vår 2017

RUS-1313 Praktisk russisk i St Petersburg - 10 stp

Sist endret: 28.03.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studieretning russisk.

Emnet kan tas som enkeltemne, men studieoppholdet i St. Petersburg er forbeholdt programstudenter.  Enkeltemnestudenter tar i stedet eksamen i Tromsø.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-1001 Russisk grunnkurs 2

Innhold

Emnet er et intensivt kurs over ca. 8 uker i praktisk russisk organisert ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg. Emnet omfatter både skriftlige og muntlige øvelser.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studentene har:

  • utvidet og befestet sine kunnskaper om grunnleggende grammatiske konstruksjoner i russisk
  • utvidet ordforrådet sitt relatert til ulike situasjoner

Ferdigheter

Studentene kan:

  • bruke russisk i praksis, skriftlig og muntlig
  • oversette tekster til russisk

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Russisk, engelsk og norsk.

Undervisning

Undervisningen er organisert som et 8-ukers intensivkurs ved norske universitetssenter i St. Petersburg og omfatter forelesninger og praktiske øvelser, bl.a. i oversettelse til russisk og stilskriving på russisk.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Eksamen består av:

  • en skriftlig eksamen på 3 timer
  • en muntlig eksamen på ca. 20 minutter.

Den skriftlige prøven er en oversettelse av en ukjent norsk tekst på ca. 150 ord til russisk.

Muntlig eksamen omfatter:
a) lytte til ukjent russisk tekst og svare på spørsmål til teksten
b) lese russisk tekst og oversette teksten til norsk
c) samtale på russisk om emne fra pensum

Det gis en samlet karakter for emnet. Skriftlig teller 50% og muntlig 50%. Både skriftlig og muntlig eksamen må være bestått for at man skal bestå emnet som helhet.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig 16.02.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

RUS-1311 Praktisk russisk i St. Petersburg 5 stp
RUS-1312 Tekstlesning og stilskriving i St. Petersburg 5 stp

Pensum

Læringsmateriell for studenter som ikke reiser til St. Petersburg er tilgjengelig i Fronter.