høst 2018

FAR-3201 Avansert klinisk farmasi - 10 stp

Sist endret: 28.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet bygger på FAR-2203 Klinisk farmasi og farmakoterapi. Det er bygget opp med en ukes intensiv-undervisning med påfølgende 7 ukers praksisperiode i Universitetssykehuset Nord Norge (UNN), 2 dager i uken. Emnet inneholder hovedsakelig praktisk anvendelse av følgende:

 • Metoder brukt i klinisk farmasi
  • Legemiddelsamstemming
  • Legemiddelgjennomgang
  • Legemiddelsamtale
 • Klinisk kommunikasjon med pasient og annet helsepersonell (skriftlig og muntlig)

 

Emnet vil til sist gi studenten et grunnlag for å forstå den daglige sykehushverdagen og farmasøytens plass i det tverrfaglige teamet

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

Kunnskap og ferdigheter:

 • Anvende metoder for å øke kvalitet av legemiddelbehandling og ulike verktøy som er knyttet opp til dette, dette vil innebære
  • Utføre legemiddelsamstemming og diskutere funn med forskriver
  • Utføre legemiddelgjennomgang, identifisere legemiddelrelaterte problemer og presentere/diskutere dette med ansvarlig lege
  • Utforme farmasøytisk handlingsplaner og diskutere denne med ansvarlig lege
  • Undervise og gi råd om legemidler og legemiddelbruk til pasient og personale på sykehus
 • Dokumentere selvstendig arbeid i elektronisk pasientjournal

Generell kompetanse:

 • Kommunisere muntlig og skriftlig med pasienter, leger, sykepleiere og annet helsepersonell omkring pasienters legemiddelbehandling
 • Presentere kasuistikk og legemiddelrelaterte problemer, inkludert handlingsplan, på en forståelig måte til helsepersonell som ikke kjenner pasienten fra før.
 • Ha innsyn i det å arbeide som et helsepersonell i sykehus med de rammer og regelverk dette innebærer

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Anbefalt litteratur er hovedsakelig på engelsk, men det anvendes også norsk litteratur.

Undervisning

Hele første uken (obligatorisk): Forelesning/seminar/gruppearbeid

Tirsdag og onsdag i 7 uker (obligatorisk): Klinisk praksis på avdeling i UNN

Torsdager hver uke i 7 uker (obligatorisk): Praksis-seminar

Eksamen

Arbeidskrav: Aktiv deltakelse på alle obligatoriske elementer. Tilgang til eksamen krever at obligatoriske oppgaver er gjennomført og bestått.

Eksamen: Muntlig eksamen som organiseres som en OSCE (observational structured clinical examination), og som teller 100%. Det gjennomføres to stasjoner; legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. Det er tid til forberedelse før begge stasjoner.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet. Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskrifta for mer informasjon.

Timeplan