vår 2022
SPL-6000 Stedsutvikling - 30 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. august 2021 og man søker opptak via evu-weben (http://uit.no/evuweb)

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er både teoretisk og erfaringsbasert.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Erfaring med stedsutvikling og gode leseferdigheter i norsk.


Innhold

Emnet omfatter nyere perspektiver på sted og stedsutvikling. Steder er i endring, og stedsutviklingsprosesser blir stadig mer komplekse. Stedlige plan- og utviklingsprosesser krever tverrfaglige tilnærminger og analyser. Globalisering, økt mobilitet, klimaendringer, digitalisering og økte krav til attraktivitet og bærekraft stiller steder ovenfor nye utfordringer. Emnet kombinerer stedsteori og analysemetoder med erfaringsbasert kunnskap fra konkrete stedsutviklingsprosjekter. Med blikk for stedsspesifikke så vel som globale utfordringer tematiserer vi hvordan vi kan planlegge og legge til rette for ikke bare attraktiv men også ansvarlig stedsutvikling. Kunnskap om sted og stedsutvikling blir behandlet i 4 samlinger med følgende tema:

 • Perspektiver på sted; Hva er et sted? Hvordan endres og vedlikeholdes steder, og hvilke verktøy trenger vi for å gjøre stedsanalyser?
 • Ansvarlig stedsutvikling; Hva er et godt sted? Hvordan skaper vi inkluderende steder? Hvordan legger vi til rette for grønn omstilling?
 • Medvirkning og prosess; Hvordan drive stedsutviklingsprosesser på demokratisk vis og samtidig holde fokus på resultater? Hvordan utvikle prosesskompetanse i samspill mellom det offentlige, kommersielle aktører og frivillig sektor?

Sted og innovasjon; Hvordan kan steder selv ta grep i lokale omstillingsprosesser? Hvordan legge til rette for næringsutvikling, kreativitet og innovasjon? Og hvordan håndtere ulike konfliktlinjer?


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har:

 • Bred kunnskap om sted som fenomen, stedsanalyser og stedsutvikling.
 • Kunnskap om de komplekse prosesser som bidrar til konstituering og endring av steder.
 • Kunnskap om sentrale analysemetoder for stedsutvikling.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Reflektere over stedsutvikling ut fra både teoretisk og erfaringsbasert kunnskap, og anvende ny innsikt i praksis.
 • Utforme problemstillinger og plan- og utviklingsrettede prosjekter basert på analyser av steders utviklingshistorie.
 • Utføre en stedsanalyse og designe et stedsutviklingsprosjekt.
 • Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Utforme, analysere og utrede problemstillinger relatert til stedsutvikling.
 • Bruke stedsteorier i planlegging og stedsutvikling.
 • Bidra til bedre kommunikasjon i stedsutviklingsprosjekter ut fra en tverrfaglig teoretisk forankret forståelse av hva stedsutvikling kan være.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet går over 2 semester og undervisningen er samlings- og nettbasert.

 • Samlinger: Det vil bli gjennomført 4 samlinger, hver på 2 dager. Disse omfatter forelesninger, ekskursjon, seminarer og gruppearbeid.
 • Nettsamlinger: Det vil bli gjennomført nettsamlinger à ca. 1 time mellom hver samling.
 • Nettbaserte forelesninger. Enkelte forelesninger vil være tilgjengelige for studentene på nett.
 • Arbeide med problemstillinger og case-studier knyttet til egen kommune/arbeidsfelt. Studentene skal skrive en prosjektoppgave relatert til stedsutvikling og relevant for eget arbeidsfelt. Arbeidet gjøres i grupper eller individuelt, skjer under veiledning av tildelt veileder og presenteres og diskuteres på samlinger.

Dette emnet gjennomføres samlingsbasert på Helgeland med fire samlinger over to semester.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Studentene må følge en oppsatt plan for innleveringer av tre arbeidskrav.

 • Skisse for stedsanalyse: I det første arbeidskravet skal studentene identifisere sentrale stedsutviklingsutfordringer i egen kommune, og presentere aktuelle problemstilling(er) for stedsanalyse til prosjektoppgave. Skissen presenteres muntlig på 2. samling.
 • Det andre arbeidskravet er presentasjon av foreløpige analyser, som   leveres på 3. samling.
 • Det siste arbeidskravet er innlevering av endelig prosjektoppgave. Oppgaven er på 10-15 sider. Det skal gjøres rede for problemstillinger, teoretiske perspektiver, metode og analyse.
 • Prosjektoppgaven gjennomføres i grupper på 2-3 (individuelle oppgaver godtas også, da med et omfang på 8-10 sider). Arbeidskravene vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av en 2 dagers hjemmeeksamen med oppgitt oppgavetekst. Denne skrives uten veiledning og skal teste studentene sine evner til å bruke kompetansen utviklet i studiet med bruk av pensum. Omfanget av besvarelsen: ca. 3000 ord.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Mo i Rana |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SPL-6000