Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2018

SPA-1011 Spansk grammatikk - 10 stp

Sist endret: 25.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk som del av  Årstudium i spansk, Bachelorprogrammet i språk og litteratur og i Bachelorgradsprogrammet i språk og økonomi (med studieretning spansk eller spansk som fag nummer 2), samt i Lektorutdanningen trinn 8 - 13. Det anbefales å ta emnet sammen med SPA-1014 Praktisk spansk II.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Obligatoriske forkunnskaper i spansk: SPA-1013 eller tilsvarende

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Du trenger ikke oppgi hvilke emner du søker opptak til.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SPA-1013 Praktisk spansk I

Innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskaper i moderne spansk grammatikk med hovedvekt på verbalsystemet. Følgende temaer vil bli gjennomgått:

1. ordklasser og deres semantiske, morfologiske og syntaktiske egenskaper;

2. grammatiske kategorier (género, número, grado, persona, modo, tiempo, voz);

3. syntaktiske enheter (palabras, enunciados, frases, oraciones, sintagmas, locuciones);

4. syntaktiske funksjoner (sujeto, predicado, atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento del núcleo del sintagma, modificador, determinante, nexo);

5. leddsetninger;

6. bruken av finitte og infinitte verbformer;

7. verbalperifraser;

8. passiv;

9. upersonlige setninger;

10. adjektivets plassering;

11. samsvarsbøyning.

I emnet inngår også øvelser knyttet til temaene som nevnes ovenfor, arbeid med originale tekster og grammatisk analyse.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • tilegnet seg grunnleggende kunnskaper i moderne spansk grammatikk

Ferdigheter

Studenten kan:

  • bruke tilhørende grammatisk terminologi på spansk
  • oppgi hvilken ordklasse ordet tilhører og beskrive ordets form og syntaktisk funksjon
  • finne en leddsetning og si hvilken type leddsetning det er
  • forklare bruken av de forskjellige verbformene
  • forstå og beskrive grunnleggende strukturer i spansk samt videreformidle sin kunnskap om spansk grammatikk
  • gjøre greie for de viktigste forskjellene mellom det norske og det spanske grammatiske systemet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: spansk med norsk som hjelpespråk. Eksamensspråk: spansk med norsk som hjelpespråk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger og øvelser knyttet til forelesningene. Studentene må jobbe regelmessig i løpet av hele semesteret. Undervisningsomfanget er i gjennomsnitt 4 undervisningstimer per uke. Det er ikke mulig å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • en skriftlig hjemmeoppgave som skal innleveres til fastsatt frist.

Nærmere informasjon om arbeidskravet vil bli lagt ut på Canvas i begynnelsen av semesteret. Arbeidskrav evalueres av faglærer med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

  • en 5-timers skoleeksamen (Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen)

Ved bedømming av eksamen benyttes karakterer etter en skala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 29.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Obligatorisk:


Pitloun, Petr: Forelesninger i spansk grammatikk. Kompendium. Universitetet i Tromsø. Utgivelsesår: 2018.

Pitloun, Petr: Spansk grammatikk for SPA-1013: Praktisk spansk I. Kapitler 6-20. Kompendium. Universitetet i Tromsø. Utgivelsesår: 2018.

Fält, Gunnar: Spansk grammatik för universitet och högskolor. Kapitler 7, 8, 10, 14 (§§ 234243), 18-22, 24-32. Lund: Studentlitteratur.

Material som vil bli lagt ut på Canvas i løpet av semesteret.


Anbefalt:


Bugge, Hans Erik; Hansejordet, Ingunn; Johnsen, Åse: Curso de gramática española. Elektronisk grammatikkbok. Universitetet i Bergen. http://nettspansk.uib.no/grammatikk/Grammatikkbok/index.htm

Iversen, Harald Morten; Odnes, Hildegunn; Skarbø Solem, Marit: Grammatikken i bruk. Oppslagsdel. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.


Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Petr Pitloun


Førsteamanuensis spansk språkvitenskap
Telefon: +4777645701 petr.pitloun@uit.no