vår 2017

SPL-2010 Plan- og nettverksstyring - 10 stp

Sist endret: 06.04.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Styring gjennom nettverk skiller seg fra tradisjonelle styringsformer innen politikk og planlegging. Nettverkstyring har fått stadig større utbredelse, noe som skyldes at formelle skillelinjer mellom offentlig, privat og frivillig sektor er blitt mindre tydelige. En faglig basert forståelse av nettverkstyring forutsetter kunnskap om formelle styringsordninger, teori om demokrati og planlegging samt kunnskap om nettverkdanning som et generelt sosialt fenomen.

Emnet tar utgangspunkt i de endringer i lokalforvaltning, demokrati og styringsformer som pågår i dagens samfunn. Flere aktører enn før er involvert i styringsprosesser; både i form av flernivåstyring og som en blanding mellom offentlige, friville og private aktører.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskap:

 

  • kunnskap om hvordan nettverksstyring har vokst fram og hva det innebærer
  • kunnskap om hva som skiller nettverksstyring fra andre styringsformer.

 

Ferdigheter:

  • kunne identifisere styringsnettverk og evaluere disse på måloppnåelse, relasjonsbygging og demokrati.
  • kunne analysere sentrale trekk ved planleggingsprosesser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.
Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se § 12 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

 

Undervisning

Forelesninger og seminar: 10 dobbelttimer forelesning og 10 enkelttimer seminar.

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Obligatorisk arbeidsnotat på 5 sider.
  • Framlegg av notatet på seminar.

Eksamen består av:

Hjemmeeksamen på ca. 10 sider (3500 - 4000 ord) med gitt oppgavetekst. Varighet: 1 uke.
 

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Timeplan

Pensum

A Politikk: Lokaldemokrati - kommunelov

Bok: Gro Sandkjær Hanssen m.fl. (2007). Politikk og demokrati ¿ en innføring i stats- og kommunalkunnskap. Kapittel 1-10. 239 s.

B Plansystemet - plan- og bygningsloven

Bok: Aarsæther, N. et al. red. (2012): Utfordringer for norsk planlegging. Kristiansand: Høyskoleforlaget Cappelen/Damm, kap. 5-13. 168 s

C Nettverk og samstyring

Bok: Røiseland, A. & Vabo, S. (2016). Styring og samstyring - governance på norsk. Bergen: Fagbokforlaget. 182 s.

D Planlegging og governance i byutvikling

Bok: Gro Sandkjær Hanssen, Hege Hofstad og Inger Lise Saglie, red. (2015). Kompakt byutvikling ¿ muligheter og utfordringer. Oslo: Universitetsforlaget. s. 1-114.

Undervisning Vår 2017
Forelesning prof. Nils Johan Aarsæther
Seminar stip. Karoline Jacobsen Kvalvik
Hjemmeeksamen Utlevering: 8. juni.Innlevering: 15. juni.Kontakt
Nils Aarsæther

Nils Aarsæther


Telefon: +4777644298
Mobil: 48276860 nils.aarsether@uit.no

Magnus Lyngra.PNG

Magnus Lyngra


Telefon: +4777644174 magnus.lyngra@uit.no