vår 2022
LER-3210 Masteremne i matematikkdidaktikk - Læring og undervisning av matematikk - 15 stp

Sist endret: 17.06.2022

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn og for master i fagdidaktikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet kan tas som videreutdanning av lærere.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning 1.-7. og 5.-10. trinn, eller jf. opptakskrav for master i fagdidaktikk.


Opptakskrav

For studenter som tar emnet som videreutdanning er forkunnskapskravet fullført lærerutdanning med minimum 60 studiepoeng i matematikk.

Innhold

Emnet inneholder følgende tema: forskningsresultat innenfor undervisning og læring av matematikk, formativ og summativ vurdering, problemløsning og kreativitet, matematisk resonnering og bevis, matematikkdidaktisk teori og nasjonale og internasjonale undersøkelser.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha inngående kunnskap om forskning på:

Elever

 • Elevers læring innen utvalgte temaer i matematikk
 • Rammeverk for elevers læring
 • Resultater på nasjonale og internasjonale undersøkelser

​Lærer

 • Hvordan lærere arbeider med utforskende matematikk
 • Bruke kommunikasjon for å skape forståelse
 • Ulike rammeverk for undervisningskunnskap
 • Systematisk utvikling av egen praksis

​Etnomatematikk

 • Sammenhenger mellom språk, kultur og matematikk

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • grundig vurdere og analysere forskningslitteratur for bruk i eget faglig arbeid
 • anvende matematikkdidaktisk forskning i egenutviklede undervisningsopplegg av høy kvalitet
 • analysere praksiserfaringer ved hjelp av forskningsbasert matematikkdidaktisk teori

Kompetanse

Studenten skal:

 • bruke kunnskapen om matematikkdidaktisk forskning på et høyt teoretisk nivå til å utvikle egen undervisning
 • bruke avansert forskningsbasert kunnskap om læring og undervisning til å lede, initiere og gjennomføre innovativt utviklingsarbeid


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer. Individuelt arbeid, gruppearbeid og eventuelt tverrfaglig samarbeid rundt matematikkopplæring er sentrale arbeidsformer, foruten forelesning og seminar. En viktig arbeidsform er at studentene presenterer pensum for hverandre og deltar i diskusjoner. Studentene vil også møte undervisningsformer som tar utgangspunkt i matematikk på ulike nivåer.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 60 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • lage en videosnutt som viser formidling og forklaring innenfor et matematisk tema

For studenter på master i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn gjelder også følgende arbeidskrav:

 • Med utgangspunkt i praksismappen og vurderingsrapportene skal det utarbeides en sammenhengende tekst (1000-1500 ord) hvor man anvender faglitteratur for å reflektere over ens faglige utvikling som lærer i masterfaget

Eksamen består av:

 • Muntlig presentasjon på 30 min, individuelt eller i par, med mulighet for oppfølgingsspørsmål.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-3210