vår 2018
HEL-3001 Undersøkelse og funksjonsvurdering - 15 stp

Sist endret: 05.02.2019

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til og har studierett på Mastergradsprogram i helsefag, studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omhandler undersøkelse og funksjonsvurdering av personer med ulike former for funksjonshemming som forutsetning for spesialisert virksomhet i utredning, behandling og rehabilitering/habilitering. En vektlegger systematiske og individuelt tilpassede arbeidsmåter for å utvikle kunnskap om pasienten og hans/ hennes helseproblemer og ressurser.

Emnet inneholder undersøkelsesformer fra NPMP og en viss bredde av andre fysioterapeutiske undersøkelsesmetoder. Forskjeller og fellestrekk dem imellom drøftes med vekt på å klargjøre både tenkning som undersøkelsesmetodene er basert på, deres funksjon i møte med pasienten og for begge parters forståelse av pasientens problemer. Teoretiske perspektivers betydning for hvordan fysioterapeuten går fram for å utvikle, velge ut og fortolke informasjon belyses. Også samhandlingsaspektet ved undersøkelse tematiseres med hensyn på utvikling og forståelse av kliniske funn.  Andre tema for refleksjon er funksjonsvurdering versus kartlegging, diagnose versus funksjonsproblem, systematisering versus standardisering.

Dokumentasjon av undersøkelse og funksjonsvurdering belyses. Relevante og hyppig brukte standardiserte undersøkelsesprosedyrer eller tester introduseres og drøftes.


Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten kunne

 • etablere kontakt med mennesker som har ulike former for psykosomatiske og psykiske lidelser
 • aktivt søke innblikk i andre menneskers opplevelses- og meningsverden, stimulere til deltakelse og få fram deres ressurser
 • utføre ulike undersøkelseselementer på en kompetent måte og tilpasse dem til den enkeltes tilstand og situasjon utfra samtale, (sam)handling og kroppslige forhold og ytringer
 • sammenfatte, avveie og kontekstualisere informasjon utviklet gjennom undersøkelsen på en meningsfull måte
 • vurdere om fysioterapeutisk behandling er aktuelt eller ikke, og velge hva slags terapeutiske mål og virkemidler som skal tas i bruk når fysioterapi er indisert
 • formidle sine vurderinger og valg til pasienten og samtale om mål og planer videre
 • redegjøre for analytiske begrep i norsk psykomotorisk fysioterapi
 • redegjøre for konklusjonen på en undersøkelse, samt vurderinger og valg som er foretatt - muntlig og skriftlig
 • redegjøre for eget fags funksjon som en del av en flerfaglig utredning av pasienten og formidle selvstendige vurderinger til pasient og spesialister
 • drøfte muligheter og begrensninger ved bruk av kroppslige innfallsvinkler og fysioterapeutiske metoder innen psykisk helsearbeid samt hvordan fysioterapi kan utfylle andre faglige tilnærmingsmåter
 • redegjøre for hovedtrekk ved vanlige undersøkelses- og måleinstrumenter/spørreskjema med relevans for fysioterapi og resultater av studier som sammenholder slike med fysioterapeutiske undersøkelser


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, ferdighetstrening, klinikker, praksisstudier, selvstudier. Studiediskusjoner og emne-evaluering.

Eksamen

Arbeidskrav som må være gjennomført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav som vurderes av praksisveileder: -    Studenten skal gjennomføre og dokumentere minimum 2 undersøkelser og funksjonsvurderinger på pasienter med funksjonsproblemer innenfor studiets faglige rammer.

Arbeidskrav som vurderes av faglærer: -    Studenten skal legge fram en kasuistikk skriftlig og muntlig i seminar, basert på egen undersøkelse av pasient i praksis -    Godkjent praksis (praksisveileder anbefaler og faglærer(e) godkjenner). -    Obligatorisk tilstedeværelse

Eksamen: Skriftlig journal med vekt på konklusjonsarbeid, basert på egen undersøkelse av pasient. Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer. Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått. Det benyttes en intern og en ekstern sensor. Kontinuasjonseksamen: Ved ikke bestått resultat, tilbys det kontinuasjonseksamen i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.


Timeplan


Pensum

Ca 850 sider.  
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: HEL-3001