høst 2016
BLU-1207 Natur, helse og bevegelse - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BLU-1103 Natur, helse og bevegelse 20 stp
BLU-1207S Natur, helse og bevegelse 20 stp
BLU-1207F Natur, helse og bevegelse 20 stp

Innhold

Emnet tematiserer barns utforskning og opplevelser av fysiske fenomen, mangfoldet i naturen og barns fysiske og motoriske utvikling. Arbeid med å legge til rette for opplevelser og mestring for barn innenfor lek, fysisk aktivitet og naturforståelse er sentralt. Bærekraftig utvikling vil også være et tema i dette emne, og knyttes til hensyn til og bruk av naturen, spesielt samisk naturbruk.

Emnet skal videre gi studentene grunnlag for å ivareta barns helse og behov for bevegelse, samt å ta vare på egen helse. Veiledning som verktøy for utvikling av kompetanse i personalgruppa og i samhandling med foresatte vil også bli belyst. Bruk av pedagogiske og digitale verktøy inngår i emnet.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang 10 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:  

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • barns fysiske og motoriske utvikling, som utgangspunkt for hvordan barn lærer og forstår seg selv gjennom kropp og sanser
 • variert fysisk aktivitet og kroppslig lek
 • barns læringsprosesser i ulike læringsmiljø
 • naturens mangfold og fenomen med vekt på nordnorsk natur
 • naturforståelse, også knyttet til de 8 samiske årstider
 • flerkulturelle perspektiver i kroppslig lek, kosthold, helse og forhold til naturen
 • kosthold, helse og helsefremmende arbeid for barn og voksne
 • sikkerhet ved barns lekemiljø inne og ute
 • veiledningsteori som pedagogisk verktøy

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • utforske naturen og eksperimentere med fenomen i den fysiske verden sammen med barn, samt gjøre nytte av lokale naturressurser
 • planlegge, gjennomføre og vurdere forhold knyttet til fysisk aktivitet, kroppslig lek, hvile, kosthold og hygiene for alle barn i barnehagen
 • reflektere over natur, helse og bevegelse i kulturelle perspektiv
 • legge til rette for miljøvennlige handlinger i barnehagen
 • fremme barns lek og læring gjennom kreativ og kritisk bruk av ulike pedagogiske og digitale verktøy
 • vurdere risiko av lekemiljø, og legge til rette for barns risikomestring
 • benytte veiledningssamtaler som verktøy i sin personalledelse

Kompetanse

Studenten skal:

 • kunne lede og delta i lek, fysisk aktivitet og naturopplevelser med barn
 • kunne legge til rette for variert helsefremmende arbeid i barnehagen, samt ivareta egen helse
 • kunne reflektere over natur, helse og miljøspørsmål og kunne begrunne hvorfor dette er viktig i arbeid med barn
 • kunne orientere seg i og bruke nærmiljøets muligheter for naturfaglig utforsking og aktiviteter sammen med barn
 • kunne utføre førstehjelp
 • ha erfaring med observasjon og pedagogisk dokumentasjon, samt innsikt i disse områdenes vektlegging i barnehagen
 • kunne utarbeide rutiner for sikkerhet i barnehagen
 • kunne samarbeide med og lede personalgruppen gjennom veiledningssamtaler


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende. Det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger av stillingen som pedagogisk leder.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Ved Campus Tromsø vil undervisningen gå på høstsemesteret.

Undervisningsomfang: om lag 110 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for å fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • deltakelse på praksisforberedende møte
 • studentens utviklingsmål og plan for praksisperioden ferdigstilles i samråd med praksislærer første praksisuke. Studenten informerer medarbeidere
 • krav om tilstedeværelse (minimum 90 %)
 • dokumentere og reflektere over ulike forhold i barnehagen knyttet til risikomestring og sikkerhet. Dokumenteres digitalt ved bilder e.l. i tillegg til refleksjonsnotat på om lag 400 ord
 • planlegge og gjennomføre to aktiviteter (i ulike barnegrupper) med utgangspunkt i emnets faglige innhold. Plan og evaluering skriftliggjøres
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • et refleksjonsnotat der studentens læring og erfaring fra praksis knyttet til Natur, helse og bevegelse er tema (om lag 800 ord)

Andre obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 80 %)
 • bestått praksis i emnet
 • førstehjelpskurs
 • gjennomføre og vurdere minimum én veiledningssamtale med medstudenter
 • en skriftlig individuell rapport knyttet til emnets innhold (omfang om lag 2000 ord)
 • et refleksjonsnotat om barnehagelærerens rolle i lek (omfang ca. 1000 ord)
 • en didaktisk oppgave (i gruppe) som gjennomføres med barnegruppe. Oppgaven dokumenteres og legges frem for felles refleksjon i plenum

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått. Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår.

Eksamen består av to deler:

 • Skriftlig rapport i gruppe med bakgrunn i gjennomført didaktisk oppgave og felles refleksjon. Omfang om lag 3000 ord. Eksamensdelen teller 50 %.
 • Muntlig individuell eksamen (omfang ca. 20 minutter). Eksamensdelen teller 50 %.

Det gis individuell karakter.

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i påfølgende semester. Se forskrift for eksamen ved UiT for nærmere informasjon.


Pensum

Arnesen, E. S., Gulbrandsen, K., Gundersen, A. H. & Hovden, L. (2010) Bevegelsesglede i barnehagen. Oslo: Kommuneforlaget. 200 sider.

Berg, A. & Kippe, K. (2006) Småbarnas kroppslige verden. Oslo: Sebu Forlag. 160 sider.

Bakke, H.H.K (2013) Natur 1, barn opplever naturen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (unntatt kapittel 5, da det er pensum på forsterkningsemnet 2.året BLU-1211). 185 sider.

Birkeland Å, og N. Carson (2013): Veiledning for barnehagelærere. 3.utg Innledning og kap.1-4. Cappelen Damm Akademisk. 58 sider.

Hagen, Trond Løge (2015): Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning. Vol 10 (5) p.1-16. 15 sider.

Kolle, T., Larsen, B., Ulla, A. (2010): Pedagogisk dokumentasjon-inspirasjon til bevegelige praksiser. Kap.5-10. 70 sider.

Langholm, G. (red.) (2011) Forskerfrøboka. Barn og natur. Bergen: Fagbokforlaget (unntatt kapittel 1 og 2, da det er pensum på BLU-1001). 200 sider.

Osnes, H., Skaug, H. N & Kaarby, K. M. E. (2010) Kropp, bevegelse og helse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 265 sider.

Wilhelmsen, B. U.& Holthe (red.) (2010) Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 210 sider.

Rammeplan for barnehagen med temahefte om natur og miljø. 47 sider.

OTTAR; Barneleker med planter, nr. 3/2007. 50 sider.

OTTAR; Spiselige planter, nr. 3/2008. 50 sider.

 

Støttelitteratur:
Bakke, H.H.K (2013) Natur 2. Barn utforsker naturfenomener. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Bråthen, N. F. (2005) Liten, men stor livredder / ide og manus: Nina Fostås Bråthen i samarbeid med Norges livredningsselskap DVD

Jagtøien, G. L. & Hansen, K. (2000) I bevegelse Gyldendal undervisning

Løkken, G. & Søbstad, F. (2006) Observasjon og intervju i barnehagen. Universitetsforlaget

Maanum, L. (2010) Mangfoldig naturglede i barnehagen- lek med natur, miljø og teknikk. Kommuneforlaget

Madsen, Ø. & Irgens, P. (2005) Slik lærer du å svømme Bodoni Forlag

Nordbotten, G. L. N. (2006) Barns fysiske utvikling Høyskoleforlaget

 

Omfang om lag 1500 sider.

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: BLU-1207
 • Tidligere år og semester for dette emnet