vår 2018

HIF-2510 Språk og økonomi - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet kan bare tas av studenter på Bachelor i språk og økonomi, og det er obligatorisk for disse studentene. Emnet tas i siste semester av studiet. Det forutsettes gode forkunnskaper både i samfunnsøkonomi/bedriftsledelse og i det valgte språkfaget. Du må derfor ha fullført 60 studiepoeng både i samfunnsøkonomi/bedriftsledelse og i det valgte fremmedspråket før du tar dette emnet.

Innhold

Emnet er viet en semesteroppgave, hvor studenten skal kombinere kunnskap i det valgte språkfaget (engelsk, russisk, spansk, fransk eller tysk) med kunnskap i samfunnsøkonomi/bedriftsledelse.

Oppgaven tar utgangspunkt i at studenten velger 2-3 artikler i samfunnsøkonomi/bedriftsledelse. Studenten lager en liste/oversikt over ord og utrykk fra artiklene, skriver en disposisjon av oppgaven på det aktuelle fremmedspråket og leverer til slutt semesteroppgaven som er en sammenligning av de utvalgte artiklene. Student og veileder utarbeider en tidsplan for veiledningen ved semesterstart. Planen skal inneholde tidspunkt for når følgende oppgaver skal være gjort:

 • valg av artikler
 • en liste/oversikt (et par sider) med relevante uttrykk for oppgaven
 • studenten leverer disposisjon av oppgaven på det aktuelle fremmedspråket
 • studenten leverer første utkast av hele oppgaven
 • studenten leverer fullstendig utkast på det valgte fremmedspråket (det kan skrives et referat på norsk til slutt).

Hva lærer du

Emnet skal gjøre studenten i stand til å formulere seg faglig om spørsmål som har å gjøre med samfunnsøkonomi/bedriftsledelse ved bruk av det valgte språket.  

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • opparbeidet et ordforråd som gjelder samfunnsøkonomi/bedriftsledelse på det aktuelle fremmedspråket.
 • utvidte sin kunnskap om syntaktiske konstruksjoner som er typiske for en vitenskapelig tekst på det aktuelle fremmedspråket.
 • utdypet sin kunnskap i et valgt tema innenfor samfunnsøkonomi/bedriftsledelse med relevans til samfunnet i området der fremmedspråket snakkes.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • uttrykke seg på fremmedspråket for å presentere spesifikke emner innenfor samfunnsøkonomi/bedriftsledelse når det valgte temaet krever det.
 • bruke fagspesifikk terminologi i samfunnsøkonomi eller bedriftsledelse som er presis, aktuell og klar for å kunne produsere en forståelig tekst.
 • produsere og presentere en vitenskapelig tekst på fremmedspråket innenfor samfunnsøkonomi/bedriftsledelse med bruk av markører og andre konstruksjoner som er typiske for en vitenskapelig tekst.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og enten engelsk, fransk, russisk, spansk eller tysk.

Undervisning

Emnet er hovedsakelig lagt opp som et selvstudium, men det gis veiledning i forbindelse med semesteroppgaven. Det tilbys 3 veiledninger i samfunnsøkonomi/bedriftsledelse og alle er obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før man kan gå opp til eksamen i emnet. Videre tilbys det 4 veiledninger i det valgte fremmedspråket hvorav 3 er obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før man kan gå opp til eksamen i emnet.

Studenten skal i samråd med lærerne legge opp et pensum i økonomi på det valgte språket. Pensumets omfang og nivå skal normalt tilsvare en lærebok med introduksjon til et gitt økonomisk tema. Ved semesterslutt leveres det en semesteroppgave i bedriftsledelse/samfunnsøkonomi skrevet på det valgte språket.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav: For å gå opp til eksamen, må studenten har fått godkjent følgende arbeidskrav til fastsatt frist:

 • 6 arbeidskrav hvorav 3 er veiledninger i samfunnsøkonomi/bedriftsledelse og 3 veiledninger i det valgte fremmedspråket. Det er veileder for de ulike disiplinene som evaluerer arbeidskravene til godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform: Studenten skal skrive en semesteroppgave på 8-12 sider i samfunnsøkonomi/bedriftsledelse på det valgte fremmedspråket.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg. Ved vurdering av semesteroppgaven teller språket 100 %. Det faglige innholdet i samfunnsøkonomi/bedriftsledelse blir kvalitetssikret gjennom de obligatoriske veiledningstimene. Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F).

Kontinasjonseksamen:

Ved karakteren F til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 07.04.2018 innlevering 15.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Legges opp av studenten selv, i samråd med veileder.