vår 2019
REL-3010 Systematisk teologi II: Mennesket, synd og tilgivelse - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogrammet i teologi. Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som oppfyller opptakskrav for masternivå innen andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende grad i teologi med fordypning på minimum 80 studiepoeng, hvorav 30 studiepoeng skal være på 2000 nivå. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som blir regnet ut fra gjennomsnittet av karakterene i emnene (REL-1001, REL-1008, REL-1009, REL-1022, REL-1050, REL-2005, REL-2010, REL-2050, eller tilsvarende). Unntak fra karakterkravet er språkfagene gresk (REL-1011) og hebraisk (REL-1010), der kravet er bestått eksamen.

Anbefalte forkunnskaper: Det anbefales gode kunnskaper i religionsvitenskap, særlig REL-1009: Kristendom III: Kristen livstolkning og etikk.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Innhold

Hva er et menneske? Dette er et av teologiens og filosofiens store, tilbakevendende spørsmål. I den protestantiske teologien har man særlig lagt vekt på forholdet mellom synd og nåde (rettferdiggjørelse). Men hva innebærer dette? Dette blir kursets første oppgave å drøfte. På denne bakgrunnen skal nyere religionsfilosofiske og moralfilosofiske tilnærminger til forståelsen av skyld og tilgivelse studeres - et tema som har vært livlig diskutert i senere tid.

Anbefalte forkunnskaper

REL-1009 Kristendom III: Kristen livstolkning og etikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har kunnskap om:

  • grunnleggende trekk ved den teologiske menneskeforståelsen
  • religionsfilosofi og moralfilosofiske diskusjoner om synd/skyld og tilgivelse

Ferdigheter

Studenten kan:

  • gjøre kritisk bruk av teologiske teorier knyttet til forståelsen av mennesket
  • drøfte religionsfilosofiske og moralfilosofiske problemer knyttet til synd, skyld og tilgivelse

Kompetanse

  • Evne til å forstå, analysere og bruke teoretiske redskaper i fht et gitt materiale


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av 20 timer forelesninger. Det forutsettes at studentene er aktive i undervisningen, både når det gjelder presentasjon og diskusjon av pensumlitteraturen.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: En skriftlig oppgave på ca. 4 sider over tema fra pensum. Tema avtales med faglærer.

Eksamen består av: En ukes hjemmeeksamen, 10 sider (ca. 3500 ord) med gitt oppgavetekst.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakteren F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.  


Pensum

Cortez M. Theological Anthropology: A Guide for the Perplexed. Bloomsbury UK; 2010.

Jüngel E. Justification. New edition. Bloomsbury UK; 2006.

Luther M, Lønning I, Rasmussen T. Verker i utvalg B. 2. In: Verker i Utvalg Vol B. 2. Oslo: Gyldendal; 1979:203-234.

Luther M, Lønning I, Rasmussen T. Verker i utvalg B. 6. In: Verker i Utvalg Vol B. 6. Oslo: Gyldendal; 1983:334-338.

Girard R, Williams JG. I See Satan Fall Like Lightning René Girard ; Translated, with a Foreword, by James G. Williams. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books; 2001.

Ricœur P, Buchanan E, Paul Ricoeur. The Adamic Myth. In: The Symbolism of Evil Paul Ricoeur, Translated from the French by Emerson Buchanan Boston: Beacon; 1969:232-278.

Ricœur P, Ihde D, Paul Ricoeur. Original sin - a study of meaning. In: The Conflict of Interpretations : Essays in Hermeneutics Paul Ricoeur ; Edited by Don Ihde. Evanston: Northwestern University Press; 1974:265-282.

Espen Dahl. The Problem of Job and the Problem of Evil. Cambridge: Cambridge University Press; 2019.

Arendt H, Janss C, Arendt. Tilgivelse. In: Vita Activa : Det Virksomme Liv Hannah Arendt ; Oversatt Av Christian Janss. Oslo: Pax; 2012:192-196.

Arendt H, Janss C, Arendt. Tilgivelse. In: Vita Activa : Det Virksomme Liv Hannah Arendt ; Oversatt Av Christian Janss. Oslo: Pax; 2012:242-254.

Griswold CL, Konstan D. Ancient Forgiveness : Classical, Judaic, and Christian. New York: Cambridge University Press; 2011. doi:10.1017/CBO9780511978654

Johnsen T. Menneskers Arbeid Eller Guds Gave? : En Teologisk Drøfting Av Forsoning Med Henblikk På Forsoningsprosesser i Sápmi Tore Johnsen. Stamsund: Orkana, cop. 2013; 2013.

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: REL-3010