høst 2018

FAR-3002 Påbygningsemne i farmasøytiske fag - 15 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi, nærmere bestemt bachelorkandidater i farmasi fra Nord universitet, OsloMet (tidligere HiOA), eller tilsvarende. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Deler av emnet er felles med emnet FAR-2201 Immunologi og mikrobiologi og FAR-2302 Legemiddelanalyse.

Innhold

 • Struktur og funksjon til antistoffer og viktige reseptorer
 • Hypersensitivitet, inflammasjon, autoimmunitet og toleranse
 • Immunsuppresjon
 • Biologiske legemidler
 • Legemidlers kjemiske egenskaper
 • Metoder for kjemisk analyse av legemidler med hovedfokus på spektroskopi
 • Kjemisk kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer og farmasøytiske spesialprodukt
 • Statistikk (forstå og bruke begrep som normalfordelingsmodell, middelverdi, median, estimat for standard avvik, standardfeil, relativt standard avvik, outliers, konfidensintervall, bruk av z, t og Q-tabeller)
 • Epidemiologiske metoder og tilhørende statistikk
 • Temaer relatert til klinisk farmasi, med hovedfokus på legemiddelgjennomgang og utvikling av farmasøytiske handlingsplaner

 

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

Kunnskap:

 • Beskrive immunapparatets mekanismer for og regulering av immunrespons
 • Beskrive mekanismer som gir toleranse og autoimmunitet
 • Redegjøre for angrepspunkter for biologiske legemidler
 • Gjøre rede for ulike analyseteknikkers muligheter og begrensninger i naturstoff- og legemiddelrelaterte analyser

Ferdigheter:

 • Velge en hensiktsmessig analysemetode basert på kunnskap om stoffets struktur og kjemiske egenskaper
 • Utføre utvalgte legemiddelanalysemetoder under veiledning
 • Bruke statistiske metoder i behandling av data fra kvantitative analyser
 • Bruke basale statistiske, epidemiologiske og farmakoepidemiologiske metoder for å studere legemiddelbruk og effekt av legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå
 • Bruke basale statistiske, epidemiologiske og farmakoepidemiologiske metoder til kritisk kildevurdering
 • Utarbeide individbasert, farmasøytisk handlingsplan

Generell kompetanse:

 • Beskrive viktige karakteristika for studiedesign som er vanlig å bruke innen farmakoepidemiologisk og medisinsk forskning
 • Vurdere individuell legemiddelbehandling ved å utføre strukturert legemiddelgjennomgang og avdekke legemiddelrelaterte problemer for pasienter

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning

Seminar (obligatorisk)

Laboratoriekurs (obligatorisk)

Gruppearbeid

PBL-grupper (obligatorisk)

Eksamen

Arbeidskrav:

Godkjent laboratoriekurs

Oppmøte og deltakelse på presentasjonsteknikkseminar

Muntlig presentasjon PBL-arbeid

Muntlig gruppepresentasjon immunologi

Olbigatoriske oppgaver (nærere informasjon gis ved semesterstart)

Eksamen: En individuell skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen, eller leverer legemelding tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet. Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 12.10.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum oppgis ved semesterstart.
Undervisning Høst 2018
Første gang: Onsdag 15.august 2018 kl.0915
Forelesning f.aman. Guro Forsdahl
f.aman. Terje Vasskog
prof. Einar Paul Helge Jensen
f.aman. Raul Primicerio
f.aman. Marit Waaseth
f.aman. Elin Christina Lehnbom
Labgruppe sr.ing. Trude Anderssen
f.aman. Terje Vasskog
overing. Martina Havelkova
post.doc. Marianne Hagensen Paulsen
Seminar f.aman. Guro Forsdahl
sr.ing. Trude Anderssen
f.aman. Kjell Hermann Halvorsen
f.aman. Terje Vasskog
f.aman. Beate Hennie Garcia
f.aman. Lars Småbrekke
prof. Einar Paul Helge Jensen
f.aman. Raul Primicerio
f.aman. Marit Waaseth
f.aman. Elin Christina Lehnbom
Gruppe 1 f.aman. Raul Primicerio
f.aman. Marit Waaseth
f.aman. Elin Christina Lehnbom
PBL-gruppe 1 f.aman. Marit Waaseth