Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

REL-3053 Prosjektplanlegging, materiale og metode - 20 stp

Sist endret: 31.10.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogram i religionsvitenskap og for lektorstudenter med studieretning religionsvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.  

Innhold

Studenten skal foreta innlesing på emneområde, og ferdigstillelse av prosjektbeskrivelse for masteroppgave.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

  • grunnleggende metoder innenfor religionsvitenskapen.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • forholde seg selvstendig og kritisk til forskningsbidrag på det aktuelle området
  • avgrense og definere et emne og med utgangspunkt i dette å formulere en klar vitenskapelig problemstilling som er produktiv og realistisk i forhold til det valgte området.

Kompetanse

  • elementære kunnskaper i vitenskapelig prosjektutvikling.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Samlinger, ca. 20 timer. Det forutsettes aktiv studentdeltakelse på samlingene. I tillegg legges det opp til (selvstyrte) kollokviegrupper.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Et seminarinnlegg på 15 minutter i tilknytning til arbeid med masteroppgaven.  

Eksamen består av to deler: 1) Prosjektbeskrivelse med litteraturportefølje: En semesteroppgave (10 sider, ca 3750 ord) med veiledning underveis. 2) Metode og materiale: Muntlig eksamen

Eksamen vurderes samlet med karakter "Bestått" / "ikke bestått".

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Muntlig 13.06.2019
Semesteroppgave innlevering 31.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Prosjektbeskrivelse med litteraturportefølje:

Selvvalgt pensum ca. 850 sider (godkjennes av veileder).

Obligatorisk pensum:

  • Asdal K., Berge, K.L., m.fl., 2008: Tekst og historie. Å lese tekster historisk, Universitetsforlaget, 304 sider.
  • Grønmo, S., 2016: Samfunnsvitenskapelige metoder. Bergen, Fagbokforlaget, s. 1-266 og 355-437 (totalt 462 sider)
  • Johansen, A., 2007: Skriv! Håndbok i sakprosa, Spartacus forlag, 107 sider.