vår 2016

HEL-3506 Bruk av standardiserte tester og verktøy i barnevernet - 10 stp

Sist endret: 04.05.2017

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne/videreutdanning og er anbefalt som valgemne på masterprogrammet i barnevern.

Opptakskrav

Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Innhold

Kurset gir en innføring i the Assessment Framework og ulike nasjonale rammeverk for barnevernets utredningsarbeid. Det gis en detaljert innføring i de tester som inngår i disse rammeverkene (SDQ og CBCL). Kurser gir grunnleggende innføring i testteori. Det gis innføring i statistikk med vekt på standardisering, normalfordeling og normutvikling. Det gis ikke opplæring i statistiske beregninger.

Hva lærer du

KUNNSKAP OG FORSTÅELSE

 • Studenten skal ha kunnskap om teoretiske rammeverk for barnevernets utredningsarbeid og kjennskap til utredningsmanualer.
 • Studentene skal ha kjennskap til standardiserte tester som er relevante for utredning av barn og familier.
 • Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om om testteori.
 • Studenten har kunnskap om testtolkning på bakgrunn av norske normer.
 • Studenten har grunnleggende forståelse av psykometri og statistikk.
 • Studenten har kunnskap om etiske vurderinger relatert til testing.
 • Studenten ha kunnskap om lisensiering av tester.

FERDIGHETER

 • Studenten er i stand til å administrere, score og tolke tester innenfor eget fagområde, som ikke krever lisensiering.
 • Studenten er i stand til å anvende lisensierte tester, innenfor eget fagområde, i henhold til testmanualer.

KOMPETANSE

 • Studenten har kompetanse tilsvarende de krav som stilles for å bestille tester fra ASEBA.
 • Studenten er kvalifisert for nivå S for PAR tester.
 • Hvis kurset inngår i en mastergrad er studenten kvalifisert for nivå B for PAR tester.
 • Studenten er i stand til å vurdere en tests egnethet innenfor eget fagområde.
 • Studenten er i stand til å forstå norske testvurderinger som publiseres på PsykTestBarn.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med undervisning i løpet av vårsemesteret.

Studentene må regne med å arbeide med stoffet mellom samlingene.

Eksamen

Det kreves minst 75% deltakelse på samlingene. Ta kontakt med instituttet dersom du er i ferd med å overskride denne grensen. Ved ikke godkjent gjennomførelse må skriftlig oppgave over oppgitt tema innleveres og godkjennes av emneansvarlig før eksamen kan tas.

Arbeidskrav: Studenten skal gi en muntlig presentasjon av en test som er beskrevet i PsykTestBarn på et arbeidsseminar.

Emnet avsluttes med en 4 timers skriftlig skoleeksamen. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke bestått.

Ved ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.

Eksamensdato

Skriftlig 17.03.2016

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumliste vil foreligge i god tid før semesterstart.
Undervisning Vår 2016
Forelesning f.aman. Børge Idar Mathiassen
f.aman. Sturla Fossum
f.aman. Svein Arild Myhra Vis


Kontakt

Ingen samlinger vår 2016


Hjemmesiden til RKBU Nord
rkbunord.uit.no

Skip to main content