høst 2017

MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører - 10 stp

Sist endret: 20.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.Opptakskode 9391

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + HING. Søknadskode 9391.

Innhold

Grunnleggende funksjonslære. Derivasjon, integrasjon, komplekse tall, første og andre ordens differensiallikninger alle temaene er med anvendelser. Funksjoner av flere variabler.

Hva lærer du

Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper innenfor matematikk og evnen til å bruke matematikk som et verktøy i ingeniørfaglig problemløsning. Gi et første innblikk i hvordan kunne bruke relevant dataverktøy til modellering og algoritmisk problemløsning. Emnet vektlegger regneferdigheter og anvendelser av derivasjon og integrasjon.

Kunnskap

Kandidaten skal:

  • Ha grunnleggende kunnskaper innenfor noen kjerneområder i matematikk som andre emner bygger på.
  • Ha dybdekunnskap innenfor kjerneområdene: matriser, determinanter, derivasjon og integrasjon.
  • Ha gode kunnskaper innenfor områdene: første ordens differensiallikninger.

Ferdigheter

Kandidaten skal:

  • Ha god regneferdighet og kunne regne med relevante matematiske symboler og formler.
  • Kunne anvende derivasjon og integrasjon på enkle praktiske problemer og løse disse analytisk og nummerisk.
  • Kunne sette opp og løse enkle første ordens differensiallikninger.

 Generell kompetanse

Kandidaten skal:

  • Kommunisere i, med og om matematikk
  • Utvikle ingeniørdannelse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

60 t Forelesninger og  24 t regneøvinger.Obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - F.

6 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 12.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

DS107 Matematikk 1 10 stp

Pensum

Oppgis ved studiestart.
Undervisning Høst 2017
Forelesning uni.lekt. Ole Kristian Fossum
Øving automasjon uni.lekt. Ole Kristian Fossum
Øving nautikk uni.lekt. Ole Kristian Fossum
Øving prosessteknologi, Y-vei prosessteknologi uni.lekt. Ole Kristian Fossum
Øving sikkerhet og miljø uni.lekt. Ole Kristian Fossum
Øving drone uni.lekt. Ole Kristian Fossum


Skip to main content