høst 2017

STV-2062 Organisasjon og ledelse i luftfarten - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i luftfartsfag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet vil behandle prinsipper og betingelser for organisering og ledelse i luftfartsorganisasjoner spesielt og i organisasjoner i alminnelighet. Temaer som organisasjonsdesign, organisasjonskultur, organisasjonsutvikling, autoritetsmodeller, lederroller, beslutningsmodeller, kommunikasjon, lojalitet, disiplin og kreativitet vil bli gjennomgått. Disse temaene vil spesielt bli vinklet mot områder som effektivitet, sikkerhet og service. Emnene danner også grunnlag for fagfeltene Crew resource management (CRM) og Multi crew cooperation (MCC).

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • •hvordan organisasjoner som forvalter nøyaktighet og sikkerhet er strukturert og fungerer •
  • hvilke lederroller og lederfunksjoner som praktiseres i denne type organisasjoner •
  • hvordan lojalitet, disiplin og kreativitet kan anvendes parallelt.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • •designe, utvikle og endre organisasjoner med spesielle krav til sikkerhet, nøyaktighet og disiplin
  • • ivareta lederfunksjoner i denne type organisasjoner.

Kompetanse

  • •ha oversikt over de betingelser som gjelder for at luftfartsorganisasjoner spesielt og organisasjoner i alminnelighet skal kunne fungere til beste for eiere, samfunn og ansatte.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Forelesning, seminarundervisning, gruppearbeid.

Eksamen

Eksamen består av:

En 4 timers skriftlig eksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 08.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum høsten 2017

Lederskap - person og funksjon. Oslo: Universitetsforlaget (ca 170 sider).

Jacobsen, D. I., & J. Thorsvik. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. (4. utg.): Bergen: Fagbokforlaget.

(558 sider), samt tekster som utleveres på forelesningene.

Undervisning Høst 2017
Faglig ansvarlig: Professor Rudi Kirkhaug
Forelesning prof. Rudi Kirkhaug
Første gang: Se timeplan

Eksamen 4. timer skoleeksamen 8. nov. 2017Kontakt
10628570_10156023205755596_3274667516272748229_n.jpg

Camilla Andreassen


Student Advisor
Telefon: +4777623206 camilla.andreassen@uit.no

til UiT.JPG

Gabriela Sirbu


Fellestjeneste for eksamen
Telefon: +4777644594 gabriela.sirbu@uit.no

20140823_171718-1.jpg

Rudi Kirkhaug


Professor i lederskap og organisasjon
Telefon: +4777646504
Mobil: 91194796 rki001@post.uit.no