høst 2018

REL-1009 Kristendom III: Kristen livstolkning og etikk - 10 stp

Sist endret: 26.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogram i teologi. Emnet er valgfritt for studenter på bachelorprogram i religionsvitenskap og for lektorstudenter med studieretning eller fag 2 i religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Emnet gir en innføring i kristendommens trosinnhold (dogmatikk) og etikk. Dogmatikken behandler kristen lære og livstolkning i et historisk og systematisk perspektiv. Den søker å fremstille og drøfte kristen tro i brytning mellom nåtid og tradisjon. Emnet behandler sentrale temakretser i kristen dogmatikk. Det legges vekt på kontekstuelle perspektiver. Emnet gir videre en innføring i etiske teorier og aktuelle etiske problemområder. Det legges vekt på sammenhengen mellom etikk og menneskesyn.

Anbefalte forkunnskaper

REL-1000 Innføring i religionsvitenskap

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

  • bærende terminologi, sentrale temakretser og grunnlagsspørsmål innenfor kristendommens trosinnhold og etikk.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • ha metodiske ferdigheter til å kunne begynne å bearbeide problemstillinger innenfor feltet
  • reflektere og argumentere for egne oppfatninger i relasjon til materialet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet består av 20 timer forelesning i tilknytning til pensum og eksamen. Det forutsetter aktiv deltagelse av studentene på forelesning. Studentene oppfordres til egenaktivitet, for eksempel i form av etablering av kollokviegrupper.

Undervisningen som gis i løpet av semesteret er en del av det kunnskapsgrunnlaget studentene kan prøves i til eksamen.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Et skriftlig arbeid på ca. 4 sider (ca. 2000 ord) med gitt oppgavetekst.

Eksamen består av: En ukes hjemmeeksamen på 10 sider (ca. 3500 ord) med gitt oppgavetekst.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Ved karakteren F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 21.11.2018 innlevering 28.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

* Fås kjøpt i kompendium hos Akademika

Etikk:

-Christoffersen, S.A.: Handling og dømmekraft. Etikk i lys av kristen kulturarv, 2012 Universitetsforlaget, Oslo. 200 s.

-*Christoffersen, S.A., T. Skard Dokka, T. Wyller, Tegn og fortolkning. Teologiske perspektiver på etikk, natur og historie, 1996 Gyldendal, Oslo. Ss. 20-64, 80-102. 65 s.

Kristen livstolkning:

- Eriksson, Anne-Louise: Genusperspektiv på teologi. Högskoleverket, Stockholm 2004. 59 s. Gratis nedlasting: https://www.uka.se/download/18.1ff6bf9c146adf4b496806/1404211252932/I

-*Johnsen, T., Jordens barn, solens barn, vindens barn. Kristn tro i et samisk landskap. 2007 Verbum Oslo, ss. 140-155, 31-49. 33 sider   

-*Hafstad, K.: "Jesus og frigjøring" i Jesustolkningar i dag. Tio teologer om kristologi, 1995. Verbum, Stockholm, s 171-205. 35 s.

- Hegstad, Harald.: Gud, verden og håpet. Innføring i kristen dogmatikk. Lunde Forlag, Oslo 2015. 286 s.

-*Leirveik, O.: «Rommet imellom I, II,» i Islam og Kristendom. Konflikt eller dialog 2006. Pax, Oslo. s. 113-119, 297-303. 13 s.  

Totalt ca. 800 sider.Kontakt
Espen Dahl, AHR

Espen Dahl


Professor i systematisk teologi
Telefon: +4777644363 espen.dahl@uit.no

Siv Aina Hansen


Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn
Telefon: +4777644381 siv.aina.hansen@uit.no

Filming av forelesningene
Forelesningene filmes og blir gjort tilgjengelig i Canvas