vår 2019

SPD202 Medisinske og naturvitenskapelige emner - 5 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Infeksjonssykdommer, smitteforebygging, smitteregime og hygiene. Legemidler ved Infeksjonssykdommer.

Patologi og sykdomslære. Sykdom og legemidler: fordøyelsesorganene med lever/galle, nyre og urinveier, endokrine organer, respirasjonsorganer, hjerte/kar -sykdommer, sirkulasjonsforstyrrelser, immunologi, kvalme, ernæringsproblematikk, smerter, bevegelsesapparatet.

Hva lærer du

Delemne 202.1: Patologi og sykdomslære

Kunnskapsmål:

  • Ha kunnskap om hva som skjer i menneskekroppen når det oppstår sykdom og skade
  • ha kunnskap om utvalgte sykdommer, vise til observasjoner, kunne begrunne og vurdere utvalgte sykdommer
  • kunne gjengi grunnleggende symptomer, behandling, forekomst, årsak, prognose til utvalgte sykdommer/diagnoser
  • forklare utvalgte medikamentgruppers virkning, bivirkning og interaksjoner, samt kunne administrere disse
  • kunne iverksette og vurdere forebyggende tiltak i forhold til sykdom og skade
  • kunne gjengi hvordan man forebygger epidemier og smittespredning lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Ferdighetsmål :

  • være oppmerksom på sykepleierens forebyggende funksjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning/forelesning, gruppearbeid, casestudier, seminar, refleksjonsgrupper, selvstudie, øvelser på klinisk læringssenter, PPS og praktiske studier.

Eksamen

Ett arbeidskrav i gruppe med veiledning som vurderes til godkjent eller ikke godkjent.

Arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til vurdering.

Individuell skriftlig skoleeksamen over 4 timer. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått. Interne og eksterne sensorer.

Eksamensdato

Medisinske og naturvitenskapelige emner - skoleeksamen 31.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan