høst 2016

BLU-1207 Natur, helse og bevegelse - 20 stp

Sist endret: 20.04.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tematiserer barns utforskning og opplevelser av fysiske fenomen, mangfoldet i naturen og barns fysiske og motoriske utvikling. Arbeid med å legge til rette for opplevelser og mestring for barn innenfor lek, fysisk aktivitet og naturforståelse er sentralt. Bærekraftig utvikling vil også være et tema i dette emne, og knyttes til hensyn til og bruk av naturen, spesielt samisk naturbruk.

Emnet skal videre gi studentene grunnlag for å ivareta barns helse og behov for bevegelse, samt å ta vare på egen helse. Veiledning som verktøy for utvikling av kompetanse i personalgruppa og i samhandling med foresatte vil også bli belyst. Bruk av pedagogiske og digitale verktøy inngår i emnet.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang 10 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:  

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • barns fysiske og motoriske utvikling, som utgangspunkt for hvordan barn lærer og forstår seg selv gjennom kropp og sanser
 • variert fysisk aktivitet og kroppslig lek
 • barns læringsprosesser i ulike læringsmiljø
 • naturens mangfold og fenomen med vekt på nordnorsk natur
 • naturforståelse, også knyttet til de 8 samiske årstider
 • flerkulturelle perspektiver i kroppslig lek, kosthold, helse og forhold til naturen
 • kosthold, helse og helsefremmende arbeid for barn og voksne
 • sikkerhet ved barns lekemiljø inne og ute
 • veiledningsteori som pedagogisk verktøy

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • utforske naturen og eksperimentere med fenomen i den fysiske verden sammen med barn, samt gjøre nytte av lokale naturressurser
 • planlegge, gjennomføre og vurdere forhold knyttet til fysisk aktivitet, kroppslig lek, hvile, kosthold og hygiene for alle barn i barnehagen
 • reflektere over natur, helse og bevegelse i kulturelle perspektiv
 • legge til rette for miljøvennlige handlinger i barnehagen
 • fremme barns lek og læring gjennom kreativ og kritisk bruk av ulike pedagogiske og digitale verktøy
 • vurdere risiko av lekemiljø, og legge til rette for barns risikomestring
 • benytte veiledningssamtaler som verktøy i sin personalledelse

Kompetanse

Studenten skal:

 • kunne lede og delta i lek, fysisk aktivitet og naturopplevelser med barn
 • kunne legge til rette for variert helsefremmende arbeid i barnehagen, samt ivareta egen helse
 • kunne reflektere over natur, helse og miljøspørsmål og kunne begrunne hvorfor dette er viktig i arbeid med barn
 • kunne orientere seg i og bruke nærmiljøets muligheter for naturfaglig utforsking og aktiviteter sammen med barn
 • kunne utføre førstehjelp
 • ha erfaring med observasjon og pedagogisk dokumentasjon, samt innsikt i disse områdenes vektlegging i barnehagen
 • kunne utarbeide rutiner for sikkerhet i barnehagen
 • kunne samarbeide med og lede personalgruppen gjennom veiledningssamtaler

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende. Det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger av stillingen som pedagogisk leder.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Ved Campus Tromsø vil undervisningen gå på høstsemesteret.

Undervisningsomfang: om lag 110 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for å fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • deltakelse på praksisforberedende møte
 • studentens utviklingsmål og plan for praksisperioden ferdigstilles i samråd med praksislærer første praksisuke. Studenten informerer medarbeidere
 • krav om tilstedeværelse (minimum 90 %)
 • dokumentere og reflektere over ulike forhold i barnehagen knyttet til risikomestring og sikkerhet. Dokumenteres digitalt ved bilder e.l. i tillegg til refleksjonsnotat på om lag 400 ord
 • planlegge og gjennomføre to aktiviteter (i ulike barnegrupper) med utgangspunkt i emnets faglige innhold. Plan og evaluering skriftliggjøres
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • et refleksjonsnotat der studentens læring og erfaring fra praksis knyttet til Natur, helse og bevegelse er tema (om lag 800 ord)

Andre obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 80 %)
 • bestått praksis i emnet
 • førstehjelpskurs
 • gjennomføre og vurdere minimum én veiledningssamtale med medstudenter
 • en skriftlig individuell rapport knyttet til emnets innhold (omfang om lag 2000 ord)
 • et refleksjonsnotat om barnehagelærerens rolle i lek (omfang ca. 1000 ord)
 • en didaktisk oppgave (i gruppe) som gjennomføres med barnegruppe. Oppgaven dokumenteres og legges frem for felles refleksjon i plenum

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått. Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår.

Eksamen består av to deler:

 • Skriftlig rapport i gruppe med bakgrunn i gjennomført didaktisk oppgave og felles refleksjon. Omfang om lag 3000 ord. Eksamensdelen teller 50 %.
 • Muntlig individuell eksamen (omfang ca. 20 minutter). Eksamensdelen teller 50 %.

Det gis individuell karakter.

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i påfølgende semester. Se forskrift for eksamen ved UiT for nærmere informasjon.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BLU-1103 Natur, helse og bevegelse 20 stp
BLU-1207S Natur, helse og bevegelse 20 stp
BLU-1207F Natur, helse og bevegelse 20 stp

Pensum

Arnesen, E. S., Gulbrandsen, K., Gundersen, A. H. & Hovden, L. (2010) Bevegelsesglede i barnehagen. Oslo: Kommuneforlaget. 200 sider.

Berg, A. & Kippe, K. (2006) Småbarnas kroppslige verden. Oslo: Sebu Forlag. 160 sider.

Bakke, H.H.K (2013) Natur 1, barn opplever naturen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (unntatt kapittel 5, da det er pensum på forsterkningsemnet 2.året BLU-1211). 185 sider.

Birkeland Å, og N. Carson (2013): Veiledning for barnehagelærere. 3.utg Innledning og kap.1-4. Cappelen Damm Akademisk. 58 sider.

Hagen, Trond Løge (2015): Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning. Vol 10 (5) p.1-16. 15 sider.

Kolle, T., Larsen, B., Ulla, A. (2010): Pedagogisk dokumentasjon-inspirasjon til bevegelige praksiser. Kap.5-10. 70 sider.

Langholm, G. (red.) (2011) Forskerfrøboka. Barn og natur. Bergen: Fagbokforlaget (unntatt kapittel 1 og 2, da det er pensum på BLU-1001). 200 sider.

Osnes, H., Skaug, H. N & Kaarby, K. M. E. (2010) Kropp, bevegelse og helse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 265 sider.

Wilhelmsen, B. U.& Holthe (red.) (2010) Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 210 sider.

Rammeplan for barnehagen med temahefte om natur og miljø. 47 sider.

OTTAR; Barneleker med planter, nr. 3/2007. 50 sider.

OTTAR; Spiselige planter, nr. 3/2008. 50 sider.

 

Støttelitteratur:
Bakke, H.H.K (2013) Natur 2. Barn utforsker naturfenomener. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Bråthen, N. F. (2005) Liten, men stor livredder / ide og manus: Nina Fostås Bråthen i samarbeid med Norges livredningsselskap DVD

Jagtøien, G. L. & Hansen, K. (2000) I bevegelse Gyldendal undervisning

Løkken, G. & Søbstad, F. (2006) Observasjon og intervju i barnehagen. Universitetsforlaget

Maanum, L. (2010) Mangfoldig naturglede i barnehagen- lek med natur, miljø og teknikk. Kommuneforlaget

Madsen, Ø. & Irgens, P. (2005) Slik lærer du å svømme Bodoni Forlag

Nordbotten, G. L. N. (2006) Barns fysiske utvikling Høyskoleforlaget

 

Omfang om lag 1500 sider.

Undervisning Høst 2016
Forelesning f.aman. Veronica Bergan
uni.lekt. Pernille Elisabeth Bartnæs
uni.lekt. Karin Helene Danielsen
Gruppe 1 f.aman. Veronica Bergan
uni.lekt. Pernille Elisabeth Bartnæs
uni.lekt. Karin Helene Danielsen
uni.lekt. Jan Höper
Gruppe 2 f.aman. Veronica Bergan
uni.lekt. Pernille Elisabeth Bartnæs
uni.lekt. Karin Helene Danielsen
uni.lekt. Jan Höper