vår 2022
HEL-6316 Videreutdanning i foreldreveiledning (3-12 år) De Utrolige Årene - 30 stp

Sist endret: 02.12.2021

Søknadsfrist

15. oktober 2019

Emnetype

Videreutdanningsemne på masternivå.

Emnet er samlingsbasert og går over 3 semester.

Det tas opp minimum 10 studenter og maksimum 50 studenter til utdanningen.


Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 80 studiepoeng i helse-, sosial- eller pedagogiske fag.

Det stilles krav til minimum 50 % stilling innenfor relevant tjeneste i kommunen eller spesialisthelsetjenesten. Arbeidsforholdet må dokumenteres i søknad om studieplass. I tillegg må det foreligge en implementeringsavtale med De Utrolige Årenes (DUÅs) kontor ved RKBU Nord, RKBU Vest, RKBU Midt Norge eller RBUP Øst og Sør før det gis adgang til videreutdanningen. Dette for å sikre at organisasjonene som ønsker å tilby programmene er kvalifiserte, og klare til implementering i henhold til de krav som stilles i søknadsskjema om implementering av DUÅs gruppetilbud.

Det utarbeides en "Avtale for samarbeid mellom arbeidsgiver, søker og studiested under utdanning", som sendes til studenten sammen med tilbud om studieplass. Avtalen fylles ut og sendes til: De Utrolige Årene, RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet, 9037 Tromsø.

Det tas opp minimum 10 studenter og maksimum 50 ved videreutdanningen. Søkere som har deltatt på opplæring i DUÅ workshops for foreldreprogram tidligere vil prioriteres. Søkere vedlegger dokumentasjon på workshops i opptakssøknaden til videreutdanningen.


Innhold

Videreutdanningen har som mål å utdanne fagpersoner til å veilede og kurse foreldre via et program for foreldre til barn i alderen 3-12 år, der barna er i risiko for-, viser tegn til-, eller har utviklet atferdsvansker. Opplæringen gir studenten kompetanse i å arbeide med foreldrene/foresatte i grupper og skal styrke deres kompetanse i positivt samspill mellom voksne og barn, derigjennom forebygge atferdsvansker eller bistå i behandlingen av barns atferdsproblemer. Formålet er videre å bistå til barnets utvikling av sosial kompetanse og evne til emosjonell regulering. Det er en utdanning som gir praktisk opplæring i Carolyn Webster-Strattons foreldreveiledningsprogram De Utrolige Årene (DUÅ). 

Videreutdanningen vektlegger sammenheng mellom teori, kunnskap og ferdigheter for å kunne utøve gruppelederfunksjonen i arbeid med foreldre og barn mellom 3-12 år der samspillet viser tegn til-, er i risiko for-, eller har utviklet seg til atferdsproblemer og sosiale vansker. DUÅs prinsipper og programelementer er forskningsbaserte og opplæringsprogrammene bygger på disse prinsippene.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

KUNNSKAP:

 • Kan redegjøre for sosial læringsteori, kognitiv psykologi og tilknytningsteori.
 • Kjenner relevant litteratur og forskning innenfor utviklingspsykologi.
 • Kan redegjøre for prinsipper i forebygging og utvikling av sosiale- og atferdsmessige problemer.
 • Har kunnskap om ulike tilstandsbilder og diagnoser.
 • Kan forklare prinsippene for tilpasning av programmene til ulike risikofaktorer og ulike diagnosegrupper.

FERDIGHETER:

 • Kan demonstrere gruppelederferdigheter som evne til relasjonsbygging, prosessferdigheter og evne til gruppeledelse som beskrevet i De Utrolige Årenes brukerhåndbøker.
 • Kan demonstrere kunnskap om innhold i arbeidsmodellen og er i stand til å bruke dette på en tilpasset måte for aktuell gruppe.
 • Kan bruke videovignetter på en effektiv og god måte.
 • Behersker rollespill og konkrete øvelser som metode.

KOMPETANSE:

 • Kan redegjøre for kunnskapsgrunnlaget til De Utrolige Årene.
 • Kan forklare de virksomme elementene i programmene.
 • Kan gjennomføre en gruppe i tråd med programmenes kjerneelementer og med metodeintegritet.
 • Kan tilpasse programmene til de ulike deltakernes behov.
 • Kan håndtere komplekse problemstillinger i en foreldregruppe.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Engelsk og skandinavisk kan forekomme.

Undervisning

Undervisningen består av samlinger med forelesninger, workshopper og gruppearbeid. Mellom samlingene har studenten foreldregrupper og veiledning med DUÅ-veileder og DUÅ-mentor.

Emnet har en tidsnormering på ca. 900 timer inkludert samlinger, før- og etterarbeid til samlingene, gjennomføring av selve foreldregruppene, mottatt veiledning og andre arbeidskrav.

Første semester: 4-dagers workshop. Oppstart av egen foreldregruppe. 3 veiledninger med DUÅ-veileder, inkludert drøfting av videoopptak/utfordringer fra egen praksis og sjekkliste for metodeintegritet. 1 veiledning med DUÅ-mentor og drøfting av videoopptak/utfordringer fra egen praksis/foreldregruppe.

Andre semester: 3-dagers teoretisk fagsamling. Oppstart av ny foreldregruppe. 3 veiledninger med DUÅ-veileder inkludert drøfting av problemstilling/videoopptak fra egen praksis og sjekkliste for metodeintegritet. 2 veiledninger med DUÅ-mentor og drøfting av videopptak/utfordringer fra egen praksis/foreldregruppe.

Tredje semester: 3-dagers workshop. Oppstart ny foreldregruppe. 3 veiledninger med DUÅ-veileder inkludert drøfting av videoopptak/utfordringer fra egen praksis og sjekkliste for metodeintegritet. 1 veiledning med DUÅ-mentor og drøfting av videopptak/utfordringer fra egen praksis/foreldregruppe.


Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2023

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

1. Semester:

 • 100 % obligatorisk deltakelse på 4-dagers workshop
 • 100% deltakelse på 3 veiledninger med DUÅ-veileder, inkludert drøfting av videoopptak/utfordring fra egen praksis
 • 100% obligatorisk deltakelse på 1 mentorveiledning, inklusive drøfting av videoopptak/utfordring fra egen praksis.
 • Gjennomføring av samlinger med DUÅ-foreldregruppe
 • Innlevering av mappe (på digital læringsplattform) med videovurdering, samlet oversikt over vignetter, øvelser og deltakere, gruppeleders sjekkliste for samarbeidsprosessen, sjekkliste for hvert gruppemøte, selv- og kollegaevaluering, samt foreldres sluttevaluering
 • Innlevering av videoopptak fra egen praksis som foreldregruppeleder

2. Semester:

 • 90% obligatorisk deltakelse på 4 dagers teoretisk fagsamling
 • 100% obligatorisk deltakelse på 3 veiledninger med DUÅ-veileder, inkludert drøfting av videoopptak/utfordring fra egen praksis
 • 100% obligatorisk deltakelse på 2 mentorveiledninger, inklusive drøfting av videoopptak/utfordring fra egen praksis.
 • Gjennomføring av samlinger med DUÅ-foreldregruppe
 • Innlevering av mappe (på digital læringsplattform) med videovurdering, samlet oversikt over vignetter, øvelser og deltakere, gruppeleders sjekkliste for samarbeidsprosessen, sjekkliste for hvert gruppemøte, selv- og kollegaevaluering, samt foreldres sluttevaluering.
 • Innlevering av videoopptak fra egen praksis som foreldregruppeleder

3. Semester:

 • 100 % obligatorisk deltakelse på 3-dagers workshop
 • 100% obligatorisk deltakelse på 3 veiledninger med DUÅ-veileder, inkludert drøfting av videoopptak/utfordring fra egen praksis
 • 100% obligatorisk deltakelse på 1 mentorveiledning, inklusive drøfting av videoopptak/utfordring fra egen praksis.
 • Innlevering av ferdigstilt mappe (på digital læringsplattform) med dokumentasjon på 3 gjennomførte foreldregrupper med minst 11 samlinger (forebyggende tiltak) eller minst 14 samlinger (behandlende tiltak).

Merk:

Det er mulighet for å delta på nye veiledninger for å oppnå tilstrekkelig timetall dersom gyldige grunner til fravær er dokumentert.

Det vil være mulig å søke fritak fra workshop første semester eller tredje semester. Dette vil gjelde for gruppeledere som allerede har deltatt på tilsvarende workshop og/eller har hatt foreldregrupper under veiledning av mentor eller DUÅ-veileder de siste 2 år. I søknaden må det fremkomme når workshop ble gjennomført, erfaring som gruppeleder i etterkant av opplæringen samt hvilken veileder/mentor som har gitt veiledning. Søknad om fritak vil bli vurdert individuelt. Studenten må likevel møte til første dags samling på studiet.

 

Eksamen består av:

 • Videoopptak som viser hvordan studenten har ledet og jobbet med alle elementer som er del av et foreldregruppemøte, samt et refleksjonsnotat hvor studenten evaluerer sin prosess og utvikling som gruppeleder ut ifra innlevert videoopptak.

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Ved ikke bestått eksamen tilbys det kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.

Merk:

For at eksamen skal kunne vurderes til bestått må videoopptaket som leveres være av god kvalitet (lyd og bilde). Det må også være mulig å telle antall deltakere i gruppa ut ifra videopptaket, selv om fokus i videoen er på gruppelederne.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Trondheim | Bergen | Oslo |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: HEL-6316