Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2017

SOA-1007 Populærkultur i endring - 10 stp

Sist endret: 21.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er valgfritt innenfor bachelorstudiet i sosialantropologi og tas vanligvis i studentens tredje semester. Emnet passer godt som støtteemne for samfunnsfag og humanistiske fag.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Undervisning og eksamen tilbys kun i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Examen philosophicum, Examen facultatum, SOA-1000 Hva er kultur? og SOA-1001 Innføring i sosialantropologi.

Emnet forutsetter gode lesekunnskaper i engelsk i tillegg til ferdigheter i norske.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

Emnet gir en introduksjon til grunnleggende tema i antropologiske studier av samhandling og sosial organisering, sosial klassifikasjon og kommunikasjon gjennom symboler. Det legges vekt på å gjøre kurset relevant for forståelse av samtidskultur og for sosial samhandling i moderne og senmoderne kontekster. Her siktes det blant annet til identitetshåndtering i forhold til kommersialisering, subkultur og modernitet.

Det vil videre fokuseres på afrikansk-amerikansk og vestlig subkultur og historie, og vil søke å synliggjøre både en kulturell kontinuitet mellom populærkulturelle former og stilarter og nyskapingens sosiale logikk. Studiet vil bli rettet spesielt mot populærmusikk og tilknyttede subkulturer innen populærkulturell endring, og vil også omhandle tema som teknologi, rus og konsum.

Anbefalte forkunnskaper

SOA-1000 Hva er kultur?, SOA-1001 Kulturforståelse. Innføring i sosialantropologi

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

  • ha en god forståelse for symbolbruk tilknyttet identitetshåndtering og kommunikasjon, spesielt i forhold til modernitet, sosial ulikhet og subkulturer.
  • ha en god forståelse for subkulturers utvikling i moderne og senmoderne vestlige kontekster.

Ferdigheter

  • ha grunnleggende kunnskap om identitetsutforming, gruppedannelse og symbolsk innovasjon og kunne anvende faglige innsikter analytisk på relevant empiri.

Kompetanse

  • Skal kunne anvende relevante samfunnsfaglige modeller på identitetsutforming i moderne samfunn, samt redegjøre for forskjeller mellom slike modeller.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger. Det settes opp 12 dobbeltimer med forelesninger/seminar. Filmseminar kan også settes opp som del av undervisningen.

Eksamen

Hjemmeeksamen. Studenten kan velge å skrive hjemmeeksamen over oppgitt tekst eller å skrive selvvalgt oppgave. Selvvalgt oppgavetekst skal godkjennes av faglærer i forkant. Oppgaven skal være på 3500 ord (ca. 10 sider).

Det brukes karakterskala med karakterer fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Det tilbys kontinueringseksamen ved karakteren F dersom det arrangeres utsatt prøve.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering_ 21.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SOA-6001 Populærkultur i endring 10 stp
SOSANT-161 Populærkultur i endring 10 stp

Pensum

Artiklene vil bli trykt i kompendium som kan kjøpes i Akademisk Kvarter.

Bøker som må kjøpes:

Bourdieu, Pierre 1979: Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften, Oslo. s.9-130. 121 sider.

Miller, Daniel 2007: A theory of shopping. Cambridge: Polity press. 192 sider.

Artikler:

1. Introduksjon. Antropologiske perspektiver: Modernitet, populærkultur, endring.

Charles Taylor 1994: The Politics of Recognition. I Amy Gutman ed. Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition. Princeton: Princeton University Press. (20) ISBN 0-631-18911-4

Giddens, Anthony 1991: Modernity and Self Identity. Self and Society in the Late Modern Age., Cambridge 1991. side 1-34. (34) ISBN 0-7456-0889-2

Eriksen, Thomas Hylland 1995: ¿Etterord¿ I Mauss, Marcel: Gaven. Utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn, Cappelen Akademisk Forlag AS, Halden 223-231. (9) ISBN 82-456-0039-3

Irwin, John 1970: ¿Notes on the Status of the Concept Subculture¿ ¿, i Ken Gelder og Sarah Thornton (red.)The subcultures reader London: Routledge (6) ISBN 0-415-12727-0

Mauss, Marcel 1985: A category of the human mind: the notion of person, the notion of self, i Carrithers, Collins og Lukes: The Category of the Person. Anthropology, Philosophy, history. Cambridge: Cambridge University Press. 14 s.

Olsen, Bror 2004: ¿Populærmusikk: Kontinuitet og endring¿, i Dr. avhandlingen: Revolusjonen som ikke kom. En teori om nyskaping i populærmusikk. Universitetet i Tromsø. S. 56-83. (28) ISBN 82-91636-18-4

Olsen, Bror 2011: «Kultur som ny næring». I Jentoft, Nergård og Røvik (red.) Hvor går Nord Norge? Tidsbilder fra en landsdel i forandring. Stamsund: Orkana Akademisk. S.313-322. 9 s. ISBN 97 8828 104 1561

Sørhaug, Tian 1996: ¿Rus, kjærlighet og arbeid¿, I Fornuftens fantasier. Antropologiske essays om moderne livsformer. Oslo: Universitetsforlaget. S. 170-208 (38) ISBN 9788200224273

Young, Jock 1971: ¿The subterranen world of play¿, i Ken Gelder og Sarah Thornton.(red.)The Subcultures reader London: Routledge. (10) ISBN 0415-12727-0


2. Konsum og identitet.

Barthes, Roland (1975 [1957]: ¿Fribrytingens verden¿ og ¿Myten som stjålet

språk¿ i Mytologier. S. 13 ¿ 22 og 187 ¿ 212. 33s ISBN 82-05-26699-9


Eriksen, Thomas Hylland 1994. «Identitet» Kapitel 3 i T.H.Eriksen (red.): Flerkulturell forståelse. Oslo: Tano Aschehoug. 34-52 (18) ISBN 8251835755

Gilroy, Paul 2001: `Driving while Black¿, pp. 81¿104 in Daniel Miller (ed.): Car cultures. . Oxford: Berg . (25) ISBN 9781859734070

Graeber, David 2007: An army of altruists. On the alienated right to do good. Harpers Magazine 2007. S. 31-38. 9s.

Hognestad, Hans. 1993: ¿Long-distance football support and liminal identities among Norwegian fans¿. I E.Archetti and N. Dyck (eds.): Sport, dance and embodied identities. Oxford: berg Publishers. 97-111. 14 s. ISBN 9781859736401

Larsen, Tord 2009: Entifisering: tingdannelsens former I vår tid. I Den globale samtalen. Om dialogens muligheter. Oslo: Scandinavian Academic Press. 343-377 (34) ISBN 9788230400500


Olsen, Bror ¿Emosjonelle Landskaper. Identitet, konsum og marked.¿ Tidsskrift for ungdomsforskning 3 (2) 2003. s.49-67 (19) ISSN: 1894-1036

Stratton, Jon 1985: ¿On the Importance of Subcultural origins¿ i Ken Gelder og Sarah Thornton¿ (red.): The Subcultures Reader, London: Routledge. s. 181- 190. (10) ISBN 0-414-12727-0

Straw, Will 2001: ¿Consumption¿. I Firth, Straw og Street (red) The Cambridge Companion to Pop and Rock. Cambridge University Press. 21 s. ISBN: 9780521556606

Shaphiro, Harry 1988: Kapittel 4 og 5 i Waiting for the Man: The Story of Drugs and Popular Music. New York: William Morrow&Co. (18) ISBN: 9781900924085

T. R. Fyvel (1997 [1963]): Fashion and Revolt, i Ken Gelder og Sarah Thornton¿ (red.): The Subcultures Reader, London: Routledge. s. 388 ¿ 392. (5) ISBN 0-414-12727-0

Heen, Hanne 1995. ¿Money, gifts and gender.¿ I Tordis Borchgrevink og Øysteid Gullvåg Holter (red.): Labour of love. Beyond the self evidence of everyday life, s. 71 ¿ 95. Aldershot: Avebury. 25 s. ISBN: 97818597204313. Populærmusikk

Backus, Rob
1977: Kapittel 4 og 5, I Fire Music. A Political History of Jazz, Vanguard Books. ISBN: 9780917702006 S.17-33 (16)

Berliner, Paul (1994): ¿Introduction¿, I Thinking in Jazz. The infinite Art of Improvisation, Chicago: University of Chicago Press. S.1-17 (17) DOI:10.1017/s0265051700002783.

Henthoff, Nat (1961 [1975]): ¿The Changes¿, I The Jazz Life. New York: Da Capo Press, inc. s. 29-45 (16) ISBN: 9780306800887

Potter, Russel A. (2001): ¿Soul into hip-hop¿ i Simon Frith, Will Straw og John Street (red.):
The Cambridge Companion to Pop and Rock. Cambridge: Cambridge University Press. S.143-157 (15) ISBN: 9780521556606

Street, John (2001): ¿Rock pop and Politics¿ ¿ i Simon Frith, Will Straw og John Street (red.): The Cambridge Companion to Pop and Rock. Cambridge: Cambridge University Press. S.143-157 (15) ISBN 9780521556606

Thornton, Sarah (1997 [1995]): ¿The Social Logic of Subcultual Capital", i Ken Gelder og Sarah Thornton (red.): The Subcultures Reader, London: Routledge. s.200 ¿ 213 (14) ISBN 0-414-12727-0

Dick Hebdige (1997 [1979]): Subculture: The meaning of style, i Ken Gelder og Sarah Thornton¿ (red.): The Subcultures Reader, London: Routledge. s. 130 - 142 (13) ISBN: 0-414-12727-0835 sider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt
Rune Karlsen

Karlsen, Rune


Førstekonsulent
Telefon: +4777620969 rune.karlsen@uit.no