Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

REL-1050 Teori og metode I - 10 stp

Sist endret: 27.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorgradsprogram i religionsvitenskap og teologi, og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 i religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Kunnskaper i religion tilsvarende pensum i grunnskole og videregående skole. Det anbefales særlig at studenter har gjennomført REL-1000: Innføring i religionsvitenskap.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Emnet gir en innføring i faghistorie, samt grunnleggende teoretiske og metodiske perspektiver. I tråd med fagets multidisiplinære tilnærming presenteres både religionsfenomenologi, religionssosiologi, religionsantropologi og kulturanalytiske perspektiver.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • faghistorien
  • sentrale teoretiske og metodiske perspektiver

Ferdigheter

Studenten kan:

  • søke, analysere og vurdere fagstoff på en selvstendig, saklig og kritisk måte
  • skrive en resonnerende tekst basert på teoretiske og metodiske perspektiver i faget

Kompetanse

Studenten kan

  • videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse gjennom videre studier i faget

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet består av omtrent 20 timer forelesning/seminar. Det forutsettes at studentene er aktive i undervisningen, både når det gjelder presentasjon og diskusjon av pensumlitteraturen. Studentene oppfordres til egenaktivitet, for eksempel i form av etablering av kollokviegrupper.

Undervisningen, som gis i løpet av semesteret, er en del av det kunnskapsgrunnlaget studentene kan prøves i til eksamen.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: To skriftlige oppgaver på ca. 3 sider (ca. 2000 ord) over tema fra pensum. Tema avtales med faglærer.

Eksamen består av: 1 uke hjemmeeksamen på 10 sider (ca. 3500 ord) med gitt oppgavetekst.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 06.05.2019 innlevering 13.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Bowen, John R. 2018. Religions in Practice: An Approach to the Anthropology of Religion. London: Routledge. 7. utg. (274 s.) 

Chryssides, George D. & Ron Geaves. 2014. The Study of Religion: An Introduction to Key Ideas and Methods. London: Continuum. (384 s.) 

Martin, Craig. 2017. A Critical Introduction to the Study of Religion. London: Routledge. 2. utg. (203 s.)Kontakt

Siv Aina Hansen


Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn
Telefon: +4777644381 siv.aina.hansen@uit.no

SIV ELLEN KRAFT copy.jpg

Siv Ellen Kraft


Professor, religionshistoriker
Telefon: +4777644390 siv.ellen.kraft@uit.no