høst 2017

SPL-2001 Regional analyse med feltkurs - 20 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

Emnet omhandler geografiske endringsprosesser som følge av økonomisk utvikling på globalt, regionalt og lokalt nivå. Sentrale temaer er hvordan innovasjoner, nettverk og entreprenørskap organiseres på regionalt nivå, og hvordan dette skaper variasjon i regioners og steders demografi, levekår, attraktivitet, økonomisk vekstkraft og miljømessig utvikling.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

  • en forståelse av regional innovasjon / utvikling som et samspill mellom globale og lokale faktorer, og mellom prosesser og aktører innen næringsliv, dagligliv og politikk.

Ferdigheter:

  • kunne vurdere innovasjons- utviklingspotensialet i en region gjennom bruk av indikatorer og bruk av kvalitative data
  • kunne utarbeide rapporter om regional utvikling og innovasjonsarbeid
  • ferdigheter i gruppearbeid, både gjennom diskusjoner av faglig og logistisk opplegg for feltkurset og i den kollektive skriveprosessen ved framstilling av feltkursrapporten
  • ferdigheter i innsamling av data gjennom intervjuarbeid (strukturerte og uformelle intervjuer) i feltperioden.

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se § 12 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

Undervisning

Læringsformer og aktiviteter:
Forelesninger og seminar: 8 dobbelttimer forelesning, 8 enkelttimer seminar hvorav 4 seminartimer er knyttet til forberedelse av feltkurs. Deltakelse på feltkurs over 3-4 dager (obligatorisk) med 24 timers gruppearbeid.


Det tilbys kun undervisning i høstsemesteret.


Kvalitetssikring av emnet:
Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

 

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Obligatorisk feltkurs, normalt til en region på Nordkalotten med 10 timers foreberedelse i seminar/gruppe, 3-4 dagers feltperiode.
  • Etterfølgende en ukes gruppearbeid med ferdigstilling og innlevering av manus til feltkursrapport. Den enkelte students bidrag til feltkursrapporten skal kunne framkomme i selve rapporten, og ha et omfang på om lag 3-5 sider.

 Arbeidskravene vurderes av faglærer som godkjent/ikke godkjent.


Eksamen består av:


Skriftlig hjemmeoppgave med oppgitt tekst. Varighet 1 uke. Omfang: ca 10 sider (3500-4000 ord).

 

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering_ 17.11.2017 utlevering_ 10.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

SPL 2001 PENSUM Høsten 2017

Foreløpig liste- ENDRINGER KAN FOREKOMME

 

 

Hanssen, G.S., Klausen, J.E. & Langeland, O. (red.) (2012): Det regionale Norge 1950 til 2050. Oslo: Abstract forlag. Kap. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12 og 14. 186 s. ISBN: 9788279353294

  • Kompendium

Dicken, P. 2015: Global Shift. Mapping the changing contours of the world economy. 7th edition London: Sage. Side 1-113, 113 s. ISBN: 978-1-4462-8210-6

Nilsen, R. 2009: Utvikling nedenfra - er det mulig? I Aarsæther, N., Oltedal, A. og Heen, K. (red.): Venstrepopulisme - utfordringer for en rød-grønn politikk. Kolofon. 11s. ISBN 978-82-300-0564-4

Fosso, E.J. 2004: Unges flytting - et spørsmål om identitet og myter om marginale og sentrale steder? I Berg, N.G. m.fl. (red) Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir akademisk forlag. 17 s. ISBN: 978-82-519-1934-0

Cruickshank, J. 2008: Protests again centralisation in Norway: The evolvement of the goal for maintaining a dispersed settlement pattern. I Norsk Geografisk Tidsskrift vol 60, s. 179 - 188. 11 s.

Aarsæther N, Røiseland A. & Jenssen S. (red.) (2008): Practicing Local Governance. New York: Nova. Kap. 1, 7, 9, og 13. 47s. ISBN: 9781604568035

Eikeland, S. Nilsen, T. og Karlstad, S. 2010: Åpningen av Barentshavet: Skapes en ny nordlig vekstpol i den norske oljeøkonomiens nordlige periferi? I Arbo, P. og Hersough, B.: Oljevirksomhetens inntog i nord. Næringsutvikling, politikk og samfunn. Gyldendal. 21 s. ISBN/EAN: 9788205403802

Aarsæther, N. og Nyseth, T. 2011: Liv laga? Stedsutvikling og stedsstrategier i nord. I Jentoft, S. et al (red.) Hvor går Nord-Norge? Orkana. s.55-66. 12 s. ISBN:978-82-8104-156-1

Ostrom, E. et al. 1999: Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges. Science, 284. p. 278-282. 5 s.

  • Artikler: Legges ut som pdf filer i fronter:

 Gry Alsos et al (red) 2015 Kjønn og næringsliv, Cappelen Damm: kap 3: Kvinner og menn som eiere i norsk næringsliv; kap. 4: Entreprenørskap, kjønn og identitet.

Siri Gerrard (2013) Interconnected mobility practices in the North

Mai Camilla Munkejord: Becoming Spatially embedded: Findings from a study on Rural Immigrant Entrepreneurship in Norway.

Paasi, A. & J. Metzger (2017). Foregrounding the region. Regional Studies

Pike, A al. (2017) Shifting horizons in local and regional development. Regional Studies

Halldis Valestrand et al (2013): Gendered Mobilities in the North. NGT

I TILLEGG VIL DET BLI DELT UT ENDEL MATERIALE PÅ FORELESNINGENE SAMT TING VEDRØRENDE FELTKURSET.

Undervisning Høst 2017
Forelesning prof. Ragnar Elias Nilsen
prof. Halldis Elina Valestrand
Seminar stip. Karoline Jacobsen Kvalvik
Eksamen Utlevering: 10. november.Innlevering: 17. november.

Feltkurs prof. Ragnar Elias Nilsen