Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

SAM-3900 Mastergradsoppgave i samisk språk - 60 stp

Sist endret: 25.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er opptatt på mastergradsstudium i språk.

Innhold

Mastergradsoppgaven er et sjølstendig vitenskapelig arbeid med et begrensa tema innafor Samisk språkvitenskap. Tema for mastergradsoppgaven velges i samråd med en faglærer. Oppgaven kan gjerne skrives i tilknytning til et større forskningsprosjekt eller med utgangspunkt i et undervisningsemne. Mastergradsoppgaven må leveres inn innen 15. mai for evaluering i vårsemesteret og innen 1. november for evaluering i høstsemesteret.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • grundig kunnskap om og stor forståelse av et avgrensa område av faget
  • kjennskap til aktuelle etiske krav og retningslinjer for forskningsfeltet

Ferdigheter

Studenten kan:

  • formulere et forskningsspørsmål og planlegge et metodisk opplegg for ei utforsking av spørsmålet
  • mestre litteratursøk og bruk av forskningslitteratur
  • analysere data fra undersøkelsen og drøfte og konkludere ut fra forskningsspørsmålet
  • utforme et større skriftlig arbeid der det gjøres greie for arbeidet i et klart og korrekt språk

Kompetanse

Studenten har:

  • utviklet evnen til å behandle et tema kritisk og på tilfredsstillende teoretisk og metodisk grunnlag
  • blitt i stand til å utføre selvstendig prosjektarbeid og løse problemer ved å bearbeide, organisere og drøfte et større materiale ut fra en høvelig metodikk
  • fått grunnlag for videre forskning innenfor faget  

Undervisnings- og eksamensspråk

Veiledning gis på nord-, lule- og sørsamisk.

Undervisning

For nye mastergradsstudenter oppnevnes det en kontaktperson blant faglærerne som skal gi råd om arbeidet med mastergradsoppgaven og om aktuelle veiledere. Veileder oppnevnes når temaet for oppgaven er bestemt. Veiledning gis individuelt og i enkelte tilfeller også i grupper i form av avhandlingsseminar e.l. Masterstudenter har krav på veiledning i opptil to år. Ingen har krav på veiledning over normal studietid.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Ved starten av arbeidet med mastergradsoppgaven skal det leveres en prosjektskisse der det klargjøres hva som er tema og problemstilling for oppgaven, hva slags materiale den skal bygge på, hva slags teori og metode som er tenkt brukt, hvordan oppgaven er tenkt disponert, og hvordan det videre arbeidet med oppgaven er planlagt. Normalt skal prosjektskissen leveres innen utgangen av det første semesteret i mastergradsstudiet. Studenter som tar 30 studiepoeng emner i første semester, leverer prosjektskissen innen utgangen av det andre semesteret. Prosjektskissen skal godkjennes av veileder.

Mastergradsoppgaven: Mastergradsoppgaven skrives på samisk, og vurderes etter innlevering som en skriftlig eksamensoppgave med egen karakter.I tillegg til karakter skal det gis skriftlig tilbakemelding fra sensorene til kandidaten om positive og mindre gode sider ved oppgaven. Oppgaven skal normalt være et kortere vitenskapelig arbeid på 70 -–100 tekstsider (med ca. 2000 tegn pr. side). Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 40 tekstsider. Vanligvis skrives mastergradsoppgaven individuelt, men to eller tre studenter kan også skrive oppgave i fellesskap. Når to eller tre studenter skriver oppgave sammen, skal omfanget økes med henholdsvis 50 % og 100 %, og det skal framgå hva hver student har bidratt med. Gruppa har et felles ansvar for oppgaven, og alle deltakerne i gruppa vil få samme karakter.

Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F). En mastergradsoppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeida form innen vanlig frist et seinere semester.

Studiepoengreduksjon

SAMHFO Samisk hovedfag hovedfagsoppgave 60 stp

Pensum

Det er ikke noe pensum knyttet til mastergradsoppgaven.