vår 2019

TEK-0012 Teknologi og samfunn forkurs - 0 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Teknologi, nærings -og samfunnsutvikling. Ingeniørrollen og ingeniørarbeid. Etikk og normer. Læringsutbyttet overlapper ikke med emnet TEK-1010 innføring i ingeniørfaglige arbeidsmetoder i ingeniørutdanningen. Emnet tilsvarer ikke direkte noe fag i studieforberedende program.

Hva lærer du

En kandidat med bestått eksamen/vurdering i faget Teknologi og samfunn i ettårig forkurs for ingeniørutdanning skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om demokrati og samfunnets organisering
 • Kandidaten har kjennskap til hvordan private og offentlige organisasjoner i arbeidslivet fungerer
 • Kandidaten har kjennskap til lover og forskrifter, hvordan disse utvikles og brukes.
 • Kandidaten har kunnskap om hva som karakteriserer teknologiutviklingen historisk og geografisk.
 • Kandidaten har kunnskap om teknologi som grunnlag for samfunnsengasjement og samspillet mellom teknologi, samfunn, økonomi og miljø.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan vurdere og diskutere, muntlig og skriftlig, enkle teknologiske produkter og prosesser, og deres konsekvenser for samfunn og miljø.
 • Kandidaten kan gjøre greie for sentrale utviklingstendenser og hovedstrukturen i norsk næringsliv, samt den betydning globalisering og kulturforskjeller har for teknologi, nærings- og samfunnsutvikling.
 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for samfunnsvitenskapelig tenking.
 • Kandidaten kan bruke etiske prinsipper i sine vurderinger og valg.

Generell kompetanse

 • Kandidaten forstår betydningen av ikke tekniske ferdigheter i sitt arbeid med teknologiske løsninger. 
 • Kandidaten forstår betydningen av innovasjon og entreprenørskap.
 • Kandidaten forstår betydningen av samarbeid og tverrfaglighet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger, tverrfaglige arbeider og prosjekt.

Totalt timetall undervisning/øving for emnet er 80 timer,

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen . Bokstavkarakter A - F.

For å få adgang til avsluttende eksamen må  terminprøve ( juleprøven) og et visst antall obligatoriske arbeidskrav i vårsemesteret være godkjent.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 15.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Pensum

Oppgis ved studiestart