vår 2018

TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører - 10 stp

Sist endret: 28.08.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for høst 2017

1. desember for vår 2018

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. Emnet tilbys høstesemesteret 2017, deretter hvert vårsemester.

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse og Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1

Søknadskode 9391.

Anbefalte forkunskapskrav: Emnet MAT-1050Matematikk 1 for ingeniører eller tilsvarende kunnskaper i vektorregning og funksjonslære.

Innhold

Grunnleggende definisjoner og lover innen kjemi, klassisk mekanikk, fluidmekanikk og varmelære:

Generell kjemi: Atomets oppbygging, kjemiske bindinger, konsentrasjonsmål, forbrenningsreaksjoner og energi, syrer og baser, spenningsrekka.

Spesielt for linje for nautikk: Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, organiske stoffer og strukturformler, fysiske og varmetekniske data for stoffer.

Spesielt for linje for automasjon: Elektrolyse, galvaniske elementer og elektromotorisk spenning.

Klassisk mekanikk: Posisjon, hastighet og akselerasjon på vektorform, bevegelseslikninger, krefter, Newtons lover, arbeid og energi, massesenter, bevaring av bevegelsesmengde, rotasjon og rotasjonsenergi, kraft¬moment, spinn, kraftmoment- og spinn-setningene, elastisitet.

Fluidmekanikk: Trykk, Arkimedes¿ lov, oppdrift, kontinuitetslikningen, Bernoullis likning med anvendelser, viskositet.

Varmelære: Aggregattilstander, varmekapasiteter, varmeoverføring, gasslover, varmelærens 1. og 2. hovedsetning, termiske prosesser.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskap:

  • Kjenner de definisjoner, begreper, og kjemiske og fysiske lover som inngår i emnets faglige innhold, og som er relevante for kandidatens studium. Kjenne lovenes gyldighetsområde og begrensninger.

Ferdigheter:

  • Innen de nevnte temaene, kan analysere et problem, formulere det ved hjelp av symboler, formler og matematikk, og om mulig løse det.

Generell kompetanse:

  • Forstår hvordan de generelle fysiske og kjemiske lover og prinsipper kan anvendes både i dagliglivet og innen ingeniørfaglige emner.
  • Kan tilegne seg videregående kunnskaper som bygger på de nevnte kunnskapene og ferdighetene.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 t Forelesninger og 24 t regneøvinger. 5 obligatoriske øvinger.

Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

  • 4 av 5 obligatoriske øvinger

Eksamensform: 4 timers skriftlig skoleeksamen

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 04.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

DS108 Fysikk 10 stp
FS116 Kjemi og miljø 10 stp
SM111 Kjemi 5 stp
FYS-1050 Fysikk for ingeniører 7 stp
KJE-1050 Kjemi 3 stp

Pensum

Oppgis ved studiestart.
Undervisning Vår 2018
Forelesning uni.lekt. Bindu Sara Varughese
vit.ass. Sofie Flyvholm Haug
Automasjon uni.lekt. Bindu Sara Varughese
Drone uni.lekt. Bindu Sara Varughese
Nautikk uni.lekt. Bindu Sara Varughese


Skip to main content