vår 2018

BED-2043NETT Ledelse av prosjekt - 10 stp

Sist endret: 10.12.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Nettbasert | Annet |

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte enkeltemner.

Innhold

Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og øke forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. Det er også et mål at deltakerne skal lære å arbeide med prosjekter ved hjelp av teknologi (Internett, web-TV, nettkommunikasjon etc.).

Hva lærer du

Kunnskaper:

  • Kandidaten har fått kunnskap om de utfordringer bruken av prosjekt har i en større sammenheng. Man er presentert for ulike tema relatert til prosjekt som en prosess som går fra et prosjekt "fødes" via planlegging og gjennomføring til det avsluttes, evalueres og resultatene eventuelt tas i bruk.

Ferdigheter:

  • Kandidaten skal etter fullført emne ha nødvendige ferdigheter til å kunne være en god prosjektleder, prosjektmedarbeider eller prosjekteier, herunder også kunne gjøre vurderinger av i hvilken grad prosjektformen egner seg å bruke i de aktuelle oppgaver.
  • Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og gitt økt forståelse for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. 
  • Kandidaten skal også ha fått erfaring i bruk av kommunikasjonsteknologi (Internett, web-TV, nettkommunikasjon etc.).

Generell kompetanse:

  • Kandidaten skal ha fått en kritisk, men positiv holdning til prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekter i samfunnet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er delt i en teoridel og en prosjektoppgave; totalt 10 studiepoeng.

 Teoridelen omhandler følgende tema:

  • Samhandling, kunnskapsutvikling og dokumentasjon
  • Kontrakter, spesielle emner
  • Ledelse, evaluering

 

Modulene tas opp slik at man kan se dem på emnets læringsplattform når man ønsker. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og presentasjoner. Veiledning og gruppesamarbeid kan foregå via nett. Deltakelse på emnet forutsetter at studentene har tilgang til internett. 

Studiesentrene på Finnsnes og i Nord-Troms tilbyr tjenester for studenter tilhørende regionen. Ta direkte kontakt med studiesenterene for nærmere informasjon.

Eksamen

Arbeidskrav

To obligatoriske innleveringer er grunnlaget for vurdering underveis av studentene. Hensikten med arbeidskrav er å øke læringen ved at man jobber med pensum underveis. Arbeidskrav gjøres i grupper med inntil 5 deltakere eller individuelt.  

Arbeidskrav leveres på Uits digitale læringsplattform innen oppgitt frist. Arbeidskrav må godkjennes før en får gå opp til eksamen.

 

 

Eksamen

4-timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentere vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.). Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles ved campus Alta for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Alta, Hammerfest og Kirkenes, og ved campus Tromsø for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Tromsø, Finnsnes, Oslo og Nordreisa.

Eksamensdato

En skriftlig prø
ve Storslett 04.06.2018
En skriftlig prø
ve Oslo 04.06.2018
En skriftlig prø
ve Finnsnes 04.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2043F Ledelse av prosjekt 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no
Undervisning Vår 2018
Første gang:se timeplan på nett