og presentere (muntlig og skriftlig) et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studieretningens fagområder.
 • Kan anvende relevante metodeverktøy.

Generell kompetanse:

 • Behersker ingeniørprofesjonen. De kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling.
 • Har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Undervisning

Studentene arbeider i prosjektgrupper. Hver gruppe får tildelt en veileder. Det kan også knyttes oppdragsgiver og andre ressurspersoner til oppgaven. Gruppen skal selv organisere, lede og gjennomføre bacheloroppgaven i nær kontakt med veileder, ressurspersoner og oppdragsgiver. Det inngår et arrangement hvor studentene skal presentere sine oppgaver. Det gis forelesninger i utvalgte tema.

Eksamen

Forkunnskapskrav

Studentene må ha bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår på studieprogrammet prosessteknologi for å få lov til å starte på bacheloroppgaven. Dette kravet må nås senest ved utsatt/kontinuasjons-eksamen i 5. semester.

Arbeidskrav

Følgende dokumenter skal innleveres til fastsatte frister:

 • Initieringsdokument
 • Forprosjektdokument
 • Utkast til prosjektrapport
 • Plakat
 • Endelig prosjektrapport
 • Refleksjonsnotat

Følgende dokument skal være godkjent før studentene kan framstille seg til muntlig eksamen

 • Initieringsdokument
 • Forprosjektdokument
 • Endelig prosjektrapport

 

Det er utarbeidet egen rettledning som gir krav til prosjektrapportens oppbygning og innhold. Prosjektrapporten må vurderes til bestått for at studentene skal få presentere sitt prosjekt og gå opp til muntlig eksaminasjon.

Det er obligatorisk deltakelse på følgende aktiviteter:

 • Kurs i presentasjonsteknikk
 • Presentasjon av bacheloroppgaven og utstillingen

Eksamen og vurdering

Eksamensform:

Muntlig presentasjon i gruppe, hvor prosjektarbeid og resultater presenteres. Umiddelbart etter presentasjonen følger individuell muntlig eksamen.

Karakterskala:

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:

Egne notater, presentasjon utarbeidet i powerpoint el.l., prosjektrapport

Sensurordning:

Ekstern sensor kombinert med intern sensor.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet. Ved eventuell stryk i én del, må hele emnet tas på nytt.

Eksamensdato

Muntlig eksamen 07.06.2019
Oppgave innlevering 15.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Studiepoengreduksjon

PG490 Hovedprosjekt 20 stp