vår 2018

HEL-3004 Geriatriske lidelser og legemiddelbruk i eldre år - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskravet til Studieretning aldring og eldreomsorg er: ¿    Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning i helse- eller sosialfag ¿    Minimum ett års relevant praksis i 100% stilling

Søknadskode: 3069.

Innhold

Emnet består av temaene: a) somatiske sykdommer og behandling, b) legemiddelbruk i eldre år, c) funksjonshemming, d) samarbeid med pårørende, e) omsorg, kommunikasjon og samhandling.

Emnet omhandler de mest vanlige somatiske sykdommer hos eldre med fokus på forebygging av sykdom, diagnostisering, behandling, og omsorg. Bruk, samstemming og håndtering av medikamenter drøftes spesielt. Kompleksitet i sykdomsbilde og sykdommers konsekvenser for dagliglivet relatert til høy alder belyses. Familieomsorg og samarbeid med pasientens pårørende og nettverk er sentrale tema.

Betydningen av samarbeid med andre helsearbeidere, pårørende og pasient når beslutninger tas og omsorg skal utøves blir tematisert. Emnet vektlegger betydningen av relasjonskompetanse og kommunikasjon med og rundt pasienten, med fokus på den gamles autonomi, integritet og brukermedvirkning.

Gamles allmenntilstand, sansesvikt, ernæring, søvn og hvile, tannhelse, smerter og betydningen av ulike former for aktivitet generelt og hos skrøpelige eldre personer tematiseres.

Kunnskaper om lindrende behandling ved alvorlig sykdom og ivaretakelse av den gamle i livets sluttfase drøftes ut fra studentenes erfaringer og forskning.

Hva lærer du

Kunnskap og forståelse

 • inngående kunnskap om kompleksiteten i gamles sykdomsutvikling
 • inngående kunnskap om akutte og kroniske somatiske sykdommer og behandling i alderdommen
 • analyse av problemstillinger på nye områder i det kliniske felt
 • inngående kunnskap om funksjonshemming og aldring

Ferdigheter

 • anvende relevante faglige metoder innen fagområdet
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet med andre helsearbeidere

Kompetanse

 • bidra med nytenkning om faget i eget praksisfelt
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i møtet med syke gamle mennesker

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Forelesninger, veiledningsgruppe med veileder, gruppearbeid uten veileder, ferdighetstrening, seminar, praktiske øvelser, selvstudium og dialogbasert evaluering.

Praksisstudiene er integrert i emnet og utgjør ca. 1 uke. Den gjennomføres i spesialist- eller kommunehelsetjeneste, geriatrisk poliklinikk, geriatrisk team, helsehus eller i egen yrkespraksis.

Eksamen

 • Arbeidskrav:

Arbeidskravet skal være et resultat av praksis og skal inneholde ett av følgende arbeid:

 • Kartlegging av den geriatriske pasienten. Gjerne i tverrfaglig samarbeid.
 • Vurdering av delirium ut fra en pasientsituasjon.
 • Systematisk samarbeid med pårørende.
 • Ernæringskartlegging med plan for 1- 2 pasienter.

Kartlegging og systematisk arbeid skal dokumenteres gjennom validerte observasjons- og kartleggingsskjema.

Arbeidskrav vurderes av faglærer.

Emnets arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

 • Eksamen:

Skriftlig skoleeksamen med utgangspunkt i pensum. Utfyllende retningslinjer er utarbeidet. 

Besvarelsen vurderes ut fra karakterskala A -F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen arrangeres påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 30.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Ca 600 sider. Se egne pensumlister i fronter ved oppstart.