høst 2014
PSY-1001 Innføring i generell psykologi - 20 stp

Sist endret: 29.09.2015

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk i bachelorstudiet i psykologi og danner en del av opptaksgrunnlaget for profesjonsstudiet. Emnet bygger på PSY-1000. Gode leseferdigheter i engelsk er anbefalt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Studiepoengreduksjon

PSYKGF1 Psykologi grunnfag del 1, introduksjonsstudium 20 stp
PSYKGF Psykologi grunnfag 20 stp
PSYKGF1 Psykologi grunnfag del 1, introduksjonsstudium 50 stp
PSY-1002 Psykologisk metodologi I 60 stp
PSY-6003 Innføring i generell psykologi 20 stp

Innhold

Dette er et kurs som gir en innføring i psykologi som vitenskap, dvs. i fagets problemstillinger, teorier og forskningsresultater. Dette betyr at emnet skal formidle de viktigste bidrag psykologien har gitt i første rekke til forståelsen av mennesket, men også til forståelsen av atferd hos andre organismer. Til forskjell fra PSY-1000 vil dette kurset i større grad fokusere på forskning og teori, og dermed sikte mot en dypere forståelse av psykologiske fenomener. En annen forskjell er at dette kurset skal gi et bilde av bredden i faget. Innholdet i kurset vil i store trekk følge temaene i en standard innføringsbok i psykologi.

Hva lærer du

Studentene skal kunne demonstrere kjennskap til samtlige av psykologiens underdisipliner. De skal kunne beskrive og redegjøre for sentrale teorier og forskningstradisjoner i faget. De skal kjenne til hvordan empiriske undersøkelser bidrar til å understøtte eller svekke hypoteser og teorier, og forventes derfor også å kunne redegjøre for konkrete undersøkelser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet koordineres av instituttets Bachelorkomité.

PSY-1001 består av 18 temaer som tilsvarer kapitlene i pensumboken. Undervisningen legges opp med tanke på høy grad av egenaktivitet hos studentene. I tillegg til ordinære forelesninger arrangeres seminarer som ledes av viderekomne studenter. Seminarene er spesifikt knyttet til pensum og undervisning på PSY-1001. Undervisningen er et supplement til egen arbeidsinnsats med faget, og kan ikke erstatte lesning av pensum. Ikke alle deler av pensum vil bli omtalt i undervisningen. Eksamenoppgavene gis og vurderes ut fra pensumet, ikke ut fra innholdet i undervisningen.

 

Det forventes at studentene jevnlig logger på Classfronter og forholder seg til informasjonen gitt i emnets Classfronterrom.

 

Det gis ikke undervisning høstsemesteret. Kun eksamen.


Eksamen

Det arrangeres to eksamener i PSY-1001:

1. Fire timers skriftlig eksamen med 100 flervalgsspørsmål.

2. Fem timers skriftlig eksamen av typen kortsvar. 6 av 10 spørsmål skal besvares.

Begge eksamenene arrangeres mot slutten av semesteret og hver deleksamen dekker hele pensum. Eksamensspørsmålene formuleres av Bachelorkomiteen. Vi viser ellers til emnets Classfronter-rom for nærmere redegjørelse for hvordan eksamensspørsmål formuleres.

Resultater fra de to eksamenene blir slått sammen og danner grunnlag for én karakter som følger karakterskalaen A-F. Vi viser til emnets Classfronterrom for utfyllende informasjon om karakterberegningen.

Sensuren faller 3 uker etter at siste deleksamen er avlagt.

 

Det vil ikke være anledning til å gå opp til hver enkelt deleksamen for seg, ettersom de to deleksamener utgjør en helhet.

Det gis ikke adgang til kontinuasjon.


Timeplan


Pensum

NB! Nytt pensum fra høsten 2014: Vliek, M., Sutherland, E., Bremner, A., Holt, N., Smith, R.E. & Passer, M.W. (2012). Psychology: The Science of Mind and Behaviour, 2nd ed. Mc Graw Hill Higher Education.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: PSY-1001
  • Undersider