vår 2018

PSY-1512 Statistikk og metode II - 5 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet eller bachelorprogrammet i psykologi, og vil inngå som en obligatorisk del i begge studieprogrammene. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Psykometrisk metode er relevant for alle retninger innen psykologi som bruker målinger av individer; enten det handler om evner, personlighetstrekk, holdninger, selvvurderinger, motivasjon, forestillinger eller målsetninger. Vi fokuserer på konstruksjon, bruk, og vurdering av skalaer, samt på tolkning av forskningsresultater basert på slike målinger.

Emnet gir en innføring i faktoranalyse og introduserer kandidatene for sentrale begreper og metoder innen testpsykologi. Særlig begreper som reliabilitet, validitet og normering står sentralt. Dette kunnskapsgrunnlaget er avgjørende for å kunne utføre og fortolke kvalitetsmessig gode utredninger av både klinisk psykologisk/psykiatrisk og nevropsykologisk art. Innholdet gir også grunnlag for kritisk å vurdere og tilegne seg ny forskning innen testpsykologi.

Hva lærer du

Når emnet er fullført og bestått skal studenten ha fått følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

  • Fortolke sentrale begreper innen testpsykologien (e.g. testscore, reliabilitet, validitet og normer).
  • Redegjøre for testvalidering basert på klassisk og moderne testteori og deres respektive fordeler og ulemper.
  • Beskrive grunnlaget for, og hensikten med en faktoranalyse.

Ferdigheter:

  • Undersøke testleddsparametere for å estimere reliabilitet og validitet.
  • Gjennomføre enkle beregninger som er relevante for faktoranalyser

Generell kompetanse:

  • Fortolke individuelle testresultater på en profesjonell og kritisk måte.
  • Generalisere fra faktoranalytiske resultater til en faglig relevant diskusjon.
  • Utvise en kritisk og profesjonell holdning til bruk og tolkning av psykologiske tester generelt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis til sammen ca. 8 forelesninger (hver på to timer) fordelt på de ulike temaene som presenteres under emnets innhold. I tillegg arrangeres workshop med øvelsesoppgaver.

Eksamen

En 4-timers skriftlig skoleeksamen. Det gis bokstavkarakter fra A-F, der F er "ikke-bestått". Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F tidlig i det påfølgende semester.  

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 04.04.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Anbefalt litteratur med et totalt omfang på ca. 300 sider. Oppdatert liste vil foreligge før semesterstart våren 2018