vår 2017

FIN-1015 Praktisk finsk I - 10 stp

Sist endret: 29.03.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning finsk i bachelorprogrammet i språk og litteratur men kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: FIN-0100 eller tilsvarende.

Søknadskode 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.

Innhold

Studentene vil lære å kommunisere på finsk skriftlig og muntlig over varierende emner. De skal studere, lese og skrive lettfattelig standardspråk i nøytral stil, og å tale og å forstå vanlig ikke-regionalt talespråk. Emnet er funksjonelt orientert, og det legges vekt på ferdigheter i kommunikasjon.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

  • grunnleggende kunnskaper i finsk basisordforråd og språklige strukturer.

Ferdigheter

  • grunnleggende muntlige og skriftlige ferdigheter i finsk
  • grunnleggende ferdigheter i å kunne kommunisere på finsk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er finsk med norsk som hjelpespråk. Skriftlig eksamen består av oppgaver som utføres på finsk. Muntlig eksamen foregår på finsk.

Undervisning

Fire to dagers samlinger og i tillegg ukentlig nettbasert undervisning via Fronter og lyd/bilde overføring. De arbeidsmåtene som vil bli benyttet er skriftlige og muntlige øvelser, forståelsesøvelser, tekstanalyser, diskusjon og rollespill.

Emnet tilbys annet hvert vårsemester (2015, 2017 osv.)

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Tre obligatoriske skriftlige oppgaver 2 sider per oppgave. To muntlige presentasjoner i finsk. Det er obligatorisk frammøte til all undervisning. Mer enn 20 % fravær vil normalt føre til at kurset ikke blir godkjent.

Eksamen består av:

  • Skriftlig eksamen på 6 timer og muntlig eksamen på 20 min.

Skriftlig eksamen tester praktisk ferdighet i skriftlig finsk, og muntlig eksamen tester praktisk ferdighet i muntlig finsk. Den muntlige eksamen teller 1/3 av endelig karakter.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Eksamensdato

Skriflig 19.05.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FIN-1012 Finsk språk II 10 stp

Pensum

Gehring, Sonja & Heinzmann, Sanni: Suomen mestari 2. Finn Lectura.

Ymmärrä suomea

Henna-Maiju Askim: Finsk-norsk-finsk ordbok. Nordilex.

 

Pensumbøkenen kan kjøpes i Akademika Tromsø eller i nettbokhandel, for eksempel Adlibris.com.Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no