høst 2018

ERG-2511 Folkehelse og universell utforming - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet inngår i bahcelorprogrammet i ergoterapi og er forbeholdt studenter med studierett på dette studieprogrammet. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet setter fokus på samfunnsforhold og sammneheng mellom virksomhet og helse, universelt design og planlegging av tiltak i kommunen. Ergoterapeutstudentene skal tilegne seg kunnskap relevant for å gjøre mennesker i stand til å ta vare p åsin egen helse og å forebygge ulykker, belastningslidelser, stress, passivitet, isolasjon og nye aktivitetstap. Fokus rettes mot personer og grupper som trenger støtte til aktivtetsengasjement og deltakelse i hverdagsaktiviteter, arbeid og/eller samfunnsliv, for grupper som står i fare for stigmatisering og utestengelse. Målet er å styrke sosialt verdsatte roller og deltakelse i arbeid og samfunnsliv og å oppleve trygghet og mestring i egen hverdag.

Hva lærer du

Generell kompetanse: 1.Samler inn og anvender relevante data fra ergoterapi / aktivitetsvitenskap / helsevitenskap /naturvitenskap / samfunnsvitenskap. 2. Tar ansvar for og reflekterer over egen læring 3. Søker ny kunnskap og bearbeider den til eget bruk 4. Beskriver organisering, strukturer/tilbud innen folkehelse på et samfunnsnivå 5. Gjør rede for lovgrunnlag/ forskrifter som styrer/ regulerer disse tiltakene

Kunnskap i ergoterapi: 1. Beskriver relevant ergoterapeutisk kunnskapsgrunnlag som gjelder for folkehelse 2. Beskriver ergoterapeutens kompetanse i forhold til universell utforming og forebyggende tiltak 3. Beskriver forskrifter/ lovverk og politiske dokumenter som er relevante for utøvelse av ergoterapi innen folkehelse. 4. Drøfter hvordan arbeidsrelaterte helseplager kan forebygges. 5. Gjøre rede for helsefremmende og forebyggende arbeid på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå, samt organisering av disse.

Ferdigheter i ergoterapi: 1. Planlegger et helsefremmende og/eller forebyggende tiltak for en gitt gruppe med begrunnelser hentet fra sentrale føringer, ergoterapi og andre støttefag. 2. Behersker en effektiv problemløsningsprosess i gruppearbeid. 3. Gjennomfører kartlegging av universell utforming ut fra et folkehelseperspektiv.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, basisgruppe og seminar

Eksamen

Arbeidskrav 1. Undervisning, gruppevis, om tema innen folkehelse for medstudenter samt skriftlig rapport, 1000-1200 ord. Forelesning og rapport vurderes samlet.

Oppfylt krav til obligatorisk studiedeltakelse. Eksamensform: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (1-2 studenter). Ca. 2000 ord. Varighet: 6 uker august - oktober. Vurderingsuttrykk: Bestått / ikke bestått.

Studenter med gyldig forfall gis adgang til utsatt eksamen. Ved vurdering til ikke bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. § 22 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 16.08.2018 innlevering 01.10.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ERG-2510 Arbeidshelse og folkehelse 10 stp