høst 2017

BIOIN-105 Hematologi - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over et semester, og  avsluttes med eksamen i høstsemesteret.

Innhold

Laboratoriemedisin:

Det hematologiske organsystemet og blodcellenes utvikling, funksjon og morfologi, blodsykdommer som anemi, leukemi mm, normal og unormal hemostase som ved blødning eller trombose, klinisk relevans av laboratorieanalyser som brukes ved diagnose, prognose og behandling, yrkesetikk i forbindelse med blodprøvetaking og analysering av pasientprøver.

Laboratorieteknologi:

Generelle analyseprinsipper i hematologi, bestemmelse av hemoglobin, telling og vurdering av blodceller, bruk av celletellere med tolkning av utskrifter, bruk av tellekammer og mikroskop, koagulasjonstester, kvalitetsutvikling og intern kontroll, blodprøvetaking

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Laboratoriemedisin •

  • forklare generell teori om sykdommer i hematologi og hemostase •
  • forklare om bruk av laboratoriemetoder i diagnostikk og behandling av hematologiske sykdommer, blødninger og trombose •
  • bearbeide og formidle faglig stoff i emnet for andre studenter og bioingeniører

Laboratorieteknologi

  • utføre veneprøvetakning i arm hos voksne pasienter, ivareta pasienten i prøvetakningssituasjonen med respekt og sikre at riktige prøver blir tatt og riktig behandlet
  • preanalytisk • anvende oppskrifter og prosedyrer i emnet og utføre analyser i hematologi og hemostase • vurdere analyseresultater i hematologi og hemostase i forhold til referanseverdier og metodenes pålitelighet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, prosjektarbeid, seminar, intern og ekstern laboratoriepraksis.

Aktuelle arbeidskrav skal være godkjent for å kunne ta ekstern praksis (som varer >3 dg).

Eksamen

Muntlig eksamen som bedømmes med bokstavkarakterene A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

  • Laboratorierapporter og prosjektarbeid.
  • Godkjent laboratoriepraksis.
  • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelse. 

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: arrangeres i påfølgende semester for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Timeplan

Pensum

Pensum annonseres på Fronter ved semesterstart.
Undervisning Høst 2017
Første gang: Se timeplan
Forelesning uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
f.lekt. Thorsten Steiro Thoresen
Første oppmøte: se timeplan

Lab Første gang: Se timeplan

Lab gruppe A (velg gr A på BIOIN-104 og BIOIN-107) uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
Lab gruppe B (velg gr B på BIOIN-104 og BIOIN-107) uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
Seminar uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
Klassens time uni.lekt. Jill-Tove Indrevik


Kontakt
31.bmp

Roll, Tom Edvard


Telefon: +4777645402 tom.e.roll@uit.no