høst 2017

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi - 10 stp

Sist endret: 05.12.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Teoretisk og praktisk.

Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne i enkelte studieprogram.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Anbefalte forkunnskaper: Kjemi 1, da KJE-1001 bygger på dette.

Innhold

Emnet er ment å gi en moderne introduksjon til kjemi i en tid der de tradisjonelle grensene mellom fagene blir stadig mindre tydelig. I dag er kjemi en essensiell del av biologi, medisin, materialvitenskap og vår forståelse av miljø. Emnet gir en grundig innføring i sentrale kjemiske begreper, og danner grunnlag for videre studier i kjemi og andre fag som krever kjemi. Følgende tema blir gjennomgått: •

 • Gassers egenskaper •
 • Energi og kjemisk forandring •
 • Kvanteteori, elektronstruktur og kjemisk periodisitet •
 • Kjemisk binding og molekylform •
 • Intermolekylære krefter og fasetilstander •
 • Reaksjonshastigheter •
 • Kjemisk likevekt og syrer og baser •
 • Løselighet og løselighetsprodukt •
 • Kjemisk termodynamikk •
 • Elektrokjemi

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal utdype sine kunnskaper innen et utvalg relevante emner innen disiplinen kjemi.

 

Dette innebærer at studenten kan:

 • forklare grunnleggende begreper innen deler av kjemi der energi er sentralt
 • beskrive oppbygging, egenskaper og reaktivitet til grunnstoff fra et fysikalsk synspunkt
 • beskrive struktur og bindingsforhold i atomer og molekyler
 • forklare intermolekylære krefter og hvordan disse påvirker kjemiske og fysikalske egenskaper
 • forklare hovedprinsippene i reaksjonskinetikk og sammenhengen mellom kinetikk og likevekt
 • anvende støkiometri og likevektsbetraktninger til å forklare hvordan kjemiske system reagerer på ytre påvirkninger med spesiell fokus på syre-base likevekter
 • forklare sentrale begrep innen termodynamikk som fri energi, entropi og entalpi, og forstå sammenhengen mellom termodynamikk, elektrokjemi og kjemisk likevekt

 

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • utføre beregninger ved hjelp av fysikalsk-kjemiske lover og ligninger
 • tegne Lewisstrukturer og ved hjelp av hybridisering angi molekylform og geometri til enkle molekyler og ioner
 • utføre praktiske øvelser etter beskrivelse og skrive rapport/journal
 • vurdere og diskutere eksperimentelle resultater

 

Kompetanse:

Studenten skal kunne:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder
 • formidle faglige begrep, teorier, ideer og problemstillinger både skriftlig og muntlig
 • formidle fagstoff gjennom bruk av hverdagslige eksempler
 • videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse gjennom videre studier

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket vil være norsk. Pensumlitteraturen vil hovedsakelig være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 40 t Seminar/øvinger: 30 t Laboratoriekurs: 5 øvelser à 5 t

Eksamen

Avsluttende skriftlig prøve (6t).Bokstavkarakterer (A-F). Kandidater som får karakteren F (stryk) kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen påfølgende semester.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:

 • Kalkulator
 • "Huskelapp": Et A4 ark med skrift på begge sider
 • Norsk-Engelsk, Engelsk-Norsk ordbok

Arbeidskrav:

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt:

 • 2 obligatoriske tester i Fronter
 • godkjent laboratoriekurs
 • 75 % oppmøte på seminarundervisningen.

Dato for eksamen

Skriftlig prøve 15.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

K-100 Generell kjemi 10 stp
FSK-1001KJ Innføring i fiskerifag: Kjemidel 8 stp

Pensum

Pensum blir lagt ut i Fronter. For å få tilgang til Fronter må du være registrert for emnet.

Laboratorieheftet og forelesningsnotater inngår også som pensum.

Undervisning Høst 2017
Første frammøte: Torsdag 17.08.17 kl 8:15 TEO-H1 1.820-AUD1
Forelesning prof. Bjørn Olav Brandsdal
f.lekt. Annfrid Sivertsen
forsker Martinus Theodorus Petrus Beerepoot
Mandager 1015-12 (Uke 34-36 kl 1215-14), Onsdager 1415-16

Seminar For nærmere informasjon om gruppeinndeling og tidspunkt - se under Timeplaner

Sem. gr. 1: Akvamedisin, Farmasi Gruppe 1 er reservert for studenter på akvamedisin og farmasi - Torsdager 1015-12

Sem. gr. 2: BKM, Biomedisin Gruppe 2 er reservert for BKM- og biomedisinstudenter - Tirsdager kl. 1015-12

Sem. gr. 3: Kjemi Gruppe 3 er reservert for studenter på kjemi - Torsdager kl. 0815-10

Sem. gr. 4: Farmasi. Gruppe 4 er reservert for farmasistudenter - Mandager kl. 1415-16

Sem. gr. 5: Farmasi Gruppe 5 er reservert for farmasistudenter - Mandager kl. 1415-16

Sem. gr. 6: BKM, Biomedisin Gruppe 6 er reservert for BKM- og Biomedisinstudenter - Tirsdager kl. 1015-12

Sem. gr. 7: Energi, klima og miljø Gruppe 7 er reservert for energi, klima og miljøstudenter - Onsdager kl. 0815-10

Sem. gr. 8: Geologi Gruppe 8 er reservert for geologistudenter - Onsdager kl. 0815-10

Sem. gr. 9: BKM, Biomedisin Gruppe 9 er reservert for BKM- og Biomedisinstudenter- Tirsdager 0815-10

Sem. gr. 10: BKM, Biomedisin Gruppe 10 er reservert for BKM-, biomedisinstudenter - tirsdager kl. 0815-1000

Sem. gr. 11: Bioteknologi Gruppe 11 er reservert for bioteknologistudenter - torsdager kl. 0815-10

Studenter med godkjente seminar Studenter som har godkjent seminarundervisning fra før (K-100 eller KJE-1001) trenger ikke å følge seminarene på nytt for å få gå opp til eksamen. Det viser seg imidlertid at også studenter som har godkjente seminar må velge seminargruppe for å få meldt seg opp til eksamen.Studenter med godkjent seminar bes om å melde seg på gruppe for studenter med godkjent seminar.

Sem. gr. 12: Lektor i realfag Gruppe 12 er reservert for lektorstudenter - torsdager kl. 0815-10

Laboratoriekurs Laboratoriekurset på KJE-1001 er obligatorisk, dvs. at godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å få gå opp til avsluttende eksamen. Hver enkelt student er på lab. en dag per uke annenhver uke. Obligatorisk sikkerhetsforelesning gis i uke 37.

Laboratoriekurset starter i uke 38.

Lab. gr. 1: Akvamedisin, geologi. Labgruppe 1 er reservert for studenter på akvamedisin og geologi

Laboratoriekurset for gr. 1 starter i uke 39.

Lab. gr. 2: Biomedisin Labgruppe 2 er reservert for studenter på Biomedisin

Laboratoriekurset for gr. 2 starter i uke 39.

Lab. gr. 3: Kjemi, Lektor i realfag Labgruppe 3 er reservert for studenter på kjemi og lektorutdanninga.

Laboratoriekurset for gr. 3 starter i uke 38.

Lab. gr. 4: Farmasi. Labgruppe 4 er reservert for farmasistudenter.

Laboratoriekurset for gr. 4 starter i uke 38.

Lab. gr. 5: Energi, klima og miljø Labgruppe 5 er reservert for studenter på Energi, klima og miljø

Laboratoriekurset for gr. 5 starter i uke 38.

Lab. gr. 6: Biomedisin, BKM Labgruppe 6 er reservert for studenter på Biomedisin

Laboratoriekurset for gr. 6 starter i uke 38.

Lab. gr. 7: Farmasi Labgruppe 7 er reservert for farmasistudenter.

Laboratoriekurset for gr. 7 starter i uke 39.

Lab. gr. 8: BKM Labgruppe 8 er reservert for BKM-studenter

Laboratoriekurset for gr. 8 starter i uke 38.

Lab. gr. 9: Bioteknologi Labgruppe 9 er reservert for bioteknologistudenter

Laboratoriekurset for gr. 9 starter i uke 39.

Studenter med godkjent lab. fra før Studenter som har godkjent lab. fra før (K-100 eller KJE-1001) trenger ikke å ta laben på nytt for å få gå opp til eksamen. Det viser seg imidlertid at også studenter som har godkjent lab. må velge lab. gruppe for å få meldt seg opp til eksamen. Studenter med godkjent lab. bes om å melde seg på gruppe for studenter med godkjent lab fra før.

Lab.teori Sikkerhetsforelesning (obligatorisk) uke 37 (tirsdag 12.09.17 kl. 12:15-14). Deretter lab.gjennomgåelse annenhver uke (partallsuker) fra og med uke 38 (mandager kl 0915-10) Teorifagbygget Hus 1, 1.820- AUD1Skip to main content