vår 2018

TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører - 10 stp

Sist endret: 29.08.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for høst 2017

1. desember for vår 2018

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. Emnet tilbys høstesemesteret 2017, deretter hvert vårsemester.

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse og Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1

Søknadskode 9391.

Anbefalte forkunskapskrav: Emnet MAT-1050Matematikk 1 for ingeniører eller tilsvarende kunnskaper i vektorregning og funksjonslære.

Innhold

Grunnleggende definisjoner og lover innen kjemi, klassisk mekanikk, fluidmekanikk og varmelære:

Generell kjemi: Atomets oppbygging, kjemiske bindinger, konsentrasjonsmål, forbrenningsreaksjoner og energi, syrer og baser, spenningsrekka.

Spesielt for linje for nautikk: Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, organiske stoffer og strukturformler, fysiske og varmetekniske data for stoffer.

Spesielt for linje for automasjon: Elektrolyse, galvaniske elementer og elektromotorisk spenning.

Klassisk mekanikk: Posisjon, hastighet og akselerasjon på vektorform, bevegelseslikninger, krefter, Newtons lover, arbeid og energi, massesenter, bevaring av bevegelsesmengde, rotasjon og rotasjonsenergi, kraft¬moment, spinn, kraftmoment- og spinn-setningene, elastisitet.

Fluidmekanikk: Trykk, Arkimedes¿ lov, oppdrift, kontinuitetslikningen, Bernoullis likning med anvendelser, viskositet.

Varmelære: Aggregattilstander, varmekapasiteter, varmeoverføring, gasslover, varmelærens 1. og 2. hovedsetning, termiske prosesser.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskap:

  • Kjenner de definisjoner, begreper, og kjemiske og fysiske lover som inngår i emnets faglige innhold, og som er relevante for kandidatens studium. Kjenne lovenes gyldighetsområde og begrensninger.

Ferdigheter:

  • Innen de nevnte temaene, kan analysere et problem, formulere det ved hjelp av symboler, formler og matematikk, og om mulig løse det.

Generell kompetanse:

  • Forstår hvordan de generelle fysiske og kjemiske lover og prinsipper kan anvendes både i dagliglivet og innen ingeniørfaglige emner.
  • Kan tilegne seg videregående kunnskaper som bygger på de nevnte kunnskapene og ferdighetene.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 t Forelesninger og 24 t regneøvinger. 5 obligatoriske øvinger.

Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

  • 4 av 5 obligatoriske øvinger

Eksamensform: 4 timers skriftlig skoleeksamen

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

DS108 Fysikk 10 stp
FS116 Kjemi og miljø 10 stp
SM111 Kjemi 5 stp

Pensum

Oppgis ved studiestart.


Skip to main content