Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2016

HEL-3506 Bruk av standardiserte tester og verktøy i barnevernet - 10 stp

Sist endret: 04.05.2017

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne/videreutdanning og er anbefalt som valgemne på masterprogrammet i barnevern.

Opptakskrav

Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Innhold

Kurset gir en innføring i the Assessment Framework og ulike nasjonale rammeverk for barnevernets utredningsarbeid. Det gis en detaljert innføring i de tester som inngår i disse rammeverkene (SDQ og CBCL). Kurser gir grunnleggende innføring i testteori. Det gis innføring i statistikk med vekt på standardisering, normalfordeling og normutvikling. Det gis ikke opplæring i statistiske beregninger.

Hva lærer du

KUNNSKAP OG FORSTÅELSE

 • Studenten skal ha kunnskap om teoretiske rammeverk for barnevernets utredningsarbeid og kjennskap til utredningsmanualer.
 • Studentene skal ha kjennskap til standardiserte tester som er relevante for utredning av barn og familier.
 • Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om om testteori.
 • Studenten har kunnskap om testtolkning på bakgrunn av norske normer.
 • Studenten har grunnleggende forståelse av psykometri og statistikk.
 • Studenten har kunnskap om etiske vurderinger relatert til testing.
 • Studenten ha kunnskap om lisensiering av tester.

FERDIGHETER

 • Studenten er i stand til å administrere, score og tolke tester innenfor eget fagområde, som ikke krever lisensiering.
 • Studenten er i stand til å anvende lisensierte tester, innenfor eget fagområde, i henhold til testmanualer.

KOMPETANSE

 • Studenten har kompetanse tilsvarende de krav som stilles for å bestille tester fra ASEBA.
 • Studenten er kvalifisert for nivå S for PAR tester.
 • Hvis kurset inngår i en mastergrad er studenten kvalifisert for nivå B for PAR tester.
 • Studenten er i stand til å vurdere en tests egnethet innenfor eget fagområde.
 • Studenten er i stand til å forstå norske testvurderinger som publiseres på PsykTestBarn.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med undervisning i løpet av vårsemesteret.

Studentene må regne med å arbeide med stoffet mellom samlingene.

Eksamen

Det kreves minst 75% deltakelse på samlingene. Ta kontakt med instituttet dersom du er i ferd med å overskride denne grensen. Ved ikke godkjent gjennomførelse må skriftlig oppgave over oppgitt tema innleveres og godkjennes av emneansvarlig før eksamen kan tas.

Arbeidskrav: Studenten skal gi en muntlig presentasjon av en test som er beskrevet i PsykTestBarn på et arbeidsseminar.

Emnet avsluttes med en 4 timers skriftlig skoleeksamen. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke bestått.

Ved ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.

Eksamensdato

Skriftlig 17.03.2016

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumliste vil foreligge i god tid før semesterstart.


Ingen samlinger vår 2016
Hjemmesiden til RKBU Nord
rkbunord.uit.no