høst 2018

BED-2401 Finansregnskap med analyse - 5 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søkekode: 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Innhold

Kunnskap

Kandidatene skal etter gjennomført emne ha kunnskap om følgende:

 • ha innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser,
 • sentrale lover og standarder som omhandler finansregnskap.
 • regnskapet som informasjonskilde og ha forståelse for regnskapsprinsipper og rapporteringskrav.
 • ha grunnleggende kunnskaper om formålet med og føring av et finansregnskap.
 • kjenne til standard kontoplan
 • kunne gjøre rede for kunne forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse.

Ferdigheter

Kandidatene skal etter gjennomført emne skal ha ferdigheter til å:

 • kunne bokføre de mest vanlige transaksjoner og kunne foreta vanlige periodiseringsposteringer.
 • kunne foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd.
 • kunne stille opp et gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens  bestemmelser.
 • kunne behandle sentrale regnskapsmessige måle- og vurderingsproblemer.
 • kunne utarbeide kontantstrømoppstilling.
 • kunne gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall for analyseformål.
 • kunne beregne og formidle sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse, og gjøre en vurdering av bedriftens lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet. 
 • presentere finansregnskap med resultat og balanse, kontantstrøm, noter og årsberetning.

Generell kompetanse

Kandidatene skal etter gjennomført emne ha generell kompetanse om følgende:

 • delta i studie- og forskningsaktiviteter innen fagområdet økonomi og regnskap
 • fagterminologi, samt kan formidle synspunkter innen økonomi- og regnskapsområdet.
 • evne til å kunne stille kritiske spørsmål og reflektere over hvordan poster i regnskapet og sentrale posteringer påvirker bedriftens økonomi
 • innsikt i regnskapsfaglige etiske problemstillinger
 • forstå og bidra i prosessene ved drift og avslutning av regnskap, i analyser og ved rapportering.
 • være viktig bidragsyter i å utarbeide og formidle bedriftens finansregnskap med noter og årsberetning.
 • finansregnskapets rolle i relasjon til sine omgivelser og interessenter.
 • Innhente og sette seg inn i årsregnskap som fins tilgjengelig på internett eller andre kilder.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1605 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon

Hva lærer du

Emnet skal gi studentene kunnskaper om begreper og metoder vedrørende bedriftens eksterne regnskap, - finansregnskapet, samt være i stand til å gjennomføre en regnskapsanalyse. Videre skal studenten ha ferdigheter til å tolke sentrale lover og regler, samt å foreta sentrale verdivurderinger ut fra det samme. Studenten skal kunne bokføre sentrale poster vedrørende avslutning av årsregnskapet. Videre skal han/hun kunne gjennomføre en regnskapsanalyse med utgangspunkt i DU-PONT modellen og forstå sammenhengene bak denne modellen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, videoavspilling av innspilte forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

For å få avlegge eksamen må studentene få godkjent en obligatorisk innleveringsoppgave.

Eksamen

3-timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. For å få avlegge eksamen må studentene få godkjent en obligatorisk innleveringsoppgave.

Skriftlig eksamen avholdes ved campus Narvik.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig tre timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles ved campus Narvik.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 05.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum

Baksaas, K.M. & Hansen,Ø. (2015) Finansregnskap med analyse. 2.utg. Gyldendal akademisk. ISBN 9788205472099.

Anbefalt støttelitteratur

Baksaas, K.M. & Hansen,Ø. (2015) Grunnleggende regnskap 2.utg. Gyldendal akademisk. ISBN 9788205473089.

Langli, John Christian (2012, 9.utgave, opplag 2) Årsregnskap. Gyldendal akademiske. ISBN 978-82-05-40215-7.

Pensumlitteratur kan kjøpes brukt eller ved å henvende seg til bokhandelen Akademika i Narvik eller på www.akademika.no. De kan også kjøpes fra forlaget.