vår 2018

ITE1862 Arealplanlegging og landmåling 4 - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Mo i Rana | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Emnet bygger på ITE1853.

Innhold

Arealplanlegging

Innføring i arealplanlegging i et ressurs- og bærekraftperspektiv. Det norske plansystemet, kort historikk, dagens lovverk. Organisering og roller, med fokus på kommunens rolle. Forskrifter, veiledninger, normer, rikspolitiske retningslinjer. Planutforming, behov og funksjoner. Infrastruktur. Transport- og trafikkplanlegging. Planbestemmelser. Saksgang og medvirkning.

Landmåling LM 4

Nærmere om kartgrunnlag, referansesystemer, projeksjoner og datum, og koordinattransformasjon mellom disse. Bruk av GPS. Historikk kommunale kartverk. Koordinatfesting av eiendom. Målebrev. Grunnbok og matrikkel. Servitutter. Fradeling og ekspropriasjon. Offentlige forvaltningsorganer. Særdomstolene.

Hva lærer du

Arealplanlegging

Kurset skal gi innføring i fagområdet arealplanlegging, og klargjøre rollefordeling, prosesser og myndighetsutøvelse for de vanligste plannivåene. Etter endt kurs skal kandidaten være fortrolig med grunnleggende definisjoner, kunne utforme planprosesser og lage planer for enkle tiltak, primært på reguleringsnivå.

Landmåling LM 4

Kurset gir kunnskap om landmåling i forhold til grunneiendom og arealforvaltning, med hovedvekt på kartgrunnlag, parter og dokumentformater samt lovverk og offentlige instansers rolle. Sammen med bestått kurs i Landmåling 2 og 3 skal kandidaten kunne gjøres i stand til å utføre enkle oppmålingsforretninger under oppsyn av faglig ledelse. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger i plenum og noe veiledning under gruppearbeid i felt (LM 4). Arbeide med innlevering til mapper.

Programvare

Faget inkluderer bruk av Windowsbasert programvare (kostnadsfrie studentlisenser besørget av UIT).

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Følgende er innlevering til respektive mapper og således ikke obligatorisk utover hva som er anført. Men hver av mappene må i tillegg være bestått for å få rett til å gå opp til eksamen.

Arealplanlegging

3 øvinger som inngår i mappe.

Landmåling

3 øvinger som inngår i mappe, hvorav 1 med obligatorisk feltarbeide. Gruppedeltagelse på feltøvingen blir kontrollert.

Vurdering

Resultatet i fagkoden består av bestått resultat fra hvert av delemnene

  • Arealplanlegging (5 sp) 50% mappe og 50% 3 timers skriftlig eksamen
  • Landmåling 4 (5 sp) 50% mappe og 50% 3 timers skriftlig eksamen

Begge eksamener: Ingen hjelpemidler bortsett fra kalkulator og tegne/skrivesaker.

Karakter A - F, der F er ikke bestått. Alle delene må være bestått for å kunne få sluttkarakter i emnet. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Arealplanlegging - skriftlig eksamen Narvik 28.05.2018
Landmå
ling 4 - skriftlig eksamen Narvik 05.06.2018
Arealplanlegging - skriftlig eksamen i Alta 28.05.2018
Landmå
ling 4 - skriftlig eksamen Alta 05.06.2018
Arealplanlegging - skriftlig eksamen Mo i Rana 28.05.2018
Landmå
ling 4 - skriftlig eksamen Mo i Rana 05.06.2018
Arealplanlegging - skriftlig eksamen eksternt sted 28.05.2018
Landmå
ling 4 - skriftlig eksamen eksternt sted 05.06.2018
Mappe Arealplanlegging Narvik innlevering 30.05.2018
Mappe - Landmå
ling 4 Narvik innlevering 05.06.2018
Mappe Arealplanlegging Alta innlevering 30.05.2018
Mappe - Landmå
ling 4 Alta innlevering 05.06.2018
Mappe Arealplanlegging Mo i Rana innlevering 30.05.2018
Mappe - Landmå
ling 4 Mo i Rana innlevering 05.06.2018
Mappe Arealplanlegging eksternt sted innlevering 30.05.2018
Mappe Landmå
ling 4 eksternt sted innlevering 05.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Felles

Utdrag/henvisninger angitte lover, forskrifter, standarder og veiledere på Lovdata, Kartverket, Statens Vegvesen etc.

Kompendier og forelesninger.

Øvinger.

 

Arealplanlegging

 

Helge Fiskaa (2012) «Fysisk detaljplanlegging», Institutt for byforming og planlegging,

NTNU. Skrift nr 2012:7. ISBN 978-82-7259-128-0 

 

Landmåling

Karlsen: Geomatikkboka, utg.2 eller senere (Byggdata Kompetanse), ISBN 978-82-92-07023-9

Bull, Winge: Fast eiendoms rettsforhold (Universitetsforlaget), ISBN 978-82-15-01427-2

Skogseth: Grunnleggende landmåling (utdrag i utlagt kompendium).

Falkanger, Falkanger: Tingsrett, (utdrag i utlagt kompendium)

SVV (www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker):

V740 (HB086) Eigedomsinngrep

R730 (HB218) Etiske retningslinjer for grunnerverv

Brosjyre Hva skjer når Statens Vegvesen erverver grunn?

Støttelitteratur

Berge: Befolkningslære.

www.kartverket.no/Eiendom-og-areal

SVV (www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker):

HB054 Oversiktsplanlegging

HB151 Styring av vegprosjekter kfr pkt. 3.1.12, 3.3.12, 4.1.9

HB156 Skjønnsforberedelse

HB262 Behandling av avkjørselssaker

HB272 Boliginnløsning

HB287 Grunnerverv "forhandlinger"

HB291 Grunnerverv "erstatning for dyrka mark"