vår 2016

FRA-1012 Fransk språk II: Oversettelse med fonetikk og praktisk fransk - 10 stp

Sist endret: 07.04.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i studieretning fransk på bachelornivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

Oversettelse: Oversettelser av kortere tekster fra norsk til fransk, med et praktisk kontrastivt perspektiv.

Fonetikk: Høytlesning med vekt på uttaletrening og fonetiske øvelser.

Praktisk fransk: Den praktiske beherskelsen av fransk oppøves gjennom forskjellige aktiviteter som resyméskriving, diktater, muntlige innlegg og konversasjon. Undervisningen i praktisk fransk foregår i Caen.

Oversettelsesdelen tilsvarer ca. 1/2 av emnets omfang, mens fonetikk og praktisk fransk tilsvarer ca. 1/4 hver.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har:

 • innsikt i relevante problemstillinger knyttet til det å oversette en tekst fra norsk til fransk
 • kunnskaper om grunnleggende forskjeller mellom grammatiske konstruksjoner på originalspråket (norsk) og målspråket (fransk).
 • kjennskap til uttalemessige særtrekk i standardfransk
 • utvidet ordforråd og kunnskaper om forskjellige muntlige og skriftlige uttrykksmåter.

Ferdigheter

Studenten har:

 • evne til å oversette en tekst fra norsk til fransk ved hjelp av relevante hjelpemidler som grammatikk- og ordbøker
 • evne til korrekt uttale av standardfransk
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på fransk i ulike kommunikasjonssituasjoner.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og fransk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og praktiske øvelser. Et studieopphold i Caen inngår i studiet. Det vil ikke bli gitt noen undervisning i praktisk fransk for de studentene som ikke reiser til Caen.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet sluttevalueres hvert tredje år.

Eksamen

Arbeidskrav:
Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for å gå opp til eksamen:

 • OVERSETTELSE: Minst 5 innleverte oversettelser.
 • FONETIKK: Et skriftlig arbeid i fonetisk transkripsjon
 • PRAKTISK FRANSK: En sides skriftlig resymé og et muntlig innlegg på ca. 15 minutter om et tema som blir nærmere bestemt på kurset.


Eksamen består av:

 • en 3 timers skoleeksamen
 • en muntlig prøve på inntil 30 minutter. Studentene som reiser til Caen avlegger muntlig eksamen i Caen.

Det gis en samlet karakter for emnet. Skoleeksamen og muntlig eksamen teller en halvpart hver.

Eksamensspråk er fransk. Tillatt hjelpemiddel på skoleeksamen: Ordboka Le Petit Robert.


Eksamen evalueres med bokstavkarakterer (A-F), der F er stryk.

Ved karakter F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studentene anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

 

Dato for eksamen

Skriftlig 25.05.2016

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FRA-104 Praktisk fransk med fonetikk 10 stp

Pensum

 • Girard, F. & C. Lyche. 2005. Phonétique et phonologie du français. Oslo : Universitetsforlaget
 • Queneau, Raymond: Exercices de style, Paris: Editions Gallimard
 • Queneau, Raymond: Stiløvingar, til norsk ved Ragnar Hovland, Oslo: Pax forlag 1996 (NB boka er utsolgt men kan leses fra http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008061604029)

Pensummaterialet i oversettelse består av forskjellige tekster som vil bli delt ut av foreleser.


 

Undervisning Vår 2016
Forelesning uni.lekt. Claude Rouget


Skip to main content