høst 2018

SOA-1004 Slektskap, familie og kjønn - 10 stp

Sist endret: 21.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er valgfritt innenfor bachelorstudiet i sosialantropologi og tas vanligvis i studentens tredje semester.

Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Undervisning og eksamen tilbys kun i høstsemesteret.

Opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper: SOA-1000 Hva er kultur? og SOA-1001 Innføring i sosialantropologi.

Emnet forutsetter gode lesekunnskaper i engelsk i tillegg til ferdigheter i det norske språk.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i elementære begreper, modeller og problemstillinger som knytter seg til temaene slektskap, familie og kjønn. Studiet av slektskap har vært et nøkkelemne i utviklingen av moderne sosialantropologi og temaene familie og kjønn knytter seg naturlig til dette. Emnet gir dermed et innblikk i antropologiske perspektiver på utformingen av sosiale roller i nære relasjoner.

Anbefalte forkunnskaper

SOA-1000 Hva er kultur?, SOA-1001 Kulturforståelse. Innføring i sosialantropologi

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal:

  • ha kunnskap om det antropologiske studiet av slektskap og familie, og en forståelse av begrepet om sosialt kjønn
  • kjenne til hvordan antropologer studerer utformingen av roller i nære relasjoner

Ferdigheter:

Studenten skal:

  • kunne anvende fagterminologien fra studier av slektskap og familierelasjoner i praktiske og teoretiske problemstillinger
  • kunne redegjøre for, samt vurdere ulike teoretiske innfallsvinkler til kursets temaer

Kompetanse:

Studenten skal:

  • kunne formidle og anvende begreper og teorier om slektskap, familie og kjønn i analyse av samfunnsforhold der disse er aktuelle.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Det er vanlig å skrive besvarelsen på norsk, svensk og dansk.

Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Undervisning

Undervisningen består av 10 dobbelttimer med forelesninger og ca. 4 seminar.

Eksamen

Arbeidskrav:

Deltakelse på seminar med fremlegg. Arbeidskravet må være godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til endelig eksamen i emnet.

Eksamen:

Eksamen består av en 6-timers skoleeksamen. Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det tilbys betinget kontinueringseksamen ved karakteren F, dersom det arrangeres utsatt eksamen.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SOA-1004 Organisering av fellesskap og forskjeller 10 stp

Pensum

Pensum
Titler merket med * trykkes i kompendium som er til salgs i Akademisk kvarter.

Grunnbok

 

Schackt, Jon. 2017. Slektskap, familie og kjønn: Antropologiske perspektiver. Oslo: Cappelen Damm. 257 s.


Monografi

Weiner, Annette 1988, The Trobrianders of Papua New Guinea, New York: Holt, Rhinehart & Winston. 167 s.

Slektskap

*Barth, Fredrik. 1973. Descent and marriage reconsidered. I The character of kinship, redigert av J. Goody. Cambridge: Cambridge University Press. 3-19. 16 s.

 

*Bloch, Maurice. 1971. The moral and tactical meaning of kinship terms. Man (N.S.) 6 (1):79-87. 8 s.

 

*Bloch, M., and S. Guggenheim. 1981. Compadrazgo, baptism and the symbolism of a second birth. Man (N.S.) 16 (1):376-86. 10 s.

 

*Daugstad, Gunnlaug. 1999. «Det norske gardsbruket» i eit skjæringspunkt mellom materielle og immaterielle verdiar. Norsk Antropologisk Tidsskrift 10 (3-4):216-26. 10 s.

 

*Delaney, Carol. 1986. The meaning of paternity and the virgin birth debate. Man (N.S.) 21 (3):494-513. 16 s.

 

*Dumont, Louis. 1953a. The Dravidian kinship terminology as an expression of marriage. Man 53:34-39. (med kommentar fra Radcliffe-Brown og svar på denne). 7 s.

 

*Evans-Pritchard, E. E. [1940] 2004. The Nuer of the southern Sudan. I Kinship and family: An anthropological reader, redigert av R. Parkin og L. Stone. Malden, Mass.: Blackwell. 64-78. 14 s.

 

*Keesing, Roger M. 1970. Shrines, ancestors, and cognatic descent: The Kwaio and Tallensi. American Anthropologist 72 (4):755-75. 20 s.

 

*Kroeber, A. L. 1909. Classificatory systems of relationship. Journal of the Royal Anthropological Institute 39:77-84. 7 s.

 

*Lévi-Strauss, Claude. [1945] 1977. Structural analysis in linguistics and in anthropology. I Structural anthropology. Harmondsworth: Penguin, Peregrine Books. 31-54. 21 s.

 

*Lévi-Strauss, Claude. [1979] 1982. The social organization of the Kwakiutl. I The way of the masks. Seattle: University of Washington Press. s. 163-87. Opprinnelig utgitt som ¿Nobles sauvages¿ i Culture, science et développement: Mélanges en l'honneur de Charles Morazé. Toulouse: Privat. 24 s.

 

*Meigs, Anna S. 1986. Blood kin and food kin. In Conformity and conflict: Readings in cultural anthropology, D. W. McCurdy & J. P. Spradley (red.). Boston: Little, Brown and Co. s. 117-24. 8 s.

 

*Pehrson, Robert N. [1954] 1959. Bilateral kin groupings as a structural type. I Readings in anthropology, Vol. II, Readings in cultural anthropology, redigert av M. H. Fried. New York: Thomas Y. Crowell. 271-75. 4 s.

 

*Schneider, David M. [1972] 2004. What is kinship all about? I Kinship and family: An anthropological reader, redigert av R. Parkin og L. Stone. Malden, Mass.: Blackwell. 257-74. 16 s.

 

Kjønn og familie

 

*Ardener, Edwin. [1977] 1996. Belief and the problem of women. I Sosialantropologiske grunntekster, redigert av Thomas Hylland Eriksen. Pp. 197-214. Oslo: Ad notam Gyldendal, 82-417-0667-7, 17 s.

 

*Bamberger, Joan. 1974. The myth of matriarchy: Why men rule in primitive society. I Women, culture, and society, M. Z. Rosaldo & L. Lamphere (red.). Stanford: Stanford University Press. 18 s.

 

*Brøgger, Jan, og David D. Gilmore. 1997. The matrifocal family in Iberia: Spain and Portugal compared. Ethnology 36 (1):13-30. 15 s.

 

*Fjeld, Heidi. 2007. Fra hushold til hus. Om betydningen av jord for analysen av polyandri i Tibet. Norsk Antropologisk Tidsskrift 18 (3-4):266-79. 12 s.

 

*Gewertz, Deborah. 1984. The Tchambuli view of persons: A critique of individualism in the works of Mead and Chodorow. American Anthropologist 86 (3):615-29. 13 s.

 

*Howell, Signe 2001, ¿En vanlig familie¿: Utenlandsadopsjon i Norge, et stadig voksende fenomen, I Blod ¿ tykkere enn vann? Betydninger av slektskap i Norge, Signe Howell & Marit Melhus (red.), 73-98. Bergen: Fagbokforlaget. 26 s.

 

*Jørgensen, Tone. 2001. Til barnas beste: samværsrett og blodsbåndforestillinger. In Blod - tykkere enn vann? Betydninger av slektskap i Norge. S. Howell & M. Melhuus (red.). Bergen: Fagbokforlaget. 20 s.

 

*Madhavan, Sangeeta. 2002. Best of friends and worst of enemies: Competition and collaboration in polygyny. Ethnology 41 (1):69-84. 14 s.

 

*Ortner, Sherry B. 1974. Is female to male as nature is to culture. I Women, culture and society, redigert av M. Z. Rosaldo og L. Lamphere. Stanford: Stanford University Press. 67-87. 20 s.

 

*Solheim, Jorun. 2016. Bringing it all back home - familien som generativ kulturell formasjon i det moderne. Norsk Antropologisk Tidsskrift 27 (1):7-21. 13 s.

 

*Tambiah, Stanley J. 1989. Bridewealth and dowry revisited: The position of women in Sub-Saharan Africa and North India. Current Anthropology 30 (4):413-35. 22 s.

 

ca. 795 sider.Kontakt
Rune Karlsen

Karlsen, Rune


Førstekonsulent
Telefon: +4777620969 rune.karlsen@uit.no