vår 2019

SVF-2102 Miljø og ressursforvaltning - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet vil først fokusere på miljø- og naturressurser som en global problemstilling og ulike internasjonale avtaler som er etablert for å handtere dette. Deretter gjennomgås ulike teorier, prinsipper og reguleringer som grunnlag for forvaltning av naturressurser. Emnet vil gjennomgå en rekke case over miljø- og ressursforvaltning i nordområdene

Hva lærer du

Kunnskap:

  • Kandidaten har opparbeidet forståelse for et systemperspektiv på forvaltningen av miljø- og naturressurser.
  • Kandidaten har kunnskap om ulike miljøutfordringer globalt og i nordområdene.
  • Kandidaten har kunnskap om grunnleggende teorier om miljø- og ressursforvaltning.
  • Kandidaten har oversikt over ulike virkemidler for regulering av utnyttelsen av naturressurser.
  • Kandidaten har kunnskap om ulike forvaltningssystemer for miljø- og naturressurser i nordområdene.

Ferdigheter:

  • Kandidaten kan analysere ulike former for forvaltning av miljø- og naturressurser med referanse til en faglig basert modell.
  • Kandidaten kan vurdere bruken av ulike virkemidler for regulering av utnyttelsen av naturressurser tilknyttet ulike case.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten har forståelse av menneskelig aktivitets innvirkning på naturen.
  • Kandidaten har forståelse av behovet for en helhetlig og systematisk tilnærming til miljø- og ressursforvaltning.
  • Kandidaten kan organisere og presentere gruppearbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

40 timer forelesning, 12 timer seminar, øvinger

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A-F.

75% av alle obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 27.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SS133 Ressursforvaltning 10 stp

Pensum

Oppgis ved studiestart.