høst 2017

FIN-1020 Praktisk finsk II - 10 stp

Sist endret: 20.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning finsk på bachelorprogrammet i språk og litteratur, men kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Praktisk finsk 1 eller tilsvarende ferdigheter.

Søknadskode 5199 nettbaserte- og desentraliserte emner.

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.

Innhold

Emnet gir øvelse i praktisk finsk som fremmedspråk og er en videreføring av emnet FIN-1015 Praktisk finsk 1. Studentene utvider sitt ordforråd og lærer å lese mer kompliserte tekster, og å skrive om og diskutere varierende tema. Man lærer å bruke normal sakprosastil og ikke-regionalt talespråk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • gode kunnskaper om finsk ordforråd
  • kjennskap til bruk av alle grammatiske former og konstruksjoner i standardfinsk, mindre frekvente medregnet og kunnskap over hvordan uttrykke seg muntlig og skriftlig i varierende situasjoner på finsk

Ferdigheter

Studenten kan:

  • føre samtaler i finsk utover hverdagslige temaer samt å produsere og forstå forskjellige typer finske tekster. Studenten videreutvikler sine ferdigheter til å produsere grammatikalsk korrekt finsk både muntlig og skriftlig

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er finsk. Skriftlig eksamen består av oppgaver som utføres på finsk. Muntlig eksamen foregår på finsk.

Undervisning

Fire samlinger og i tillegg ukentlig nettbasert undervisning via Fronter og lyd/bilde overføring. De arbeidsmåtene som vil bli benyttet er skriftlige og muntlige øvelser, forståelsesøvelser, tekstanalyser, diskusjon og rollespill.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Tre obligatoriske skriftlige oppgaver på 2 sider per oppgave.
  • To muntlige presentasjoner i finsk.
  • Det er obligatorisk frammøte til all undervisning. Mer enn 20 % fravær vil normalt føre til at kurset ikke blir godkjent.

Eksamen består av:

  • Skriftlig eksamen på 6 timer og muntlig eksamen på 20 min.

Skriftlig eksamen tester praktisk ferdighet i skriftlig finsk, og muntlig eksamen tester praktisk ferdighet i muntlig finsk. Den muntlige eksamen teller 1/3 av endelig karakter. Bokstavkarakterer A-F.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 13.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Sari Päivärinne & Taija Udd: Suomen mestari 3. (Finn Lectura)


Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Voronov, Mikhail


Universitetslektor finsk og kvensk
Telefon: +4777645560 mikhail.voronov@uit.no