høst 2017

BIOIN-107-B Medisinsk mikrobiologi - 18 stp

Sist endret: 27.02.2018

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over to semester på andre studieår, og  avsluttes med eksamen på vårsemesteret.

Innhold

Laboratoriemedisin:

Generell bakteriologi, virologi og mykologi, spesiell bakteriologi, virologi, og mykologi, medier og medieproduksjon, normalflora, smittekjeden, infeksjonspatogenese, sykehusinfeksjoner, antimikrobielle midler, resistensutvikling, vaksiner.

 

Laboratorieteknologi:

Prøvebehandling, manuell og automatisert analysering, utvalgte analyseprinsipper og metoder, kvalitetsutvikling og intern kontroll, antibiotika.

 

Praksis:

Aktuelle arbeidskrav skal være godkjent for å kunne ta ekstern praksis (som varer >3 dg).

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Laboratoriemedisin:

  • gjøre rede for oppbygning, morfologi og formering av bakterier og virus
  • forklare hvordan infeksjonssykdommer oppstår og utvikler seg
  • gjøre rede for virkningsmekanismer for antimikrobielle midler og ulike resistensmekanismer
  • forklare analyseprinsipper og begrunne valg av analyser og metoder i diagnostikk og behandling av infeksjonssykdommer

Laboratorieteknologi:

  • anvende og gjøre rede for ulike metoder i diagnostikk og behandling av infeksjonssykdommer
  • vurdere analyseresultater i forhold til metodenes begrensninger og feilkilder

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiemappe, forelesninger, seminar, gruppearbeid, intern og ekstern praksis laboratoriepraksis.

Aktuelle arbeidskrav skal være godkjent for å kunne ta ekstern praksis (som varer >3 dg).

Eksamen

Det er to eksamener i emnet, en mappeeksamen med to obligatoriske arbeider, og en fire timers skriftlig eksamen. Begge eksamene teller likt og gir en samlet sluttkarakter. Vurderingsform er bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

  • Individuell skriftlig innlevering av tre arbeider på maksimalt 10 sider hver (studiemappe).
  • Godkjent intern og ekstern praksis.
  • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelse.  

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen arrangeres for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Ved stryk på en deleksamen må studenten avgi kontinuasjonseksamen på den deleksamen som mangler for å oppnå karakter i emnet. Hvis studenten ønsker å forbedre karakteren i emnet ved å gå opp til ny ordinær eksamen neste år, må studenten ta begge deleksamener om igjen. Dette gjelder også hvis studenten kun har strøket på en deleksamen (ved ordinær og kontinuasjonseksamen) og ønsker å ta ny ordinær eksamen neste år.

Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Timeplan

Pensum

Pensum annonseres på Fronter ved semesterstart.
Undervisning Høst 2017
Første oppmøte: se timeplan
Forelesning f.aman. Anne-Merethe Christiansen Hanssen
f.lekt. Maria Sangvik
øvinglær. Lisbeth Engen Mortensen
Første oppmøte: se timeplan

Labøvelser gruppe A (velg gr A på BIOIN-104 og BIOIN-105) f.lekt. Maria Sangvik
Labøvelser gruppe B (velg gr B på BIOIN-104 og BIOIN-105) f.lekt. Maria Sangvik
Seminar f.lekt. Maria Sangvik
øvinglær. Lisbeth Engen Mortensen


Kontakt

31.bmp

Roll, Tom Edvard


Telefon: +4777645402 tom.e.roll@uit.no