vår 2019

RAD-2511 Onkologi og strålebehandling - 12 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne.  Forkunnskapskrav: Emner og praksis fra 1.og 2.studieår må være bestått

Innhold

Emnet omhandler undersøkelse, behandling av kreftsykdommer og kreftpasientens omsorgsbehov. Behandling med høyenergetisk stråling og den biologiske effekt vektlegges spesielt. Radiografens-/stråleterapeutens rolle i samhandling med kreftpasienten i behandlings-, og planleggingssammenheng vektlegges.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • gjøre rede for pleie og omsorg til pasienten i strålebehandlingsprosessen
 • gjøre rede for bruk av ioniserende stråling i strålebehandling og strålebiologiske effekter på frisk vev og tumorvev
 • forklare oppbyggingen av lineærakseleratoren og dannelsen av foton- og elektronstråling
 • gjøre rede for forskjeller mellom intern og ekstern strålebehandling
 • gjøre rede for bivirkninger av strålebehandlingen
 • beskrive ulike behandlingsopplegg og behandlingsintensjoner
 • Skissere og delta i ulike former for dokumentasjon, kvalitetskontroll og  kvalitetssikring i stråleterapiprosessen samt dokumentere dette
 • assistere stråleterapeuten ved strålebehandling
 • forklare pasientens forløp i stråleterapiprosessen
 • forklare planleggingsprosessen før strålebehandling
 • møte onkologiske pasienter med omsorg, innlevelse og moralsk ansvarlighet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, selvstudium og praksis.

Eksamen

Arbeidskrav: en rapport fra simulering og en skriftlig oppgave. 

Praksis må være bestått før studenten kan framstilles til eksamen. Ved ikke bestått praksis, endres studieprogresjonen.

Individuell muntlig eksamen med varighet 30 min. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis mulighet for en kontinuasjonseksamen uten at dette får følger for studieprogresjonen.

Pensum

Degerfält, J., Moegelin, I., Sharp, L. (2009) Strålebehandling. 2.utg. Studentlitteratur. 272 sider.

Kåresen, R., Wist, E. (red.) (2012) Kreftsykdommer - en basisbok for helsepersonell. 4.utg. Gyldendal Akademisk. Del 1 ¿ Generelt om kreft. Ikke pensum: arvelig kreft, tumormarkører i plasma og klinisk legemiddelutprøving i onkologi. Totalt 115 sider. Del 2 ¿ Spesifikke kreftformer. Ikke pensum: svulster i spiserør, magesekk og tolvfingertarm, svulster i bukspyttkjertel, lever og galleveier, endokrine svulster, svulster i muskulatur og skjelett, myelomatose og leukemi hos voksne. Totalt 175 sider.

Kaasa, S.& Lund J-Å (2007) Palliativ strålebehandling I: Kaasa (red): Palliasjon: nordisk lærebok,2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk (s 423-433) 11sider.

Artikler:

Egestad H (2013): How does the radiation therapist affect the cancer patients` experience of radiation treatment, European Journal of Cancer Care 22 (5): 580-588. 18 sider

Egestad H (2013): Radiographers relationship with head and neck cancer patients, Journal of Radiotherapy in Practice, 12: 245-254. 13 side

Engeseth, G.M og Husevåg T. (2010) Geometriske usikkerheter og korreksjonsstrategier innen stråleterapi. Hold Pusten nr.9 s.12-17. 6 sider.

Halkett, G.K., Kristjanson, L.J., Lobb, E., Little, J., Shaw, T., Taylor, M., Sry, N. (2012) Information needs and preferences of women as they proceed through radiotherapy for breast cancer. Patient Education and Counseling, 86 (3); 396-404. 9 sider.

Halkett, G.K., Short, M., Kristjanson, L.J. (2009) How do radiation oncology health professionals inform breast cancer patients about the medical and technical aspects of their treatment? Radiotherapy and oncology, 90; 153-159. 7 sider.

Halkett, G.K., Kristjanson, L.J. (2007) Patients¿ perspectives on the role of radiation therapists. Patient Education and Counseling 69, 76-83. 8 sider.

Häggmark, C. et al. (2001) Effects of information supply on satisfaction with information and quality of life in cancer patients receiving curative radiation therapy. Patient Education and Counseling, 45;173-179. 7 sider.

Kelsey, S.G. (2004) The experience of radiotherapy for localized prostate cancer: the men¿s perspective. European Journal of Cancer care, 13; 272-278. 7 sider. Levernes, S.,

Johannessen, D.C. (2003) Volum og doser i strålebehandling. Definisjoner, retningslinjer for bruk, dokumentasjon og rapportering. Strålevernrapport 2003: 12. Østerås: Statens strålevern. 27 sider.

Martin, K.L, Hodgson, D. (2006) The role of counseling and communication skills: how can they enhance a patient¿s `first day¿ experience? Journal of Radiotherapy in Practice, 5, 157¿164. 8 sider.

Mzenda, B. et al. (2009) Determination of target volumes in radiotherapy and the implications of technological advances: a literature review. Journal of Radiotherapy in Practice. 8, 41-51. 11 sider

Odle, T.G (2009) The Metastatic Process. Radiation Therapist. Vol. 18, No.1. 14 sider Siekkinen, M. et al. (2008) Quality of care experienced by Finnish cancer patients during radiotherapy. European Journal of Cancer care, 17;387-393. 7 sider.

Strålevernforskriften (2010) Forskrift om strålevern og bruk av stråling