høst 2018

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Teoretisk og praktisk.

Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne i enkelte studieprogram.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 og R2 og enten Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Anbefalte forkunnskaper: Kjemi 1, da KJE-1001 bygger på dette.

Innhold

Emnet er ment å gi en moderne introduksjon til kjemi i en tid der de tradisjonelle grensene mellom fagene blir stadig mindre tydelig. I dag er kjemi en essensiell del av biologi, medisin, materialvitenskap og vår forståelse av miljø. Emnet gir en grundig innføring i sentrale kjemiske begreper, og danner grunnlag for videre studier i kjemi og andre fag som krever kjemi. Følgende tema blir gjennomgått: 

 • Gassers egenskaper 
 • Energi og kjemisk forandring 
 • Kvanteteori, elektronstruktur og kjemisk periodisitet 
 • Kjemisk binding og molekylform 
 • Intermolekylære krefter og fasetilstander 
 • Reaksjonshastigheter 
 • Kjemisk likevekt og syrer og baser 
 • Løselighet og løselighetsprodukt 
 • Kjemisk termodynamikk 
 • Elektrokjemi

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal utdype sine kunnskaper innen et utvalg relevante emner innen disiplinen kjemi.

 

Dette innebærer at studenten kan:

 • forklare grunnleggende begreper innen deler av kjemi der energi er sentralt
 • beskrive oppbygging, egenskaper og reaktivitet til grunnstoff fra et fysikalsk synspunkt
 • beskrive struktur og bindingsforhold i atomer og molekyler
 • forklare intermolekylære krefter og hvordan disse påvirker kjemiske og fysikalske egenskaper
 • forklare hovedprinsippene i reaksjonskinetikk og sammenhengen mellom kinetikk og likevekt
 • anvende støkiometri og likevektsbetraktninger til å forklare hvordan kjemiske system reagerer på ytre påvirkninger med spesiell fokus på syre-base likevekter
 • forklare sentrale begrep innen termodynamikk som fri energi, entropi og entalpi, og forstå sammenhengen mellom termodynamikk, elektrokjemi og kjemisk likevekt

 

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • utføre beregninger ved hjelp av fysikalsk-kjemiske lover og ligninger
 • tegne Lewisstrukturer og ved hjelp av hybridisering angi molekylform og geometri til enkle molekyler og ioner
 • utføre praktiske øvelser etter beskrivelse og skrive rapport/journal
 • vurdere og diskutere eksperimentelle resultater

 

Kompetanse:

Studenten skal kunne:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder
 • formidle faglige begrep, teorier, ideer og problemstillinger både skriftlig og muntlig
 • formidle fagstoff gjennom bruk av hverdagslige eksempler
 • videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse gjennom videre studier

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket vil være norsk. Pensumlitteraturen vil hovedsakelig være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 40 t Seminar/øvinger: 30 t Laboratoriekurs: 5 øvelser à 5 t

Eksamen

Avsluttende skriftlig prøve (6t).Bokstavkarakterer (A-F). Kandidater som får karakteren F (stryk) kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen påfølgende semester.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:

 • Kalkulator
 • "Huskelapp": Et A4 ark med skrift på begge sider
 • Norsk-Engelsk, Engelsk-Norsk ordbok

Arbeidskrav:

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt:

 • 2 obligatoriske tester i Fronter
 • godkjent laboratoriekurs
 • 75 % oppmøte på seminarundervisningen.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 14.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

K-100 Generell kjemi 10 stp
FSK-1001KJ Innføring i fiskerifag: Kjemidel 8 stp

Pensum

Pensum blir lagt ut i Canvas. For å få tilgang til Canvas må du være registrert for emnet.

Laboratorieheftet og forelesningsnotater inngår også som pensum.

Undervisning Høst 2018
Første frammøte: Torsdag 16.08.18 kl 8:15 TEO-H1 1.820-AUD1
Forelesning prof. Bjørn Olav Brandsdal
Mandager 1015-12 (Uke 34-36 kl 1215-14), Onsdager 1415-16

Seminar For nærmere informasjon om gruppeinndeling og tidspunkt - se under Timeplaner

Sem. gr. 1: Akvamedisin, Farmasi Gruppe 1 er reservert for studenter på akvamedisin og farmasi - Torsdager 1015-12

Sem. gr. 2: BKM, Biomedisin Gruppe 2 er reservert for BKM- og biomedisinstudenter - Tirsdager kl. 1015-12

Sem. gr. 3: Kjemi Gruppe 3 er reservert for studenter på kjemi - Torsdager kl. 0815-10

Sem. gr. 4: Farmasi. Gruppe 4 er reservert for farmasistudenter - Mandager kl. 1415-16

Sem. gr. 5: Farmasi Gruppe 5 er reservert for farmasistudenter - Mandager kl. 1415-16

Sem. gr. 6: BKM, Biomedisin Gruppe 6 er reservert for BKM- og Biomedisinstudenter - Tirsdager kl. 1015-12

Sem. gr. 7: Energi, klima og miljø Gruppe 7 er reservert for energi, klima og miljøstudenter - Onsdager kl. 0815-10

Sem. gr. 8: Geologi Gruppe 8 er reservert for geologistudenter - Onsdager kl. 0815-10

Sem. gr. 9: BKM, Biomedisin Gruppe 9 er reservert for BKM- og Biomedisinstudenter- Tirsdager 0815-10

Sem. gr. 10: BKM, Biomedisin Gruppe 10 er reservert for BKM-, biomedisinstudenter - tirsdager kl. 0815-1000

Sem. gr. 11: Bioteknologi Gruppe 11 er reservert for bioteknologistudenter - torsdager kl. 0815-10

Studenter med godkjente seminar Studenter som har godkjent seminarundervisning fra før (K-100 eller KJE-1001) trenger ikke å følge seminarene på nytt for å få gå opp til eksamen. Det viser seg imidlertid at også studenter som har godkjente seminar må velge seminargruppe for å få meldt seg opp til eksamen.Studenter med godkjent seminar bes om å melde seg på gruppe for studenter med godkjent seminar.

Sem. gr. 12: Lektor i realfag Gruppe 12 er reservert for lektorstudenter - torsdager kl. 0815-10

Laboratoriekurs Laboratoriekurset på KJE-1001 er obligatorisk, dvs. at godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å få gå opp til avsluttende eksamen. Hver enkelt student er på lab. en dag per uke annenhver uke. Obligatorisk sikkerhetsforelesning gis i uke 37.

Laboratoriekurset starter i uke 38.

Lab. gr. 1: Akvamedisin, geologi. Labgruppe 1 er reservert for studenter på akvamedisin og geologi

stip. Tor Olav Berg
Laboratoriekurset for gr. 1 starter i uke 39.

Lab. gr. 2: Biomedisin Labgruppe 2 er reservert for studenter på Biomedisin

stip. Tor Olav Berg
Laboratoriekurset for gr. 2 starter i uke 39.

Lab. gr. 3: Kjemi, Lektor i realfag Labgruppe 3 er reservert for studenter på kjemi og lektorutdanninga.

stip. Tor Olav Berg
Laboratoriekurset for gr. 3 starter i uke 38.

Lab. gr. 4: Farmasi. Labgruppe 4 er reservert for farmasistudenter.

stip. Tor Olav Berg
Laboratoriekurset for gr. 4 starter i uke 38.

Lab. gr. 5: Energi, klima og miljø Labgruppe 5 er reservert for studenter på Energi, klima og miljø

stip. Tor Olav Berg
Laboratoriekurset for gr. 5 starter i uke 38.

Lab. gr. 6: Biomedisin, BKM Labgruppe 6 er reservert for studenter på Biomedisin

stip. Tor Olav Berg
Laboratoriekurset for gr. 6 starter i uke 38.

Lab. gr. 7: Farmasi Labgruppe 7 er reservert for farmasistudenter.

stip. Tor Olav Berg
Laboratoriekurset for gr. 7 starter i uke 39.

Lab. gr. 8: BKM Labgruppe 8 er reservert for BKM-studenter

stip. Tor Olav Berg
Laboratoriekurset for gr. 8 starter i uke 38.

Lab. gr. 9: Bioteknologi Labgruppe 9 er reservert for bioteknologistudenter

stip. Tor Olav Berg
Laboratoriekurset for gr. 9 starter i uke 39.

Studenter med godkjent lab. fra før Studenter som har godkjent lab. fra før (K-100 eller KJE-1001) trenger ikke å ta laben på nytt for å få gå opp til eksamen. Det viser seg imidlertid at også studenter som har godkjent lab. må velge lab. gruppe for å få meldt seg opp til eksamen. Studenter med godkjent lab. bes om å melde seg på gruppe for studenter med godkjent lab fra før.

stip. Tor Olav Berg
Lab.teori Sikkerhetsforelesning (obligatorisk) uke 37 (tirsdag 11.09.18 kl. 12:15-14). Deretter lab.gjennomgåelse annenhver uke (partallsuker) fra og med uke 38 (mandager kl 0915-10) Teorifagbygget Hus 1, 1.820- AUD1Kontakt
Profilbilde Renate Lie Larsen

Renate Lie Larsen


Seniorkonsulent, studieadministrasjon, Innkjøper institutt for kjemi,
Telefon: +4777644074 renate.larsen@uit.no

bob.jpg

Brandsdal, Bjørn Olav


Professor, Teoretisk kjemi, CTCC
Telefon: +4777644057 bjorn-olav.brandsdal@uit.no